Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że obywatele polscy oraz obywatele Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami potwierdzającymi odbywane dotychczas kształcenie mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Szczegółowe procedury i zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się zostały określone w Zarządzeniu Rektora - dostępnym do pobrania na stronie (patrz "Pliki do pobrania"). 

Kandydat składa wniosek o przeniesienie z uczelni ukraińskiej na studia prowadzone w UEP  do prorektora właściwego ds. studentów za pośrednictwem Biura Obsługi Studenta - kontakt: bos@ue.poznan.pl