Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem są następujące niezgodności:

 • nie wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę,
 • napisy rozszerzone nie są dołączone do wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz),
 • nie jest zapewniona alternatywa dla mediów opartych na czasie lub audiodeskrypcję dla nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz),
 • nie jest zapewniona audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz),
 • nieprawidłowa struktura nagłówków,
 • powiększeniu strony za pomocą przeglądarki w niektórych przypadkach powoduje jej nieprawidłowe wyświetlanie,
 • w niektórych przypadkach po zwiększeniu odstępów w tekście pomiędzy literami i wierszami treści nachodzą na siebie,
 • utrudniona możliwość obsługi serwisu za pomocą klawiatury,
 • brak możliwości zatrzymania slajderów z logotypami oraz informacjami,
 • kolejność fokusa podczas nawigacji za pomocą klawiatury jest trudna do ustalenia ze względu na brak fokusa,
 • niejednoznaczne odnośniki ze względu na brak opisów alternatywnych,
 • widoczny opis pól formularza nie zgadza się z dostępną etykietą elementu, którą musi przetworzyć aplikacja asystująca jak np. czytnik ekranu,
 • w serwisie występują treści w języku innym niż zdefiniowany główny w znaczniku,
 • brak informacji o otwarciu linków w nowym oknie,
 • brak etykiet dla pól formularza,
 • brak sugestii korekty błędu w przypadku jego wystąpienia,
 • w wersji mobilnej lub przy dużym powiększeniu nie ma możliwości obsługi za pomocą klawiatury rozwinięcia głównego menu,
 • brak informacji, ile elementów załaduje się po kliknięciu na Rozwiń wszystkie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24 na podstawie zewnętrznego audytu przeprowadzonego przez Fundację Widzialni.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-31.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Zdulska, e-mail: katarzyna.zdulska@ue.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 856 92 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

1. Budynek A: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10

Wejście główne do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście dostosowane znajduje się od strony podwórza oznaczone, jako A2.

Budynek posiada windę i platformy ukośne.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Pomieszczenia na 3 piętrze w skrzydle budynku oraz sale na parterze 029 i 030-035 nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach i chodzikach.

Sala 007 nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików

Toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

W budynku zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Na parkingu wewnętrznym znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

2. Pawilon administracyjny: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10 - dziedziniec

Pawilon jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

3. Budynek B: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 12

Wejście główne do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście dostosowane znajduje się od strony podwórza oznaczone, jako B4.

Do wejścia B4 prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie 0.

W budynku znajduje się winda.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Sale: 0.1-0.4 i 0.25 nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Na parkingu wewnętrznym nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

4. Budynek C: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Towarowa 53

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada windę oraz platformę ukośną.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Sala 0.4 nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Do zakładu graficznego prowadzi winda, do której należy pobrać klucz.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oraz lada jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oraz lada jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

5. Budynek CEUE: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Towarowa 55

Wejście główne do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście dostosowane znajduje się pomiędzy budenkami C a CEUE (winda).

Toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnościami znajdują się na wszystkich piętrach.

W budynku znajdują się windy i podjazdy.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

W budynku zainstalowanych jest 5 znaczników TOTUPOINT. Znajdują się one przy mapach tyflograficznych na każdym piętrze.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oraz lada jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Na parkingu wewnętrznym znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

6. Budynek Collegium Altum: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolsich 16

Wejście główne do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Platforma pionowa umożliwiająca wejście osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików znajduje się z tyłu budynku.

Toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie 0.

W budynku znajdują się windy oraz platforma pionowa.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oraz lada jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

7. Budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Taczaka 9

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku jest dostosowana toaleta do osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się winda oraz platforma ukośna.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

Do windy prowadzącej na piętra 1 i 2 potrzebny jest klucz, który znajduje się u portiera.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

8. Budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Dożynkowa 9J

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy schodach znajduje się podjazd.

Brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla.

W budynku tylko parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Sala fitness, pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycieli znajdujące się na 1 i 2 piętrze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Dojście do szatni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oraz lada jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

9. Dom Studencki ATOL: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Andrzejewskiego 11/17

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się windy i podjazdy.

W budynku tylko parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

W budynku jest dostosowana toaleta do osób z niepełnosprawnościami.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Dojście do szatni nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

10. Archiwum: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Andrzejewskiego 11/17

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.

11. Dom Studencki DEWIZKA: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Dożynkowa 9 D

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się podjazd.

W budynku tylko parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

Brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Dojście do szatni nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.

12. Dom Studencki FENIKS : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Dożynkowa 9 F

Wejście główne do budynku jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się podjazd i platforma ukośna.

W budynku tylko parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i przy pomocy chodzików.

Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.

Brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Schody nie są oznaczone w sposób wizualny.

Dojście do szatni nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojście do portierni jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale lada nie jest obniżona umożliwiając podjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Przy budynku nie znajdują się co najmniej dwa stanowiska postojowe dla samochodów, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie jest dostępny system FM do obsługi osób słabosłyszących.

Nie jest wykorzystywany zdalny dostęp online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje.