Cudzoziemcy, o których mowa w punkcie II mogą podejmować kształcenie:

  • jako stypendyści strony polskiej,
  • na zasadach odpłatności,
  • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
  • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
  • jako stypendyści uczelni.

OPŁATY ZA STUDIA

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 29/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, cudzoziemcy podejmujący naukę na zasadach odpłatności zobowiązani są do wniesienia opłaty za każdy semestr stanowiącej 4000 zł. Łącznie opłata za 6-semestralne studia  pierwszego stopnia wynosi 24000 zł, za 7-semestralne studia inżynierskie pierwszego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa UEP opłata wynosi  28000 zł. Opłata łączna za 4-semestralne studia drugiego stopnia wynosi 16000 zl, natomiast za 3-semestralne studia drugiego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa UEP kwota ta wynosi 12000 zł. 


 Osoby te mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

Osoby niebędące obywatelami polskimi, przyjmowane na studia z pominięciem zasad rekrutacji, obowiązujących obywateli polskich, powinny złożyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia skierowane do Rektora UEP lub imienne skierowanie z jednostki  wyznaczonej przez MNiSzW (dotyczy cudzoziemców, którzy ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim) - zał. nr 1,

 
2. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego albo certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

 
3. potwierdzoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem  paszportu),

 
4. kolorową fotografię cyfrową o wymiarach 20 x 25mm w formacie jpg. lub tif. w rozdzielczości 300 dpi (bez kompresji),

 
5. ankietę osobową cudzoziemca - zał. nr 2,

  
6. zaświadczenie z konsulatu o pochodzeniu polskim (dotyczy kandydatów, którzy ten fakt zaznaczyli w zgłoszeniu elektronicznym),

 
7. oświadczenie o zasadach studiowania (dot. obywateli Unii Europejskiej, Konfederacji Szawajcarskiej i EFTA, o których mowa w pkt III) - zał. nr 3,


8. kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub kserokopię umowy o objęciu powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983, z późn. zm.), lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP,


9. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, skierowanie na badania wystawia uczelnia), wykaz placówek wykonujących badania w Wielkopolsce,
 

10. dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany albo opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia  studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczpospolitej Polskiej,


11. zobowiązanie do dostarczenia dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 3 miesięcy niezwłocznie po jego otrzymaniu,


12. potwierdzony wyciąg z indeksu, zawierający wykaz egzaminów i zaliczeń lub suplement do dyplomu,


13. tłumaczenie przysięgłe w/w dokumentów na język polski, jeżeli wystawione są w języku obcym,


14. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - zał. nr 4.


Od kandydatów na studia wymagane jest elektroniczne zgłoszenie.

 

 Terminy zgłoszeń elektronicznych:

studia niestacjonarne drugiego stopnia:

- do dnia 13 sierpnia 2018 r.


Wymagane dokumenty kandydaci zobowiązani są złożyć w Dziale Dydaktyki (Rekrutacja na studia)
- pok. 212 (gmach główny) lub przesłać na adres:

 

                                                Dział Dydaktyki

                                             Rekrutacja na studia
                             Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                                            al. Niepodległości 10
                                                 61-875 Poznań

 

w terminie:

studia niestacjonarne drugiego stopnia -  do dnia 27 sierpnia 2018 r.
PRZYDATNE ADRESY

 

1. Nostryfikacja świadectw dojrzałości:
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty
ul. Kościuszki 93
60-967 Poznań, www.ko.poznan.pl  

 

Osoby, które mają uzyskać świadectwa szkolne za granicą powinny skontaktować się z właściwym kuratorium przed przyjazdem do Polski w celu sprawdzenia, jakie formalności i dokumenty są niezbędne do nostryfikacji świadectwa.
 

2. Wizy i karty pobytu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
Oddział ds. Cudzoziemców
Pl. Wolności 17
61-739 Poznań, www.poznan.uw.gov.pl