Studia niestacjonarne II stopnia

Wymagane dokumenty

UWAGA! Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie od kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji na podstawie zgłoszenia elektronicznego. Nie należy dostarczać dokumentów do UE przed ogłoszeniem list rankingowych.

Od kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

 • podanie [plik do pobrania],
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów obliczonej wg zasad zawartych w uchwale nr 82 (2013/2014) Senatu UEP w §5 pkt 3b (dotyczy absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którzy ukończyli studia jednolite magisterskie przed rokiem akademickim 1998/1999 albo studia zaoczne przed rokiem akademickim 1996/1997 oraz kandydatów, którzy ukończyli uczelnie inne niż UEP),
 • ankieta osobowa [plik do pobrania],
 • potwierdzona przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kserokopia dowodu osobistego (kandydaci przesyłający dokumenty pocztą mogą załączyć kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez notariusza) ,
 • kolorowa fotografia cyfrowa (bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodna z wymaganiami dotyczącymi dowodów osobistych) o wymiarach 20 x 25 mm (236 x 295 pikseli) w formacie jpg. lub tif., w rozdzielczości 300 dpi (bez kompresji) na dyskietce lub płycie CD (plik z fotografią należy opisać następująco: PESEL, nazwisko, imię, NIU otrzymane podczas rejestracji),
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
 • tłumaczenie dyplomu oraz dokumentu wymienionego w punkcie c) na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą),,
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (kandydaci, którzy uiścili opłatę w wysokości 40 zł zobowiązani są do do złożenia wraz z dowodem wpłaty stosownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, skierowanie na badania zostanie przesłane kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia wraz z pozostałymi dokumentami do wypełnienia), wykaz placówek wykonujących badania w Wielkopolsce

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich składają ponadto:


 • potwierdzoną kserokopię paszportu (zamiast kserokopii dowodu osobistego),
 • kserokopię dokumentu uprawniającego do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 • oświadczenie o zasadach studiowania [plik do pobrania] (dotyczy cudzoziemców, którzy mając możliwość wyboru wybrali zasady obowiązujące obywateli polskich),
 • zaświadczenie z konsulatu o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy ten fakt zaznaczyli w zgłoszeniu elektronicznym).

Dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce, opisanej wg wzoru