Informacja o Konkursie Języka Rosyjskiego

im. Marii Marcinkowskiej


Zapraszamy studentów trzeciego roku, którzy w zimowym semestrze kończą lektorat języka rosyjskiego do udziału w kolejnej edycji naszego  tradycyjnego Konkursu.


 W tym roku akademickim 2017/2018 już 32. edycja Konkursu Języka Rosyjskiego o Nagrodę-Stypendium im. Marii Marcinkowskiej rozpocznie się 5 stycznia 2018 r. (piątek) częścią pisemną o godz.14:30 na ul. Taczaka, natomiast  12 stycznia 2018 r. (piątek) część ustna, która rozpocznie się o  godz. 14:00  w Klubie  Pracowniczym w gmachu głównym UEP. Do ustnego etapu Konkursu przystępują osoby zakwalifikowane na podstawie wyników części pisemnej.

 

 Historia Konkursu

            Początki Konkursu sięgają roku 1985, gdy Senat UEP (wówczas Akademii Ekonomicznej w Poznaniu) zatwierdził regulamin Konkursu. Życzenie Fundatorki wykonano w ten sposób, że powołano Konkurs o Nagrodę-Stypendium im. Marii Marcinkowskiej. Odbywa się on co roku, nieprzerwanie od 1985. Organizacją i przebiegiem Konkursu zajmuje się Zespół Lektorów Języka Rosyjskiego. Komisji Konkursu przez wiele lat przewodniczyli profesorowie Jerzy Krauze, Lucyna Wojtasiewicz, Jan Jasiczak. Obecnie przewodniczy jej prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP. W skład obecnego Jury Konkursu wchodzi prof. dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, a także wykładowcy języka rosyjskiego.

Jest to nadal pierwsza i jedyna prywatna fundacja,  powstała z przekazanych środków pieniężnych na rzecz naszej Uczelni.


Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne i dyplomy uczestnictwa w Konkursie. Dodatkową nagrodę przyznaje Jury Konkursu w postaci zwolnienia z oceną  bardzo dobrą  z egzaminu końcowego z języka rosyjskiego.

Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na tablicy SPNJO na III p. na ul. Taczaka a także wskazówek udzielają wykładowcy języka rosyjskiego.

    

Kontynuujmy naszą tradycję!