W okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu będzie realizowany projekt pt. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego budżet wynosi 807 492,88 zł

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wsparciem w zakresie rozwoju kompetencji do nauczania objętych zostanie 220 nauczycieli akademickich, którzy wezmą udział w szkoleniach dopasowanych do zdiagnozowanych potrzeb i luk kompetencyjnych z zakresu dydaktyki akademickiej.

Obszary wsparcia to:
  • innowacyjne umiejętności dydaktyczne,
  • umiejętności informatyczne (w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia),
  • prowadzenie dydaktyki w języku obcym,
  • zarządzanie informacją.
Grupę docelową szkoleń stanowią nauczyciele akademiccy (zgodnie z art. 108 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym), z udokumentowaną umową o pracę lub umową cywilnoprawną obejmującą prowadzenie zajęć dydaktycznych zawartą na okres co najmniej 1 roku, biorący czynny udział w prowadzeniu zajęć dla studentów UEP.

Projekt został przygotowany przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych w składzie: dr Anna Wach-Kąkolewicz, dr Magdalena Osak, dr Joanna Furmańczyk oraz dr Bartosz Sławecki przy wsparciu Biura Pozyskiwania Funduszy UEP.