Biografia

Pracę naukowo-badawczą Prof. dr hab. Piotr Banaszyk rozpoczął od 1 października 1981 roku w ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Zakładzie Teorii Organizacji i Zarządzania, kierowanym przez prof. zw. dr hab. Józefa Boronia.

W dniu 11 czerwca 1989 roku Rada Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu na podstawie dysertacji doktorskiej pt. „Ewolucja podejść mechanistycznych w nauce o organizacji i zarządzaniu”.

W dniu 13 marca 1999 roku odbył kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, po którym nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu ze specjalnością teoria organizacji i zarządzania. Podstawą był dorobek naukowy i monografia pt. Cele strategiczne w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami.

Od 2013 roku na mocy decyzji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest profesorem nauk ekonomicznych i zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Logistyki Międzynarodowej.


Prowadzone zajęcia

1 stopień studiów: podstawy zarządzania,

2 stopień studiów: zarządzanie międzynarodowymi sieciami i łańcuchami dostaw, zarządzanie procesami logistycznymi,

3 stopień studiów: nauki o zarządzaniu, zarządzanie strategiczne


Najważniejsze publikacje

2014 –

P.Banaszyk, Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014 nr 1, s. 195-210.

P.Banaszyk, Odpowiedzialne zarządzanie sprawnością łańcucha dostaw w mglistej przyszłości biznesowej / red. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn. w : Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2014.

P.Banaszyk, Punkt rozdzielenia jako determinanta więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw, Problemy Zarządzania vol. 13, nr 1, s. 13 – 28.

2015

P.Banaszyk, E.Gołembska, Logistyka w biznesie międzynarodowym, WNT, Warszawa 2015

P.Banaszyk, Socjosfera zwinnego łańcucha dostaw, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015 vol. 3, nr 6, s. 5-19.


Kontakt

piotr.banaszyk@ue.poznan.pl