Powstała 1 października 2017 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza pierwsze konkursy, w ramach których będzie pomagać instytucjom we wspieraniu współpracy międzynarodowej i wzmacnianiu potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. 


Agencja ma za zadanie prowadzenie długofalowej polityki na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.


W 2018 roku przewidziano następujące programy:

Nowoczesna Promocja Zagraniczna

Polskie powroty

Średniookresowe wyjazdy naukowców REJS

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i naukowców PROM

Partnerstwa Akademickie

Welcome to Poland

Zagraniczni Alumni

Realizacja międzynarodowych studiów III stopnia STER

 

Szczegóły kolejno uruchamianych programów można sprawdzić na stronie internetowej agencji.