Czas trwania: 01.11.2019 - 31.10.2021

 

Projekt B.I.G. jest finansowany przez program Erasmus+, Akcja Kluczowa 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”, w ramach szczególnego priorytetu VET „zwiększenie dostępu do szkoleń i kwalifikacji dla wszystkich”.

Jego celem jest zwiększenie umiejętności zarządzania cyfrowym międzynarodowym biznesem wśród menedżerów i pracowników MŚP, aby otworzyć szersze możliwości dla tych firm, które zamierzają inwestować w swoją konkurencyjność w nowych międzynarodowych kontekstach biznesowych.

Małe i średnie firmy potrzebują wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich, aby wspierać proces podnoszenia konkurencyjności i rozwoju cyfrowej internacjonalizacji. Obecnie MŚP borykają się z większymi trudnościami niż większe firmy w korzystaniu z narzędzi cyfrowych w eksporcie i potrzebują konkretnych strategii, aby zbudować swoją międzynarodową rozpoznawalność w Internecie.

Projekt ma na celu zwiększenie międzynarodowych, cyfrowych i międzykulturowych umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem dla MŚP, tworząc konkretny projekt dydaktyczny dla ich potrzeb w oparciu o 3 różne wymiary: poznawczy (uczenie się przez myślenie), operacyjny (uczenie się przez działanie) i behawioralny (uczenie się przez działanie). Firmy będą miały do dyspozycji eksperymentalną ścieżkę dydaktyczną, która zostanie zbudowana przy wsparciu firm i pracowników oraz z wykorzystaniem metod szkoleniowych edukacji filmowej.

Projekt B.I.G. jest realizowany przez 11 partnerów z 5 krajów UE (Włochy, Hiszpania, Słowenia, Grecja i Polska) z systemów akademickich, szkoleniowych i izb gospodarczo-handlowych. Dywersyfikacja partnerów zapewnia korzyści wynikające z różnorodności sektorowej, geograficznej i techniczno-specjalistycznej, i pozwala wprowadzać innowacje w modelach, metodach i praktykach w obszarze edukacji dorosłych.

 

Rezultaty Pracy Intelektualnej

1.      Program szkoleniowy mający na celu rozwój umiejętności cyfrowych i międzynarodowych umiejętności biznesowych

Definiowanie programu szkoleniowego rozpocznie się od zaangażowania kluczowych ekspertów poprzez krajowe grupy fokusowe w celu przeanalizowania aktualnej sytuacji oferty szkoleniowej w 5 krajach UE zaangażowanych w projekt. Na podstawie ustaleń eksperci partnerów zaprojektują nowy program szkoleniowy, który będzie realizowany w 3 wymiarach: poznawczym, operacyjnym i behawioralnym.

2.      Otwarte Zasoby Edukacyjne dotyczące internacjonalizacji cyfrowej

Stworzenie OZE (Otwarte Zasoby Edukacyjne) w oparciu o program szkoleniowy dotyczący 5 makro obszarów: Digital Business Promotion and User Experience, eCommerce and International Marketplace; SEO (Search Engine Optimization) i SEM (Search Engine Marketing); Digital PR na rynku globalnym, Marketing Konwersacyjny.

3.      Check-Ups - badanie firmy

Program szkoleniowy będzie testowany bezpośrednio przez beneficjentów kursu we własnych firmach przy wsparciu partnerów projektu. Analiza wpływu elementów OZE obejmie różne obszary biznesowe: kanały handlowe, kanały logistyczne, kanały marketingowe i komunikacyjne, aspekty prawne, systemy płatności oraz aspekty organizacyjne.

4.      Edukacyjne Sketch-coms dotyczące konwersacyjnego marketingu cyfrowego

Trenerzy przeprowadzą sesje Action Learning dla grupy docelowej projektu złożonej z 80 wybranych pracowników w 5 krajach partnerskich, ucząc technik opracowywania narracyjnego tekstu, który można wykorzystać w projektowaniu, pisaniu skryptów i interpretacji Sketch-coms w typowych sytuacjach dla zastosowania konwersacyjnego marketingu cyfrowego. Sketch-com to realistyczne symulacje bezpośrednich relacji z potencjalnymi konsumentami, które mogą być przydatne do dostosowania technik komunikacji interpersonalnej do różnych kontekstów społeczno-ekonomicznych, zastosowania technik rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w celu przezwyciężenia problemów związanych z heterogenicznością potrzeb lub oczekiwań klientów.

5.      Środowisko uczenia się

Stworzenie środowiska uczenia się zawierającego szereg Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla rozwoju umiejętności internacjonalizacji cyfrowej, synergii między światem szkoleń i produkcji oraz stworzenie możliwości wzmocnienia dialogu na temat konwersacyjnego marketingu cyfrowego.