Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

w roku akademickim 2020/2021

w ramach dyscypliny naukowej:
- ekonomia i finanse
- nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbywa się w drodze konkursu. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.

O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej albo odmowie przyjęcia rozstrzyga rektor.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej są zobowiązani złożyć dokumenty wymienione w Uchwale nr 69 z dnia 24.01.2020 roku w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej:

 

Rekrutacja obejmuje analizę przedłożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatem.

Rozmowa  zostanie przeprowadzona w dniach wrzesień 2020 roku.


O terminie i miejscu rozmowy  zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.
 
Dokumenty należy złożyć do dnia 15.08.2020 r. na adres:

Szkoła Doktorska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10
61 -875 Poznań           

lub  osobiście w p.149 A (Budynek A)


tel. kontaktowy 61 8569223, 61 8569259