Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

w roku akademickim 2019/2020

w ramach dyscypliny naukowej:
- ekonomia i finanse
- nauki o zarządzaniu i jakości

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbywa się w drodze konkursu. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.

 

O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej albo odmowie przyjęcia rozstrzyga rektor.

 

Od kandydatów przystępujących do postępowania rekrutacyjnego wymagane jest elektroniczne zgłoszenie na stronie

https://e-dziekanat.ue.poznan.pl/rekrutacja/

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 

1) wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej  adresowany do Dyrektora Szkoły Doktorskiej,

2) odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wydruk ze zgłoszenia elektronicznego),

4) opis proponowanej problematyki badawczej zawierający: wstępną koncepcję rozprawy doktorskiej; obszar badawczy; cele i przedmiot badań;  metodykę i plan pracy; wykaz źródeł i literatury,

5) wykaz własnych dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych, opinii osób trzecich (samodzielnych pracowników nauki, zwierzchników, promotorów prac dyplomowych itd.) o prowadzonej działalności,

6) list motywacyjny (max. 450 wyrazów) ze wskazaniem 2-3 potencjalnych promotorów rozprawy doktorskiej,

7) opinia o predyspozycjach i uzdolnieniach naukowych wystawiona przez promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika naukowego zatrudnionego w szkole wyższej albo w instytucji naukowej lub badawczej,

8) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

9) suplement do dyplomu lub indeks – do wglądu w trakcie rekrutacji,

10)  dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających dyplom lub indeks wystawione na nazwisko inne niż obecne),

11)  kolorową fotografię cyfrową o wymiarach 20 x 25 mm zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w rozdzielczości 300.dpi, w formacie jpg (bez kompresji) lub tif,

12) kandydaci z zagranicy są dodatkowo zobowiązani do przedstawienia poświadczenia znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwa ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców

13)  w przypadku kandydatów przygotowujących rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk o jakości,  po wpisaniu kandydata na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej – wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, jeżeli podczas realizacji programu kształcenia doktorant narażony będzie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Wykaz katedr, uczestniczących w realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej, w których doktoranci narażeni są na działanie takich czynników jest publikowany na stronie internetowej Uczelni. W tym celu kandydaci do Szkoły Doktorskiej, którzy podczas odbywania kształcenia w Szkole Doktorskiej mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, po otrzymaniu informacji z komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na pierwszy rok kształcenia, są zobowiązani zgłosić się, w terminie określonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, w biurze Szkoły Doktorskiej po odbiór skierowania na badania lekarskie. Do skierowania załączona jest informacja o miejscu i terminie złożenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy,

 

Rekrutacja obejmuje analizę przedłożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatem.

Rozmowa  zostanie przeprowadzona w dniach 29-30 sierpnia 2019 roku.


O terminie i miejscu rozmowy  zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.
 
Dokumenty należy złożyć do dnia 09.08.2019 r. na adres:

Szkoła Doktorska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10
61 -875 Poznań           

 

lub  osobiście w p.139 A, 149 A (Budynek A)