Uprawnienia przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu obowiązujące dla rekrutacji na studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2020/2021 są następujące:

 

 

Laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów wymienionych w wykazie obok punkty rankingowe przyznawane są w sposób następujący:

a) laureatom albo finalistom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiady Przedsiębiorczości przyznaje się maksymalną liczbę punktów rankingowych ze wszystkich przedmiotów kwalifikacyjnych przewidzianych w obowiązującej na dany rok akademicki uchwale Senatu UEP w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia,

b) laureatom albo finalistom pozostałych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów przyznaje się maksymalną liczbę punktów z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego lub języka obcego określonego dla danej olimpiady lub konkursu (zgodnie z wykazem), przewidzianych w obowiązującej na dany rok akademicki uchwale Senatu UEP w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia.

Warunkiem otrzymania maksymalnej liczby punktów rankingowych, punktów z przedmiotu kwalifikacyjnego lub języka obcego przez laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego i konkursów wymienionych w wykazie jest przekazanie do Uczelni listy laureatów i finalistów przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu albo odpowiedni zapis na świadectwie dojrzałości w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

Prawo do otrzymania maksymalnej liczby punktów rankingowych, punktów z przedmiotu kwalifikacyjnego lub języka obcego przysługuje laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego i konkurów wymienionych w niniejszej uchwale składają dokumenty w terminach obowiązujących pozostałych kandydatów na studia wynikających z obowiązujących na dany rok akademicki uchwał Senatu UEP w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia.