Podczas składania zgłoszenia elektronicznego kandydaci zobowiązani są do wpisania do formularza zgłoszeniowego informacji o wybranych do  kwalifikacji przedmiotach oraz punktów procentowych uzyskanych na wybranym do kwalifikacji poziomie wpisanych na świadectwie dojrzałości. Kandydat może w formularzu zgłoszeniowym wpisać punkty wyłącznie na takim poziomie, jaki może potwierdzić odpowiednim wpisem na świadectwie dojrzałości. 

W zależności od wybranego do kwalifikacji poziomu egzaminu maturalnego punkty kwalifikacyjne obliczane są w sposób następujący:


  • dla poziomu podstawowego (dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym języków obcych)
    (liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2
  • dla poziomu rozszerzonego (dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym języków obcych)
    (liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2
  • dla poziomu klas dwujęzycznych (UWAGA! dotyczy wyłącznie języka obcego, kandydat musi na świadectwie dojrzałości mieć wpis oznaczony jako "poziom klas dwujęzycznych")
    (1,2 x liczba punktów na poziomie klas dwujęzycznych + 100) : 2

Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikacyjnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego na egzaminie maturalnym, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. kwalifikacyjnych.