Wysokość miesięcznego stypendium wynosi:

- 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (w 2022 r. podstawa ta wynosi 7.210 zł brutto), tj. 2.667,70 zł brutto 

- 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa tj. 4.109,70 złotych brutto 

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej powyżej.