Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Realizacja zobowiązań pracodawcy
wynikająca ze stosunku pracy

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – m.in. w związku z Kodeksem pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 2432)

przez okres trwania zatrudnienia, przy czym dane zawarte w aktach osobowych będą przechowywane przez okres wskazany w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 2432)

2.

Realizacja obowiązków w zakresie
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych i

przez okres trwania zatrudnienia z zachowaniem terminów wskazanych w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 303)

3.

Prowadzenia dokumentacji
księgowo-podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

przez okres trwania zatrudnienia z zachowaniem terminów wskazanych w Ustawie o rachunkowości (Dz.U. z 2018r., poz. 1629) oraz innych aktach prawnych dotyczących podatków 

4.

Wykonywanie przez Administratora
obowiązków sprawozdawczych,
archiwalnych, statystycznych,
rachunkowych i księgowych

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

50 lat od zakończenia stosunku pracy

5.

Uczestnictwo w konferencjach,
sympozjach, seminariach w ramach
dokumentacji tych aktywności 

przetwarzanie danych osobowych
w oparciu o wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym
i w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

przez okres trwania zatrudnienia, przy czym dane zawarte w aktach osobowych będą przechowywane przez okres wskazany w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 2432)

6.

Uczestnictwo w programach
mobilności naukowej 

 

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) –
w przypadku, kiedy stroną umowy jest pracownik

 

przetwarzanie w oparciu o zgodę osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) –
w przypadku, kiedy stroną umowy jest Uczelnia

przez okres trwania zatrudnienia, przy czym dane zawarte w aktach osobowych będą przechowywane przez okres wskazany w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 2432)

 

lub do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą

7.

Recenzowanie osiągnięć naukowych
w postępowaniach o nadanie stopnia
lub tytułu naukowego


przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c)

 

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku zawierania umów na wykonanie recenzji

przez okres trwania zatrudnienia, z zachowaniem terminów wskazanych w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789)

8.

Monitoring wizyjny


Przetwarzanie niezbędne dla ochrona
osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

nie dłużej niż trzy miesiące od momentu zarejestrowania nagrania, z zastrzeżeniem nagrań, które stanowią dowód w postępowaniach sądowych i dochodzeniowych

9.

Dochodzenie roszczeń i ochrona
przed roszczeniami

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

10 lat od zakończenia stosunku pracy