Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Realizacja usługi przeprowadzania szkolenia (m.in. utrzymywanie kontaktu, opracowanie list obecności, przygotowanie niezbędnej dokumentacji)

przetwarzanie związane jest z działaniami prowadzącymi do zawarcia umowy i wykonania jej postanowień
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

5 lat od daty przeprowadzenia szkoleni/wydarzenia - liczone od dnia 1 stycznia roku następnego od dnia ich przeprowadzenia

2.

Czynności rachunkowo-księgowe (opłata za wzięcie udziału, wystawienie faktury)

przetwarzanie odbywa się w oparciu o obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

przez czas trwania umowy
z zachowaniem terminów wskazanych w Ustawie
o rachunkowości (Dz.U. z 2018r., poz. 1629) oraz innych aktach prawnych dotyczących podatków

3.

Wydawanie certyfikatów i zaświadczeń

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania postanowień umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

5 lat od daty przeprowadzenia szkoleni/wydarzenia - liczone od dnia 1 stycznia roku następnego od dnia ich przeprowadzenia

4.

Utrwalanie wizerunku (zdjęcia materiały audiowizualne)

przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w celu udokumentowania działalności UEP oraz informowaniu o wydarzeniu w materiałach promocyjnych i serwisie internetowym UEP

materiały przechowywane na potrzeby archiwalne,

5.

Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami

przetwarzanie odbywa się w oparciu o obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

10 lat od zakończenia wydarzenia