Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs w ramach Działania  1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) i otrzymały Seal of Excellence (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

 

O dofinansowanie mogą starać się:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie MSP.

UWAGA: Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy (np. uczelni publicznej).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które:

  • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz
  • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz
  • otrzymały Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020).

 

Maksymalne dofinansowanie projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej): 1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, lub 2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Termin składania wniosków:od 19.06.2017 do 29.12.2017

 

Alokacja na konkurs wynosi 50 000 000 PLN

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/seal-of-excellence2017/