Czas trwania studiów: dwa semestry – od listopada 2016 r. do września 2017 r. (zajęcia odbywać się będą tylko w soboty i niedziele wg przyjętego  harmonogramu).

Liczba godzin: 186Ramowy program przedmiotowy:


 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Warsztaty z realizacji zadań audytowych (m.in. audyt finansowy, audyt operacyjny, audyt funduszy unijnych, audyt zamówień publicznych, audyt IT)
 • Standardy audytu wewnętrznego
 • Standardy kontroli zarządczej
 • Warsztaty z kontroli zarządczej
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowość i sprawozdawczość
 • Fundusze unijne
 • Zamówienia publiczne
 • Seminarium podyplomowe

W czasie roku akademickiego - pisemne zaliczenie tematyki poruszanej na zajęciach na koniec każdego semestru (egzamin z przedmiotów kierunkowych i zaliczenie z pozostałych przedmiotów). Studia podyplomowe kończą się obroną pracy podyplomowej.

Obrona prac podyplomowych - czerwiec 2017 r.