Dramatyczna sytuacja w Ukrainie wymaga od nas pełnej mobilizacji i humanitarnej postawy. Prowadzimy zbiórkę rzeczową, naszym bohaterskim sąsiadom potrzebna jest jednak również pomoc finansowa. Licząc na pozytywny odzew społeczności akademickiej i partnerów UEP uruchamiamy zbiórkę pieniężną dla studentów z Ukrainy i ich bliskich. 

Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie, liczą się nawet nieduże kwoty. Razem, solidarnie jesteśmy w stanie zawalczyć o podstawowe wartości człowieka – prawo do wolności, nienaruszalności fizycznej, samostanowienia i życia w bezpiecznym świecie dla obecnych i przyszłych pokoleń.

prof. dr hab. Maciej Żukowski
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Link do zbiórki: https://gouep.pl/product/uepdlaukrainy/
---------------------------------------------------------------------
The dramatic situation in Ukraine requires full mobilization and a humanitarian attitude. We are organizing collection points, but our heroic neighbors also need financial help. Counting on a positive response from the academic community and PUEB partners, we are launching a fundraiser for the for Ukrainian students and their loved ones.

Thank you for any support, even small amounts count.
Together, we are able to fight for fundamental human values – the right to freedom, physical integrity, self-determination and life in a safe world for present and future generations.

prof. dr hab. Maciej Żukowski
Rector of the Poznań University of Economics

https://gouep.pl/product/uepdlaukrainy/

---------------------------------------------------------------------
Драматична ситуація в Україні вимагає повної нашої мобілізації та гуманітарної допомоги. Ми збираємо різні життєво необхідні речі, але нашим сусідам-героям потрібна також і фінансова допомога. Розраховуючи на позитивну реакцію академічної спільноти та партнерів нашого університету, ми запускаємо збір коштів для студентів і їх близьких.

Дякуємо за будь-яку підтримку. Навіть невеликі суми є значимими.
Разом ми здатні боротися за фундаментальні людські цінності – право на свободу, фізичну недоторканність, самовизначення та життя у безпечному світі для нинішнього та майбутніх поколінь.


prof. dr hab. Maciej Żukowski

Ректор Університету економіки в Познані


https://gouep.pl/product/uepdlaukrainy/