ZALECENIA DOTYCZĄCE PRACY W POMIESZCZENIACH UCZELNI 
 1. W pomieszczeniach, na korytarzach oraz w innych częściach wspólnych należy zachować dystans wynoszący minimum 1,5 metra. 
 2. W pomieszczeniu powinien być zachowany dystans pomiędzy stanowiskami pracy minimum 1,5 metra. 
 3. Każdy pracownik powinien korzystać z osobnych urządzeń, sprzętu, przyborów itp. Jeśli nie jest to możliwe, zalecana jest częsta dezynfekcja wspólnie wykorzystywanych urządzeń, sprzętu, przyborów itp. 
 4. W budynkach UEP obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. Osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach Uczelni nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6, przy czym należy zakrywać usta i nos w częściach wspólnych obiektów Uczelni (np. w ciągach komunikacyjnych, toaletach itp.). 
 6. Pracownicy Uczelni bezpośrednio obsługujący interesantów (np. pracownicy portierni, pracownicy Biura Obsługi Studenta) w czasie wykonywania swoich obowiązków zawodowych, służbowych lub zarobkowych muszą mieć zakryte usta i nos lub pracować na stanowisku pracy oddzielonym od interesantów fizyczną barierą utrudniającą rozprzestrzenianie się wirusa (np. szyba, pleksiglas).


Bezpieczeństwo zdrowotne pracowników, studentów i gości UEP jest dla Uczelni obecnie sprawą najwyższej wagi. Opierając się na rekomendacjach postępowania w związku z koronawirusem Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia Uczelnia wdrożyła procedury i działania mające na celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem.


 • klamki w drzwiach wejściowych do budynków, drzwiach w salach i toaletach oraz innych pomieszczeniach użytkowych są poddawane codziennej dezynfekcji,
 • w toaletach wyłączone zostały suszarki automatyczne, zamiast nich dostępne są ręczniki papierowe,
 • zwiększone zostały porcje mydła w płynie we wszystkich dozownikach, które zostały gruntownie odkażone,
 • zostały zamówione urządzenia do dezynfekcji, które mają być montowane we wszystkich budynkach UEP,
 • w widocznych miejscach oraz toaletach wywieszono plakaty informujące na temat koronawirusa oraz prawidłowego mycia rąk – po polsku i angielsku.
Stan dostępności ww. produktów będzie monitorowany i uzupełniany na bieżąco.


 Zasady dotyczące ograniczenia dostępu do obiektów dydaktycznych i terenu UEP oraz przekazywania dokumentów:

 


 1. Wszystkie drzwi wejściowe do budynków UEP oraz bramy wjazdowe są otwarte; przy czym brama wjazdowa na dziedziniec budynku A będzie pozostawała nadal otwarta we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 6:00 do 22:00; w przypadku wystąpienia potrzeby skorzystania przez osoby upoważnione z ww. bramy wjazdowej poza wyznaczonymi godzinami, konieczne będzie posłużenie się domofonem; wszystkie powyżej drzwi stanowią element komunikacji przeciwpożarowej, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przypadku alarmu ppoż., należy kierować się do wymienionych wyjść z budynków UEP;
 2. osoby wchodzące do obiektów Uczelni zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków; 
 3. korespondencję w formie papierowej można składać w Kancelarii Uczelni, znajdującej się przy al. Niepodległości 12 w Poznaniu, bud. B, w pokoju nr 016, w standardowych godzinach pracy;
 4. pisma i inne dokumenty można również przesyłać: na adres siedziby Uczelni: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań; za pośrednictwem platformy e-PUAP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. kasa Uczelni pozostaje zamknięta;
 6. szatnie UEP w budynku głównym Uczelni oraz w Collegium Altum będą czynne od 1 października 2020 roku. W pozostałych obiektach – w zależności od potrzeb. Wprowadza się obowiązek dla studentów pozostawiania okryć wierzchnich w szatniach UEP.
 7. pracownicy pracujący na portierni będą weryfikowali osoby wchodzące do budynków, a następnie – po uzgodnieniu z pracownikiem Uczelni, do którego dana osoba zgłosiła, że została umówiona – wpisywali do księgi wejść; w przypadku nieuzasadnionego wejścia na teren Uczelni pracownik portierni (obowiązuje również pracownika ochrony) zobowiązany jest nakazać opuszczenie terenu UEP przez tę osobę;
 8. kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy stanowiskami pracy pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach, a także do wyposażenia pokoi, w których stanowiska pracy mają osoby wykonujący obowiązki służbowe na terenie Uczelni, w płyny dezynfekujące (miejscem odbioru jest pomieszczenie nr 10 w pawilonie administracyjnym).  Z kolei jednorazowe rękawiczki (dla osób wykonujących pracę  na terenie Uczelni w danym dniu) są wydawane pracownikom w portierniach, przy podpisywaniu list obecności;
 9. dotychczasowe zasady korzystania z parkingu pod budynkiem CEUE, określone w komunikatach kanclerza, obowiązują do dnia 30 września 2021 roku, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności udostępnienia części kondygnacji firmie realizującej wdrożenie systemu zarządzającego miejscami parkingowymi, może zaistnieć potrzeba opuszczenia parkingu lub brak możliwości parkowania w określonym terminie. Dział Zarządzania Infrastrukturą przygotuje aneksy do umów na parkowanie samochodów dla osób aktualnie posiadających takie umowy.
 10. zawiesza się do odwołania możliwość organizacji spotkań na terenie Uczelni oraz korzystania z pomieszczeń dydaktycznych przez organizacje studenckie  doktoranckie  (w tym organizacje samorządu studenckiego i samorządu doktorantów) oraz koła naukowe. W uzasadnionych sytuacjach decyzję o możliwości zorganizowania spotkania na terenie UEP podejmują:
 • prorektor do spraw edukacji i studentów – w odniesieniu do pomieszczeń dydaktycznych;
 • kanclerz – w odniesieniu do pozostałych pomieszczeń.