Bezpieczeństwo zdrowotne pracowników, studentów i gości UEP jest dla Uczelni obecnie sprawą najwyższej wagi. Opierając się na rekomendacjach postępowania w związku z koronawirusem Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia Uczelnia wdrożyła procedury i działania mające na celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem.

  • klamki w drzwiach wejściowych do budynków, drzwiach w salach i toaletach oraz innych pomieszczeniach użytkowych są poddawane codziennej dezynfekcji,
  • w toaletach wyłączone zostały suszarki automatyczne, zamiast nich dostępne są ręczniki papierowe,
  • zwiększone zostały porcje mydła w płynie we wszystkich dozownikach, które zostały gruntownie odkażone,
  • zostały zamówione urządzenia do dezynfekcji, które mają być montowane we wszystkich budynkach UEP,
  • w widocznych miejscach oraz toaletach wywieszono plakaty informujące na temat koronawirusa oraz prawidłowego mycia rąk – po polsku i angielsku.
Stan dostępności ww. produktów będzie monitorowany i uzupełniany na bieżąco. 

Zasady dotyczące ograniczenia dostępu do obiektów dydaktycznych i terenu UEP oraz przekazywania dokumentów:

1) z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz przez wzgląd na konieczność minimalizowania kontaktów osobistych, w uzgodnieniu z Rektorem UEP informuję, że pracownicy jednostek organizacyjnych Uczelni nie będą przyjmowali interesantów w kontakcie bezpośrednim do odwołania, z wyjątkiem w szczególności najemców powierzchni dachu budynku Collegium Altum i powierzchni XIX i XX piętra CA, wykonawców terminowych przeglądów urządzeń, robót budowlanych oraz innych osób uczestniczących w realizacji inwestycji kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Collegium Altum;

2) korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii Uczelni, znajdującej się przy al. Niepodległości 12 w Poznaniu, bud. B, pokój nr 016 w wyznaczonych godzinach;

3) pisma i inne dokumenty można również przesyłać:
a) na adres siedziby Uczelni: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań,
b) za pośrednictwem platformy e-PUAP,
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej;

4) sprawy należy załatwiać zgodnie z zapisami ust. 3 powyżej lub telefonicznie;

5) pracownicy pracujący na portierni będą weryfikowali osoby wchodzące do budynków, a następnie – po uzgodnieniu z pracownikiem Uczelni, do którego dana osoba zgłosiła, że została umówiona – wpisywali do księgi wejść; w przypadku nieuzasadnionego wejścia na teren Uczelni pracownik portierni (obowiązuje również pracownika ochrony) zobowiązany jest nakazać opuszczenie terenu UEP przez tę osobę;

6) w każdym budynku ruch odbywać się może wyłącznie poprzez wyznaczone drzwi do każdego obiektu, tj. w:
a) budynku A – wejście od ulicy Niepodległości (drzwi środkowe) oraz od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 16:00, wejścia od strony dziedzińca (oznaczone jako A1 i A2),
b) budynku B – wejście od bramy wjazdowej oraz wejście prowadzące do Kancelarii
c) budynku C – wejście główne,
d) budynku CEUE – oznaczone drzwi obrotowe,
e) budynku SPNJO – wejście główne od ulicy Taczaka,
f) budynku CA – drzwi przesuwne po prawej stronie wejścia od strony ul. Powstańców Wielkopolskich,
g) budynku pawilonu administracyjno-warsztatowego – drzwi główne od strony dziedzińca;
wszystkie powyżej wskazane drzwi stanowią element komunikacji przeciwpożarowej, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przypadku alarmu ppoż., należy kierować się do wymienionych wyjść z budynków UEP;

7) od dnia 1 lipca 2020 roku brama wjazdowa na dziedziniec budynku A będzie pozostawała otwarta we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 6:00 do 22:00; w przypadku wystąpienia potrzeby skorzystania przez osoby upoważnione z ww. bramy wjazdowej poza wyznaczonymi godzinami, konieczne będzie posłużenie się domofonem; bramy wjazdowe przy innych budynkach UEP nadal pozostają zamknięte i otwierane będą wyłącznie w celu realizacji istotnych potrzeb wjazdów/wyjazdów (zgodnie z listą i autoryzacją osób oraz pojazdów przez pracowników Działu Zarządzania Infrastrukturą);

8) kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy stanowiskami pracy pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach, a także do wyposażenia pokoi, w których stanowiska pracy mają osoby wykonujący obowiązki służbowe na terenie Uczelni, w płyny dezynfekujące (miejscem odbioru jest pomieszczenie nr 10 w pawilonie administracyjnym).  Z kolei jednorazowe rękawiczki (dla osób wykonujących pracę  na terenie Uczelni w danym dniu) są wydawane pracownikom w portierniach, przy podpisywaniu list obecności.