Bezpieczeństwo zdrowotne pracowników, studentów i gości UEP jest dla Uczelni obecnie sprawą najwyższej wagi. Opierając się na rekomendacjach postępowania w związku z koronawirusem Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia Uczelnia wdrożyła procedury i działania mające na celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem.


  • klamki w drzwiach wejściowych do budynków, drzwiach w salach i toaletach oraz innych pomieszczeniach użytkowych są poddawane codziennej dezynfekcji,
  • w toaletach wyłączone zostały suszarki automatyczne, zamiast nich dostępne są ręczniki papierowe,
  • zwiększone zostały porcje mydła w płynie we wszystkich dozownikach, które zostały gruntownie odkażone,
  • zostały zamówione urządzenia do dezynfekcji, które mają być montowane we wszystkich budynkach UEP,
  • w widocznych miejscach oraz toaletach wywieszono plakaty informujące na temat koronawirusa oraz prawidłowego mycia rąk – po polsku i angielsku.
Stan dostępności ww. produktów będzie monitorowany i uzupełniany na bieżąco.


 Zasady dotyczące ograniczenia dostępu do obiektów dydaktycznych i terenu UEP oraz przekazywania dokumentów:

 

1)    z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz przez wzgląd na konieczność minimalizowania kontaktów osobistych, w uzgodnieniu z Rektorem UEP informuję, że pracownicy jednostek organizacyjnych Uczelni nie będą przyjmowali interesantów w kontakcie bezpośrednim do odwołania, z wyjątkiem w szczególności najemców powierzchni dachu budynku Collegium Altum i powierzchni XIX i XX piętra CA, wykonawców terminowych przeglądów urządzeń, robót budowlanych oraz innych osób uczestniczących w realizacji inwestycji kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Collegium Altum;

 

2)    wszystkie drzwi wejściowe do budynków UEP oraz bramy wjazdowe są otwarte; przy czym brama wjazdowa na dziedziniec budynku A będzie pozostawała nadal otwarta we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 6:00 do 22:00; w przypadku wystąpienia potrzeby skorzystania przez osoby upoważnione z ww. bramy wjazdowej poza wyznaczonymi godzinami, konieczne będzie posłużenie się domofonem; wszystkie powyżej drzwi stanowią element komunikacji przeciwpożarowej, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przypadku alarmu ppoż., należy kierować się do wymienionych wyjść z budynków UEP;

3)    osoby wchodzące do obiektów Uczelni zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków;

4)    korespondencję w formie papierowej w dalszym ciągu należy składać w Kancelarii Uczelni, znajdującej się przy al. Niepodległości 12 w Poznaniu, bud. B, w pokoju nr 016, w standardowych godzinach pracy, przy czym korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna będzie wydawana po upływie 24 godzin od czasu jej dostarczenia;

 

5)    pisma i inne dokumenty można również przesyłać:
a) na adres siedziby Uczelni: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań,
b) za pośrednictwem platformy e-PUAP,
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej;

6)    sprawy należy załatwiać zgodnie z zapisami ust. 3 powyżej lub telefonicznie;

7)    kasa Uczelni pozostaje zamknięta;

8)    szatnie funkcjonujące w budynkach dydaktycznych UEP będą nieczynne do odwołania.

 

9)     pracownicy pracujący na portierni będą weryfikowali osoby wchodzące do budynków, a następnie – po uzgodnieniu z pracownikiem Uczelni, do którego dana osoba zgłosiła, że została umówiona – wpisywali do księgi wejść; w przypadku nieuzasadnionego wejścia na teren Uczelni pracownik portierni (obowiązuje również pracownika ochrony) zobowiązany jest nakazać opuszczenie terenu UEP przez tę osobę;

 

10) kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy stanowiskami pracy pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach, a także do wyposażenia pokoi, w których stanowiska pracy mają osoby wykonujący obowiązki służbowe na terenie Uczelni, w płyny dezynfekujące (miejscem odbioru jest pomieszczenie nr 10 w pawilonie administracyjnym).  Z kolei jednorazowe rękawiczki (dla osób wykonujących pracę  na terenie Uczelni w danym dniu) są wydawane pracownikom w portierniach, przy podpisywaniu list obecności;

 

11) do 30 listopada przedłużone zostają nadzwyczajne warunki korzystania z parkingu pod budynkiem CEUE do dnia 30 listopada 2020 roku, z zastrzeżeniem, że 9 października 2020 roku, tj. w dniu inauguracji roku akademickiego 2020/2021, nie będzie możliwości skorzystania z ww. parkingu przez osoby, które nie zawarły z Uczelnią umów dotyczących udostępnienia miejsca parkingowego.