ZALECENIA DOTYCZĄCE PRACY W POMIESZCZENIACH UCZELNI 
 1. W pomieszczeniach, na korytarzach oraz w innych częściach wspólnych należy zachować dystans wynoszący minimum 1,5 metra. 
 2. W pomieszczeniu powinien być zachowany dystans pomiędzy stanowiskami pracy minimum 1,5 metra. 
 3. Każdy pracownik powinien korzystać z osobnych urządzeń, sprzętu, przyborów itp. Jeśli nie jest to możliwe, zalecana jest częsta dezynfekcja wspólnie wykorzystywanych urządzeń, sprzętu, przyborów itp. 
 4. W budynkach UEP obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. Osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach Uczelni nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6, przy czym należy zakrywać usta i nos w częściach wspólnych obiektów Uczelni (np. w ciągach komunikacyjnych, toaletach itp.). 
 6. Pracownicy Uczelni bezpośrednio obsługujący interesantów (np. pracownicy portierni, pracownicy Biura Obsługi Studenta) w czasie wykonywania swoich obowiązków zawodowych, służbowych lub zarobkowych muszą mieć zakryte usta i nos lub pracować na stanowisku pracy oddzielonym od interesantów fizyczną barierą utrudniającą rozprzestrzenianie się wirusa (np. szyba, pleksiglas).


Bezpieczeństwo zdrowotne pracowników, studentów i gości UEP jest dla Uczelni obecnie sprawą najwyższej wagi. Opierając się na rekomendacjach postępowania w związku z koronawirusem Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia Uczelnia wdrożyła procedury i działania mające na celu ograniczenia zagrożenia zakażeniem.


 • klamki w drzwiach wejściowych do budynków, drzwiach w salach i toaletach oraz innych pomieszczeniach użytkowych są poddawane codziennej dezynfekcji,
 • w toaletach wyłączone zostały suszarki automatyczne, zamiast nich dostępne są ręczniki papierowe,
 • zwiększone zostały porcje mydła w płynie we wszystkich dozownikach, które zostały gruntownie odkażone,
 • zostały zamówione urządzenia do dezynfekcji, które mają być montowane we wszystkich budynkach UEP,
 • w widocznych miejscach oraz toaletach wywieszono plakaty informujące na temat koronawirusa oraz prawidłowego mycia rąk – po polsku i angielsku.
Stan dostępności ww. produktów będzie monitorowany i uzupełniany na bieżąco.


 Zasady dotyczące ograniczenia dostępu do obiektów dydaktycznych i terenu UEP oraz przekazywania dokumentów:

 

 1. Wszystkie drzwi wejściowe do budynków UEP oraz bramy wjazdowe są otwarte; przy czym brama wjazdowa na dziedziniec budynku A będzie pozostawała nadal otwarta we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 6:00 do 22:00; w przypadku wystąpienia potrzeby skorzystania przez osoby upoważnione z ww. bramy wjazdowej poza wyznaczonymi godzinami, konieczne będzie posłużenie się domofonem; wszystkie powyżej drzwi stanowią element komunikacji przeciwpożarowej, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przypadku alarmu ppoż., należy kierować się do wymienionych wyjść z budynków UEP;
 2. osoby wchodzące do obiektów Uczelni zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków; 
 3. korespondencję w formie papierowej można składać w Kancelarii Uczelni, znajdującej się przy al. Niepodległości 12 w Poznaniu, bud. B, w pokoju nr 016, w standardowych godzinach pracy;
 4. pisma i inne dokumenty można również przesyłać: na adres siedziby Uczelni: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań; za pośrednictwem platformy e-PUAP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. kasa Uczelni pozostaje zamknięta;
 6. wszystkie szatnie w obiektach są czynne;
 7. nie ma weryfikacji osób wchodzących do budynku;
 8. kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy stanowiskami pracy pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach, a także do wyposażenia pokoi, w których stanowiska pracy mają osoby wykonujący obowiązki służbowe na terenie Uczelni, w płyny dezynfekujące (miejscem odbioru jest pomieszczenie nr 10 w pawilonie administracyjnym).  Z kolei jednorazowe rękawiczki (dla osób wykonujących pracę  na terenie Uczelni w danym dniu) są wydawane pracownikom w portierniach, przy podpisywaniu list obecności;
 9. parking jest udostępniany wyłącznie osobom posiadającym umowy parkingowe, a w weekendy częściowo komercyjnie. Więcej informacji znajduje się na stronie: parking.ue.poznan.pl;
 10. zawiesza się do odwołania możliwość organizacji spotkań na terenie Uczelni oraz korzystania z pomieszczeń dydaktycznych przez organizacje studenckie  doktoranckie  (w tym organizacje samorządu studenckiego i samorządu doktorantów) oraz koła naukowe. W uzasadnionych sytuacjach decyzję o możliwości zorganizowania spotkania na terenie UEP podejmują:
 • prorektor do spraw edukacji i studentów – w odniesieniu do pomieszczeń dydaktycznych;
 • kanclerz – w odniesieniu do pozostałych pomieszczeń.