W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374)

do odwołania - jednak nie krócej niż do dnia 10 kwietnia 2020 r. - zawieszone zostają zajęcia i egzaminy (w tym egzaminy dyplomowe), obrony prac i zaliczenia na studiach:

  • pierwszego i drugiego stopnia,
  • doktoranckich,
  • podyplomowych,
  • w Szkole Doktorskiej,
  • w ramach innych form kształcenia prowadzonych przez Uczelnię realizowanych w siedzibie UEP z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia.
 
Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Wykładowcom umożliwia się zmianę sposobu prowadzenia zajęć oraz sposobów zaliczenia przedmiotu i sprawdzenia efektów uczenia się wynikających z sylabusa przedmiotu. Zobowiązuje się nauczyciela do poinformowania studentów o tej zmianie.
Konsultacje odbywają się w dotychczas obowiązującym wymiarze, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia na stronie internetowej UEP.

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych dla przedmiotu dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie sesji zimowej w roku akademickim 2019/2020 do dnia 19 kwietnia 2020 roku oraz uczestników studiów podyplomowych odbywać się może poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych (zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji). Ta możliwość dotyczy również egzaminów końcowych na studiach podyplomowych, jak również egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, których termin zostanie wyznaczony po dniu 10 kwietna 2020 roku, przy czym przeprowadzanie egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia do dnia 10 kwietnia 2020 roku pozostaje zawieszone.Z troski o zdrowie i komfort zarówno pracowników uniwersytetu, jak i uczestników organizowanych przez nas wydarzeń zbiorowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym – zostają one odwołane lub przesunięte na inny termin, który zostanie wyznaczony, gdy sytuacja ulegnie poprawie. Decyzja dotyczy konferencji, kongresów, wydarzeń sportowych, spotkań, zjazdów w ramach programów AME i EUD oraz Erga Omnes zaplanowanych w obiektach UEP. Jednocześnie anulowane zostają rezerwacje dotyczące obiektów UEP przypadające w terminie wskazanym powyżej. Do odwołania będzie również nieczynna Czytelnia i Biblioteka Główna UEP.


Szczegółowo sposób postępowania reguluje:
i
 oraz