W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374).

Zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej w roku akademickim 2019/2020 będą odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poza siedzibą Uczelni do odwołania.

Wykładowcom umożliwia się zmianę sposobu prowadzenia zajęć oraz sposobów zaliczenia przedmiotu i sprawdzenia efektów uczenia się wynikających z sylabusa przedmiotu. Zobowiązuje się nauczyciela do poinformowania studentów o tej zmianie.Konsultacje odbywają się w dotychczas obowiązującym wymiarze, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia na stronie internetowej UEP.
Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych dla przedmiotu dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie sesji zimowej w roku akademickim 2019/2020 do dnia 19 kwietnia 2020 roku oraz uczestników studiów podyplomowych odbywać się może poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych (zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji). Ta możliwość dotyczy również egzaminów końcowych na studiach podyplomowych, jak również egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, których termin zostanie wyznaczony po dniu wejścia w życie Zarządzenia nr 26/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2020 roku.


Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy zajęć, które nie mogą być realizowane w celu uzyskania założonych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzję w sprawie prowadzenia kształcenia zgodnie z ust. 2 podejmuje rektor, na wniosek:

1)      kierownika studiów podyplomowych, zaopiniowany przez dyrektora Centrum Edukacji Menedżerskiej – w odniesieniu do zajęć na studiach podyplomowych;

2)      dyrektora Centrum Edukacji Menedżerskiej – w przypadku szkoleń.


Do odwołania zawieszona zostaje organizacja wydarzeń, w tym konferencji, zaplanowanych w obiektach UEP oraz rezerwacje dotyczące obiektów UEP. To samo dotyczy udziału pracowników, doktorantów i studentów w wydarzeniach, w tym w konferencjach, organizowanych w innym trybie niż zdalny.