Organizację kształcenia w semestrze zimowym 2021/2022 reguluje:ZASADY PROWADZENIA I UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU 
1. W zajęciach dydaktycznych wymagających fizycznej obecności w obiektach Uczelni, może uczestniczyć pracownik/student/doktorant/uczestnik studiów podyplomowych/uczestnik innych form kształcenia: 
 • zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (w szczególności: wysoka temperatura, duszność i problemy z oddychaniem, kaszel, katar); 
 • który nie jest objęty kwarantanną lub izolacją; 
 • który nie zamieszkuje z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych. 
2. W pomieszczeniach dydaktycznych, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych mogą przebywać prowadzący zajęcia/pracownicy naukowo-techniczni/studenci/doktoranci/ uczestnicy studiów podyplomowych/uczestnicy innych form kształcenia (zgodnie z planem zajęć) wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem.
3. Studenci/doktoranci/uczestnicy studiów podyplomowych/uczestnicy innych form kształcenia powinni być wyposażeni we własne środki do zakrywania ust i nosa. 
4. Zakrywanie ust i nosa w budynkach Uczelni nie jest wymagane w stosunku do osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 
5. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do korzystania tylko z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatorów, materiałów edukacyjnych itp. W miarę możliwości należy unikać korzystania z materiałów należących do innych uczestników zajęć. 
6. Przebywając na terenie UEP należy: 
 • często myć lub dezynfekować ręce; 
 • powstrzymać się od bezpośrednich kontaktów w trakcie powitań, np. przez podanie ręki; 
 • ograniczać do minimum wzajemny osobisty kontakt, a jeśli jest on niezbędny – zachowywać bezpieczną (minimum 1,5-metrową) odległość pomiędzy osobami; 
 • unikać nadmiernego gromadzenia się w szczególności w częściach wspólnych budynków. 

Organizację kształcenia w roku akademickim 2020/2021 reguluje:
 1. Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
 2. Zarządzenie nr 119/2020Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021
 3. Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2020 Rektora UEP w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
 4. Zarządzenie nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia wykazujący objawy chorobowe mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 nie mogą uczestniczyć w zajęciach zaplanowanych w siedzibie Uczelni.Zawiesza się do odwołania możliwość organizacji spotkań na terenie Uczelni oraz korzystania z pomieszczeń dydaktycznych przez organizacje studenckie i doktoranckie  (w tym organizacje samorządu studenckiego i samorządu doktorantów) oraz koła naukowe. 

W uzasadnionych sytuacjach decyzję o możliwości zorganizowania spotkania na terenie UEP podejmują:


 1. prorektor do spraw edukacji i studentów – w odniesieniu do pomieszczeń dydaktycznych;
 2. kanclerz – w odniesieniu do pozostałych pomieszczeń innych.

Do odwołania zawieszona zostaje organizacja wydarzeń, w tym konferencji, zaplanowanych w obiektach UEP oraz rezerwacje dotyczące obiektów UEP. To samo dotyczy udziału pracowników, doktorantów i studentów w wydarzeniach, w tym w konferencjach, organizowanych w innym trybie niż zdalny. 

Rektor może wyrazić zgodę na organizację wydarzenia na terenie UEP w wyjątkowych okolicznościach.