Organizacja kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

1

1.      Kształcenie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną
i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia (kształcenie zdalne), z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

2.      Zajęcia z przedmiotów, które ze względu na etap kształcenia lub specyfikę nie mogą być prowadzone w trybie zdalnym, odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie UEP. Dotyczy to w szczególności zajęć laboratoryjnych na kierunkach studiów w zakresie nauk o jakości oraz zajęć wykorzystujących oprogramowanie, które musi być wykorzystywane jedynie na zasobach UEP. Wykaz takich zajęć zostanie podany do wiadomości studentów poszczególnych kierunków studiów do dnia 2 września 2020 roku na stronie internetowej UEP (zakładka Studenci/Plany zajęć).

3.      Kształcenie na studiach anglojęzycznych pierwszego i drugiego stopnia odbywa się w formie mieszanej. W siedzibie Uczelni są realizowane ćwiczenia i laboratoria. Dopuszcza się organizację zajęć wykładowych lub ich części w siedzibie Uczelni.

4.      Kształcenie w ramach wymiany międzynarodowej dla studentów odbywających część studiów w UEP odbywa się co do zasady w siedzibie UEP.

5.      Praktyki na studiach pierwszego stopnia na kierunkach inżynierskich odbywają się w formie ustalonej przez pełnomocnika ds. praktyk zawodowych za zgodą właściwego dyrektora studiów. Praktyki na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym odbywają się w formie ustalonej przez podmiot, w którym mają miejsce. O miejscu i formie odbywania praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym informuje studentów właściwy dyrektor studiów.

6.      Konsultacje odbywają się zdalnie w dotychczas obowiązującym wymiarze (dwóch godzin zegarowych tygodniowo), w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia.Informacje o terminie, wykorzystywanym narzędziu oraz sposobie uczestnictwa
w konsultacjach są publikowane na stronie katedry lub innej jednostki organizacyjnej, której pracownikiem jest prowadzący zajęcia.

7.      Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia sprawuje właściwy dyrektor studiów.


2

1.        Kształcenie na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między doktorantami i osobami prowadzącymi zajęcia. Właściwy kierownik studiów doktoranckich lub Dyrektor Szkoły Doktorskiej może podjąć decyzję o realizacji części lub całości zajęć
w siedzibie Uczelni.

2.        Sposób organizacji zajęć na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej określa odpowiednio właściwy kierownik studiów doktoranckich lub Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

 

3

Kształcenie na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Menedżerskiej (CEM) może być prowadzone w formie mieszanej. Rekomenduje się prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jednak ze względu na specyfikę poszczególnych programów studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, dopuszcza się organizację części lub całości zajęć w siedzibie Uczelni. Decyzję o realizacji części lub całości zajęć w siedzibie Uczelni podejmuje dyrektor CEM – w przypadku studiów podyplomowych na wniosek właściwego kierownika tych studiów.

4

1.      Zajęcia realizowane przez pracowników UEP w ramach klas akademickich i patronackich są prowadzone w formie zdalnej lub w siedzibie szkoły średniej. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dla danej klasy akademickiej/patronackiej określa pełnomocnik rektora ds. klas akademickich i patronackich w porozumieniu z osobą prowadzącą zajęcia.

2.      Zajęcia realizowane w ramach Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej, Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, Akademii Młodego Ekonomisty są prowadzone w formie zdalnej. Plan prowadzenia zajęć online przygotowują jednostki odpowiedzialne za koordynację powyższych form kształcenia.

 

5

1.      Wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej w trybie zdalnym są prowadzone w formie synchronicznego kontaktu ze studentami/doktorantami na platformie MS Teams w terminach wskazanych w planach zajęć.

2.      Zmiana terminu odbywania zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej wymaga zgody studentów/doktorantów i zgłoszenia tego faktu odpowiednio w Dziale Dydaktyki i Biurze Szkoły Doktorskiej w celu dokonania korekty rozkładu zajęć.

3.      Platforma Moodle jest wykorzystywana pomocniczo do prowadzenia zajęć, zwłaszcza do zamieszczenia materiałów dla studentów/doktorantów oraz przeprowadzania quizów i testów.

4.      Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone co do zasady w formie zdalnej. Formę organizacji zajęć prowadzonych w ramach sekcji sportowych ustala Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w zależności od sytuacji epidemicznej.

5.      Uczelnia może wypożyczyć prowadzącym zajęcia sprzęt komputerowy umożliwiający przeprowadzenie danych zajęć w formie kształcenia na odległość. Potrzebę wypożyczenia sprzętu komputerowego należy zgłosić do Centrum Informatyki na adres helpdesk@ue.poznan.pl. Sprzęt powinien być zwrócony niezwłocznie po odbyciu zajęć.

6.      Uczelnia zapewnia pracownikom dostęp do szerokopasmowego Internetu w swojej siedzibie. Pracownicy mogą korzystać z sieci we własnych pokojach lub salach dydaktycznych wcześniej zarezerwowanych w Dziale Dydaktyki.

7.      Plany zajęć dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich i uczestników Szkoły Doktorskiej zostaną udostępnione na stronie internetowej uczelni tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

8.      Zajęcia dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia będą prowadzone:

1)   od dnia 5 października 2020 roku – studenci drugiego roku i wyższych lat studiów stacjonarnych,

2)   od dnia 12 października 2020 roku – studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia,

3)   od dnia 19 października 2020 roku – studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,

4)    od dnia 2 października 2020 roku – studenci studiów niestacjonarnych (wszystkie lata studiów).

9.      Na pierwszych zajęciach prowadzący ma obowiązek przedstawić studentom/doktorantom wymagania konieczne do rozliczenia ich semestralnej pracy. Sposób zaliczenia przedmiotu powinien być przedstawiony w dwóch wariantach:

1)      wariant zaliczenia zajęć w siedzibie Uczelni (w przypadku możliwości przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu z danego przedmiotu na terenie UEP) oraz

2)      wariant zdalny – w przypadku braku możliwości zaliczenia w siedzibie Uczelni.

Powyższe zasady powinny być dostępne dla studentów/doktorantów na platformie Moodle.Sposób przeprowadzenia zaliczeń końcowych i egzaminów (tryb zdalny lub w siedzibie UEP) zostanie podany do wiadomości studentów/doktorantów najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

 

6

1.      Uczelnia zastrzega sobie prawo przywrócenia prowadzenia wszystkich zajęć w siedzibie UEP w wypadku zniesienia stanu epidemii albo wprowadzenia wyłącznie zdalnego kształcenia w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej. Przywrócenie zajęć w siedzibie UEP zostanie zakomunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.      Studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia w trakcie odbywania zajęć w siedzibie UEP są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i zaleceń Uczelni, w szczególności w zakresie zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk, pod rygorem braku możliwości udziału w zajęciach w wypadku niestosowania się do tych wymogów.

3.      Studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia wykazujący objawy chorobowe mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem SARS‑CoV‑2 nie mogą uczestniczyć w zajęciach zaplanowanych w siedzibie Uczelni.

4.      Bieżące wytyczne związane ze zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia zajęć w salach UEP zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi wydaje kanclerz, który określa w szczególności:

1)        wymogi związane z przystosowaniem Uczelni do udostępnienia sal dydaktycznych i innych pomieszczeń;

2)        częstotliwość sprzątania i dezynfekcji budynków Uczelni, ich elementów, sal dydaktycznych, urządzeń sanitarnych, wyposażenia;

3)        sposób umieszczenia w budynkach Uczelni wirusobójczych środków dezynfekujących;

4)        procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 u studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz pracowników.

Aktualne wytyczne są publikowane na stronie UEP (zakładka Studenci/Plany zajęć).


Do odwołania zawieszona zostaje organizacja wydarzeń, w tym konferencji, zaplanowanych w obiektach UEP oraz rezerwacje dotyczące obiektów UEP. To samo dotyczy udziału pracowników, doktorantów i studentów w wydarzeniach, w tym w konferencjach, organizowanych w innym trybie niż zdalny.


Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021