Uczymy już od 34 801 dni
Pracownicy

Dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda, prof. UEP

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor UEP, zatrudniona w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka i współautorka około 80 publikacji naukowych, w tym w prestiżowych czasopismach anglojęzycznych. Jej prace badawcze, osadzone głównie w nurcie ekonomii politycznej, koncentrują się wokół polityki wspierania rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju, zjawiska paradoksu rozwojowego w polityce rolnej, deprywacji dochodowej rolników oraz liberalizacji handlu zagranicznego artykułami rolnymi. Była kierownikiem bądź wykonawcą licznych projektów badawczych i rozwojowych, a za działalność naukową i organizacyjną została kilkukrotnie wyróżniona nagrodą Rektora UEP. Odbyła również liczne krótkoterminowe i długoterminowe staże zagraniczne, m.in. w USA jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta.

Zainteresowania badawcze

Polityka rolna w krajach o różnym poziomie rozwoju 
Handel zagraniczny artykułami rolnymi 
Wskaźniki wsparcia rolnictwa 

Wybrane publikacje 

 • Poczta-Wajda A., 2017, Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju, PWN, Warszawa. 
 • Poczta-Wajda A., Czyżewski B., 2017, Effects of policy and market on relative income deprivation of agricultural labour, Wieś i Rolnictwo, 3 (176). 
 • Poczta-Wajda A., Czyżewski B., Przekota G., 2017, The incidence of agricultural policy on the land market in Poland: Two-dimensional and multilevel analysis, Land Use Policy, 63. (http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.01.016)
 • Poczta-Wajda, A., Poczta, J., 2016, The role of natural conditions in qualified agritourism – case of Poland , Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 62 (4), (http://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=article&id=97_2015-AGRICECON)
 • Poczta-Wajda, A., 2016, Interest groups and rent seeking in agriculture – a theoretical approach w: Bazyli Czyżewski (red.), Political rents of european farmers in the sustainable development paradigm. International, national and regional perspective, Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa. (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/74253/1/MPRA_paper_74253.pdf). 
 • Poczta-Wajda, A., Góral, J., Kulawik, J., Kambo, K., Osuch, D., Płonka, R., Wąs, A., Soliwoda, M., 2015, Subsydia a ekonomika, finanse i dochodu gospodarstw rolnych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa (ONLINE). 
 • Poczta-Wajda, A., 2015, Feeling of Relative Deprivation as a Driver for Higher Agricultural Subsidies, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie: Problemy Rolnictwa Światowego, 15(4). (http://ageconsearch.umn.edu/record/230867/files/2015_4_17.pdf)
 • Poczta-Wajda, A., 2015, Why "rich " farmers demand financial support, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XVII (4). (http://ageconsearch.umn.edu/record/233299/files/17-4-Poczta.pdf)
 • Poczta-Wajda, A. 2014, Assistance to Agriculture in Countries with Different Development Level and the Trends in World Trade with Agricultural Products, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XVI (6). (http://ageconsearch.umn.edu/record/206001/files/16-6-Poczta.pdf)
 • Poczta-Wajda, A., 2013, The Role of Olson's Interest Groups Theory in Explaining the Different Level of Agricultural Support in Countries with Different Development Level, Economic Science for Rural Development Conference Proceedings; no. 30, Jelgava: Ministry of Rural Development and Food. (http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2013/Latvia_Economic_Science_Rural_2013_30.pdf)
 • Poczta-Wajda, A., 2013, Measuring domestic agricultural support in developed countries in the light of the WTO regulations, Wieś i Rolnictwo, 1 (158). (http://ageconsearch.umn.edu/record/231627/files/WiR_1-2013%2044-58.pdf)
 • Poczta-Wajda, A., Czyżewski, A., Sapa A., 2012, The Allocation of the EU CAP Funds Among the Member States in the Context of Sustainable Development, Management, 1.

Wybrane wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

 • Poczta-Wajda, A., Czyżewski B., Przekota G., 2017, Amenities versus use values: two-dimensional and multilevel analysis of farmland prices in Poland, XV EAAE Congress – Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing between Markets and Society, Parma, August 28 – September 01, 2017. (plik nr 1)
 • Poczta-Wajda, A., Czyżewski B., 2106, Effects of Policy and Market on Relative Income Deprivation of Agricultural Labour, 160 EAAE Seminar – Rural Jobs and the CAP, Warsaw, December 1-2, 2016 (plik nr 2)
 • Poczta-Wajda, A., 2015, Why do rich farmers claim to be poor and why do rich countries support them?, International Scientific Conference - Prices in the agri-food sector and its environment, Warsaw, December 3, 2015. (plik nr 3)

Projekty badawcze 

 • Projekt badawczy własny NCN „Determinanty bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce na tle regionów Unii Europejskiej” – kierownik projektu, 2017-2019 (plik nr 7). 

 • Projekt badawczy NCN „Renty polityczne w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza komparatywna na podstawie UE27” – wykonawca projektu, 2015-2017. 

 • Grant MNiSW “Granty na granty” - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskie, kierownik projektu, 2016. 

 • Projekt badawczy własny NCN „ Polityka rolna w krajach o różnym poziomie rozwoju – przesłanki i mechanizmy interwencji”- kierownik projektu, 2011-2016 (plik nr 5). 

 • Unijny Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL 4.1.1) „Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych” realizowany na UEP – opiekun merytoryczny, 2009-2011.

 • Projekt badawczy własny MNiSW „Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych w wyniku Porozumienia w Sprawie Rolnictwa GATT/WTO” – główny wykonawca projektu, 2009-2010. 

 • Projekt promotorski MNiSW „Dostosowania rynkowe w sektorze rolno-żywnościowym krajów wysokorozwiniętych w wyniku postanowień Rundy Urugwajskiej” – główny wykonawca projektu, 2007-2008. 

 • Interdyscyplinarny projekt badawczy międzyuczelniany AE/AR w Poznaniu „Absorpcja środków WPR w Wielkopolsce (na tle tendencji ogólnokrajowych) na przykładzie wybranych instrumentów wsparcia” – wykonawca projektu, 2005-2006. 

Pokój 1021 Collegium Altum

tel. 061 854-30-21
mail: agnieszka.poczta@ue.poznan.pl