Uczymy już od 34 752 dni
Kadra

dr hab. Eryk Łon, prof. UEP


Przebieg pracy naukowej i zatrudnienia:

1989-1994 - studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
1994 - uzyskanie tytułu zawodowego magistra ekonomii na podstawie pracy magisterskiej pt. „Ocena zdolności kredytowej Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Syntex” w Łowiczu”, promotor: dr hab. Jerzy Wolniak, prof. nadzw. UE w Poznaniu
1994-1999 – studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
1999 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa na podstawie pracy magisterskiej pt. „Poręczenie wekslowe jako prawna forma zabezpieczenia kredytu bankowego”, promotor: prof. dr hab. Adam Olejniczak
1994 – 1998 - studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
16.06.1998 – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Relacje między płynnością a rentownością polskich banków giełdowych w latach 1990-1996, przygotowanej pod kierunkiem dra hab. Jerzego Wolniaka, prof. nadzw. UE w Poznaniu; recenzenci: prof. dr hab. Maciej S. Wiatr, prof. dr hab. Bogusław Guzik
1998 - 2007 – adiunkt w Katedrze Bankowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
1998 - 2000 – inspektor kredytowy w Departamencie Kredytów Centrali WBK S. A. w Poznaniu
2008-2012 – starszy wykładowca w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
27.06.2013 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji”
Od 1 października 2013 r. adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych

Wybrane publikacje


Monografie:

 • Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 298
 • Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro?, Raport dla NBP, 2007, s. 78 http://analizy-rynkowe.pl/wp-content/uploads/2014/11/raport1.pdf
 • Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji, Wydawnictwo SIN, Sopot 2011, s. 345
 • Patriotyzm gospodarczy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2018
 • Sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2021

Artykuły:

 • Polski Exim Bank, Bank, nr 11, 2004, s. 20.
 • Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej, Gospodarka Narodowa, 2005, nr 3, s. 11-33.
 • Powiązania między przebiegiem cyklu wyborczego a koniunkturą na rynku akcji w wybranych krajach, Stosunki międzynarodowe, nr 1-2, 2005, s. 97-117.
 • Budżetowe uwarunkowania koniunktury na rynku akcji, Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom LXXI, 2005, s. 151-177.
 • Makroekonomiczne uwarunkowania powiązań między ratingiem krajowym z koniunkturą na rynku akcji, Biuletyn Bankowy, nr 7-8, 2005, s. 68-75.
 • Monetarne uwarunkowania koniunktury na rynku akcji – część I, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 7-8, 2005, s. 85-89.
 • System bankowy a koniunktura na rynku akcji, Biuletyn Bankowy, nr 11, 2006, s. 6-15.
 • Spory wokół koncepcji wspólnej waluty euro w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego europejskiego obszaru gospodarczego, pod red. S. Swadźby, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 99-109.
 • Polityka pieniężna i budżetowa a koniunktura na rynku akcji w: Rynki finansowe – mikrofinanse, pod red. E. Ostrowskiej i J. Ossowskiego, Wydawnictwo Instytutu Stefczyka, Sopot 2009
 • Polityka pieniężna FED a sytuacja na wschodzących i dojrzałych rynkach akcji, w: Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt naukowy nr 108, pod red. J. Ostaszewskiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2011
 • Wpływ efektów „stycznia” i „przełomu roku” oraz polityki pieniężnej NBP na stopy zwrotu z indeksów giełdowych WIG20 oraz sWIG80, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego, pod red. J. Olszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012

Inne publikacje dostępne w Internecie:


Obszary badawcze

 • Rynek kapitałowy
 • Rynki finansowe krajów dojrzałych i wschodzących
 • Polityka pieniężna
 • Bankowość komercyjna
 • Polityka budżetowa
 • Związki polityki budżetowej z rynkiem kapitałowym
 • Prawo finansowe
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
 • Ekonomiczne, prawne i polityczne aspekty funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej


Dotychczas prowadzone przedmioty

 • Rynek finansowy
 • Bankowość
 • Inwestycje kapitałowe
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe
 • Polityka gospodarcza
 • Prawo bankowe
 • Prawo wspólnotowe europejskie


Obecnie prowadzone seminaria

 • seminarium dyplomowe nt. Rynek kapitałowy i bankowość
 • seminarium magisterskie nt. Rynek kapitałowy i bankowość


Zainteresowania

 • sport: piłka nożna, tenis stołowy i ziemny
 • historia
 • muzyka rockowa
 • podróże

Kontakt
pokój: 207
telefon: (061) 854 38 63
e-mail: eryk.lon@ue.poznan.pl
erlon@interia.pl
http://eryklon.pl/ 

Pliki do pobrania