Sylwetka


Interesuję się zagadnieniami związanymi finansami i prawem finansowym. Analizuje problemy „styku” nauk prawnych z naukami ekonomicznymi, a w szczególności nauką o finansach. W 2002 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (wówczas Akademię Ekonomiczną) – specjalność finanse i polityka pieniężna broniąc pracę magisterską z zakresu rachunkowości podatkowej.


W latach 2003-2008 w ramach studiów doktoranckich przygotował rozprawę pt. Opodatkowanie własności intelektualnej w Polsce (obronioną w styczniu 2008 roku). Od 2008 roku do chwili obecnej jestem pracownikiem Katedry Finansów Publicznych UEP.


Zdobywaniu wykształcenia ekonomicznego towarzyszyło podjęcie studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 2004 roku. Przygotował i obronił pracę magisterską, w której skupił się na aspektach konstytucyjnych podatków i prawa podatkowego.


W latach 2004-2007 był aplikantem sądowym, składając we wrześniu 2007 roku egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. W 2009 roku uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu został wpisany na listę radców prawnych (numer wpisu Pz-2580).Wykształcenie


styczeń 2008 roku – obronił pracę doktorską i uchwałą Rady Wydziału Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych,

Rozprawa doktorska pt. Opodatkowanie własności intelektualnej w Polsce (przygotowana pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Juji, prof. nadzw. UEP)

wrzesień 2007 roku – złożył egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu,

luty 2007 roku – ukończył studia doktoranckie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie nauk ekonomicznych,

marzec 2004 roku – ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Praca magisterska pt. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na przebudowę systemu podatkowego w Polsce (przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Małeckiego)

grudzień 2002 roku – ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomii, kierunek finanse i bankowość, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,

Praca magisterska pt. Odroczony podatek dochodowy na podstawie „SOLA TECHNICS” Sp. z o.o. z Jaworzna w latach 1997-1999 (przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Juji)

czerwiec 1998 roku – ukończyłem IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w CzęstochowieDziałalność na rzecz Uczelni


Senator Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kadencji 2020/2021 – 2023/2024, Członek Senackiej Komisji ds. Finansów i Budżetu,


jak również:  Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2008 i 2012), Członek Wydziałowego Kolegium Elektorów, Członek Komisji Wydziałowej ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych Za Granicą, Członek Komisji ds. przygotowania dokumentacji dotyczącej akredytacji kierunku Finanse i Rachunkowość przez Państwową Komisję Akredytacyjną (powołany 14 lutego 2011 r.), Członek Rady Wydziału Ekonomii, Wiceprzewodniczący Rady Finansów Wydziału Ekonomii, Członek Komisji ds. Strategii i Rozwoju Wydziału Ekonomii oraz Członek Podkomisji ds. Analiz StrategicznychPosiadane uprawnienia


Uprawnienia zawodowe radcy prawnego - zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w PoznaniuWybrane Publikacje naukowe

 1. Kontratypy w dyscyplinie finansów publicznych w: Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka (red. M. Smaga, W. Winiarz), C.H. Beck, Kraków 2015,
 2. Dochodzenie należności z tytułu kar umownych jako przykład prawidłowej oraz nieprawidłowej gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych w: Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego (red. M. Smaga, W. Winiarz), Publicus, Kraków 2013,
 3. Nieumyślność naruszenia dyscypliny finansów publicznych – ocena skutków uchylenia art. 22 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w: Dyscyplina Finansów Publicznych – stan obecny i kierunki zmian (red. M. Smaga, W. Winiarz), Grupa Ergo Sp. z o.o., Kraków 2011,
 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne (red. nauk. L. Patrzałek), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011,
 5. Charakter dotacji oświatowej dla szkół niepublicznych w: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego (red. nauk. A. Walasik, J. Błach), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011,
 6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w: Polityka budżetowa i Podatki. Wybrane zagadnienia (red. nauk. T. Juja), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010
 7. Opodatkowanie sprzedaży autorskich praw majątkowych podatkiem od towarów i usług przed i po uzyskaniu przez Polskę członkostwa we Wspólnotach Europejskich w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki (red. K. Znanieckiej i T. Zielińskiego), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008,
 8. Opodatkowanie opcji pracowniczych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w: Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych (red. nauk. J. Głuchowskiego), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008,
 9. Opodatkowanie własności intelektualnej podatkami dochodowymi w: Opodatkowanie przedsiębiorców podatkami dochodowymi i pośrednimi. Zagadnienia wybrane (red. naukowa T. Juja), Poznań 2006,
 10. Partnerstwo publiczno – prywatne jako instrument rozwoju infrastruktury (współautorstwo) w: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne (pod red. W. Jaromołowicza), Poznań 2005,
 11. Wolności i prawa konstytucyjne podatnika, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, Nr 3,
 12. Opodatkowanie transakcji franchisingowych podatkiem od towarów i usług w: Finanse w dobie integracji europejskiej (pod. red. R.N. Hanisza i K. Znanieckiej), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.


Prowadzone przedmioty

Podstawy finansów (ćwiczenia i wykłady); Finanse publiczne (ćwiczenia i wykłady); Podatki pośrednie (wykłady); Podatki bezpośrednie (wykłady); Międzynarodowe prawo podatkowe (wykłady); Strategie podatkowe (wykłady); Podstawy prawa podatkowego (w ramach studiów podyplomowych); Prawo karne skarbowe (w ramach studiów podyplomowych); Postępowanie sądowo-administracyjne (w ramach studiów podyplomowych); Postępowanie administracyjne (w ramach studiów podyplomowych); Dyscyplina finansów publicznych (w ramach studiów podyplomowych); Otoczenie prawne organizacji (w ramach studiów podyplomowych).Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:


Master of Public Administration; Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych; Gospodarka, Rachunkowość i Sprawozdawczość Budżetowa; Compliance w organizacji; Podatki i Skarbowość; Administracja i Zarządzanie; Zamówienia publiczne; Gospodarowanie zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży PożarnejWspółpraca z otoczeniem:


Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,

Członek Zespołu Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim.