Konkurs na  najlepszy artykuł naukowy na temat wpływu kryzysu pandemicznego na system finansowy w Polsce.

Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz młodych naukowców (do 35. roku życia) uczelni ekonomicznych oraz wydziałów ekonomicznych.


Rekomendowana tematyka to m.in.:

  • reakcje władz publicznych i monetarnych w odpowiedzi na kryzys,
  • problem pogłębienia się wykluczenia finansowego społeczeństwa,
  • wpływ izolacji pandemicznej na dostępność finansową (w tym płatniczą, kredytową, inwestycyjną) podmiotów gospodarczych i obywateli, 
  • skutki pandemii dla sektora finansowego i nadzoru makroostrożnościowego.


Nagrody dla Autorów 10 najlepszych artykułów:

  • bezpłatna publikacja artykułu w książce pt. System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego wydanej przez wydawnictwo ogólnopolskie z I grupy (80 pkt) w ramach wykazu wydawnictw MNiSW (wydanie książki finansowane przez NBP oraz UEP),
  • dyplom za najlepszy artykuł w przedmiotowym Konkursie,
  • prezentacja wyników badań zawartych w artykule na ogólnopolskim seminarium naukowym organizowanym przez UEP w 2022 roku w ramach projektu,
  • bezpłatny udział w międzynarodowej konferencji: International Conference on Finance and Economic Policy (ICOFEP) organizowanej w UEP w październiku 2022 roku,
  • inne (sponsoring).

Harmonogram Konkursu:

druga połowa września 2021 roku - ogłoszenie Konkursu

15 listopada 2021 roku - termin nadsyłania abstraktów

15 stycznia 2022 roku - termin nadsyłania pełnych tekstów

do 31 marca 2022 roku - ogłoszenie wyników Konkursu


 

Skład Komisji konkursowej:

Kamilla Marchewka-Bartkowiak - Przewodnicząca Komisji Konkursowej – prof. UEP, Dyrektor Instytutu Finansów, Koordynatorka projektu pt. System finansowy w obliczu kryzysu pandemicznego, kierownik projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości realizowanego w UEP w latach 2019-2022 pt. Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki, członkini Komitetu Nauk o Finansach PAN, w latach 2016-2019 dziekan Wydziału Ekonomii UEP, od 2009 roku specjalista ds. finansów publicznych w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, w latach 2015-2019 członkini Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, w 2017 roku konsultantka w National Democratic Institute (NDI), US Agency for International Development (USAID), odbyła staże zagraniczne w Banku Centralnym Belgii i Włoch, jest autorką publikacji m.in. z zakresu finansów publicznych, zarządzania długiem publicznym, rynku finansowego, nowych technologii w finansach.


Grażyna Ancyparowicz - członek Rady Polityki Pieniężnej IV kadencji (19 II 2016 – 19 II 2022), Narodowej Rady Rozwoju (2016-2020) oraz (od 6 maja 2021) Rady ds. Społecznych przy Prezydencie RP, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 1981 r. otrzymała stopień doktora, a 1987 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.  Do 2011 r. łączyła działalność naukową i dydaktyczną z pracą w instytucjach rządowych, zajmując stanowiska dyrektora departamentu w Centralnym Urzędzie Planowania, a następnie w Głównym Urzędzie Statystycznym. W latach 1996-2002 pracowała w jednej z największych polskich korporacji finansowych. Odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia pedagogiczne. Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, w tym w szeroko pojętej problematyce finansów. Jest autorką kilku podręczników, kilkuset artykułów, kilkudziesięciu raportów i ekspertyz. Za najważniejsze pozycje w swoim dorobku uważa wydany w 2010 r. raport „Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego” oraz opublikowaną w 2015 r. monografię „Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce” (źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/rada/ancyparowicz.html


Wiesława Przybylska-Kapuścińska – prof. dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych; wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; w latach 1999-2018 kierownik Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych; członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dwóch kadencji (2012-2016 i 2017-2020). Od 2018 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są: bankowość, bankowość centralna, polityka pieniężna, finanse, rynek kapitałowy, koniunktura gospodarcza, mikroekonomia i makroekonomia, a jej dorobek naukowy obejmuje blisko 400 pozycji. Autorka oraz redaktor wielu podręczników, w tym między innymi monografii pt. „Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Od transformacji przez inflację do integracji” wydanej przez Wolters Kluwer i nagrodzonej w konkursie Komitetu Nauk o Finansach za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie finansów w 2008 r. oraz dwóch podręczników z polityki pieniężnej. Jej dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych obejmuje między innymi 47 wypromowanych rozpraw doktorskich.

 

Jan Szambelańczyk – profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej; członek Prezydium i Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1995-2016 pełnił funkcję członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie, reprezentującego środowisko bankowe. Jego zainteresowania naukowe i kompetencje dotyczą stabilności systemu bankowego, systemu gwarantowania depozytów i resolution, banków spółdzielczych, zarządzania zasobami ludzkimi i funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Jest autorem ponad 270 publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz ekspertyz specjalistycznych (m.in. dla Sejmu RP, komisji sejmowych, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych). Od 1991 roku związany z sektorem bankowym, w tym jako uczestnik Misji Banku Światowego ds. Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych w Polsce, doradca prezesa, a później I wiceprezes Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A., ekspert Związku Banków Polskich ds. bankowości spółdzielczej.
Od 2010 roku Redaktor Naczelny czasopisma Bezpieczny Bank oraz Rady Programowej czasopisma Finanse.