Zapisy na seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Kierunek: Informatyka i ekonometria

rok akademicki 2021/2022W dniach 15-21 listopada 2021 r. studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kier. Informatyka i ekonometria wybierają seminarium. Wybory będą odbywały się elektronicznie, w systemie USOS, wg następującego schematu: student w okresie poprzedzającym uruchomienie zapisów w systemie kontaktuje się z potencjalnym promotorem za pomocą poczty elektronicznej i zgłasza chęć udziału w seminarium. Po uzyskaniu akceptacji promotora wprowadza wybór do sytemu internetowego.

Szczegółowe informacje o ofercie seminaryjnej znajdują się w zakładce Seminaria magisterskie
Szczegółowe informacje o zapisach znajdują się na stronie BOS-u.