Centrum Statystyki Regionalnej istniało w latach 1994-2018 na mocy porozumienia między Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego. W jego pracach uczestniczyli w różnych okresach pracownicy poznańskich wyższych uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego, Urzędu Statystycznego w Poznaniu, urzędów administracji terenowej.


W ciągu swego istnienia Centrum Statystyki Regionalnej wypracowało i wciąż doskonali metodologię badań regionalnych. Doświadczenia badawcze Centrum Statystyki Regionalnej obejmują m. in. metodologię estymacji pośredniej, wykorzystanie administracyjnych źródeł danych dla potrzeb statystyki publicznej, prognozowanie demograficzne dla małych obszarów, badanie koniunktury demograficznej.


Kontakty naukowo-badawcze

W ciągu ponad 20 lat Centrum Statystyki Regionalnej współpracowało z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Wśród instytucji krajowych należy wymienić Główny Urząd Statystyczny i jego agendy wojewódzkie; Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu; Szkoła Główna Handlowa; Wydziały Ekonomiczne uniwersytetów w Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i w Szczecinie; Wydział Geodezji Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Rozwoju Miasta Poznania. Zagraniczne kontakty Centrum Statystyki Regionalnej:


Office for National Statistics, London - Wielka Brytania;

University of Southampton - Wielka Brytania;

Tilastokeskus (Statistics Finland) - Finladia;

University of Jyväskylä -Finlandia;

Instituto Nacional de Estadistica - Hiszpania;

Statistick Sentralbyra (Statistics Norway) - Norwegia;

Statistica Centralbyran (Statistics Sweden) - Szwecja;

Istituto Nazionale Di Statistica - Włochy;

Universita "Roma Tre" - Włochy;

Institut National d'Etudes Démographiques - Francja;

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques - Francja;

Statistisches Landesamt w Berlinie - Niemcy;

Katedra Statystyki i Demografii Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki – Ukraina

Instytut Demografii i Badań Społecznych Ukraińskiej Akademii Nauk

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą - Niemcy;


Zebrania robocze CSR

Ze zmienną intensywnością w różnych okresach w Centrum Statystyki Regionalnej odbywały się zebrania i konferencje naukowe. Do 2007 r. były to dość regularne, comiesięczne seminaria naukowe. Do udziału w tych spotkaniach zapraszano przedstawicieli zainteresowanych instytucji miasta Poznania: Urzędu Wojewódzkiego, Biura Planowania Regionalnego CUP, Urzędu Statystycznego, samorządów lokalnych. Członkowie Centrum brali udział w wielu zebraniach zespołów roboczych zajmujących się realizacją poszczególnych zadań badawczych. W ramach prac Centrum znalazły się również szczególne spotkania propagujące Internetową panoramę gmin, miast i regionów wśród przedstawicieli samorządów oraz zastosowanie metodologii statystyki małych obszarów i wykorzystania rejestrów administracyjnych w statystyce publicznej. Później wraz z powołaniem Ośrodka Statystyki Małych Obszarów w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu oraz koncentracją prac nad Powszechnym Spisie Rolnym 2010 oraz Narodowym Spisie Powszechnym 2011 zebrania robocze CSR zmieniły swój charakter na mniej otwarty i bardziej konfidencjonalny.


Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

1.   Ocena systemu statystyki społecznej w okresie transformacji gospodarczo-politycznej Polski;

2.   Organizacja źródeł zasilania w statystyce regionalnej;

3.   Integracja baz danych, jako podstawowe źródło zasilania w statystyce regionalnej;

4.   Polska statystyka regionalna w świetle norm OECD;

5.   Statystyka małych obszarów i pokrewne metody estymacji w warunkach skąpej liczebności próby;

6.   Wykorzystanie statystyki małych obszarów w komputerowych systemach informacji przestrzennej;

7.   Internetowa Panorama Gmin, Miast i Regionów;

8.   EURAREA - Zwiększanie efektywności technik estymacji dla małych obszarów dla potrzeb europejskich;

9.   Komputerowe systemy informacji o przestrzeni MapInfo i GeoInfo jako narzędzia statystyki regionalnej;

10. Zintegrowany system informacji o regionalnym i lokalnym rynku pracy;

11. Ruch kapitału i efektywność małych firm;

12. Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy;

13. Zastosowanie metod estymacji danych dla małych domen w badaniach najmniejszych przedsiębiorstw (SP3) z wykorzystaniem danych podatkowych;


Konferencje naukowe

W okresie swojego istnienia Centrum Statystyki Regionalnej zorganizowało sześć konferencji naukowych. Każda z konferencji miała charakter ogólnopolski z udziałem gości z zagranicy. Tematyka Konferencji była następująca:

1.   Badania koniunktury demograficznej, Poznań – Baranowo 7-9.12.1994.

2.   Badania sondażowe w zintegrowanym systemie statystyki regionalnej , Poznań – Baranowo 25-27.09.1996.

3.   Regional statistics: methods and sources of information supply, Poznań – Kiekrz 12 - 14.10.1998.

4.   Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Poznań – Kiekrz 5-7.06. 2000.

5.   Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie, Poznań – Łagów 2-5. 09. 2002.

6.   Statystyka regionalna. Wielowymiarowa analiza statystyczna. Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych. Poznań – Kiekrz 13-15 czerwca 2005.  


Współpraca z organami statystyki publicznej i władzami regionów w zakresie badań statystycznych i ich aplikacji w praktyce gospodarczej i społecznej.  

1.   1999-2002 - Projekt badawczy KBN nr 1 HO2B 004 18 pt. "Internetowa Panorama Miast, Gmin i Regionów",

2.  2000r. - Udział w pracach nad przygotowaniem Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, - prowadzonym przez Centrum Badań Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego pod kierunkiem prof. dr hab. L. Wojtasiewicz,

3.   2000-2004 - Aktywne prace dotyczące wykorzystania rejestrów administracyjnych w ramach Zespołu Problemowego w Radzie Statystyki ds. Administracyjnych Źródeł Danych.

4.   2001-2004 - "Enhancing Small Area Estimation Techniques to meet European needs" "Zwiększanie efektywności technik estymacji dla małych obszarów dla potrzeb europejskich" - Program badawczy finansowany przez V Ramowy Program Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej nr IST - 2000 – 26290.

5.   2003-2004 Prognoza demograficzna Poznania według 33 jednostek urbanistycznych.

6.  2003-2004 Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w kwestii wykorzystania metod estymacji pośredniej - "Zastosowanie metod estymacji danych dla małych domen w badaniach najmniejszych przedsiębiorstw (SP3) z wykorzystaniem danych podatkowych".

7.  2005 - 2006 - "Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy Monitorowanie Plus" - Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

8.  2007 – 2011 udział w przygotowaniu i realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz Narodowego Spisu Powszechnego 2011.

9.  2011 - Prognoza podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych dla Polski Zachodniej do 2020 r. w ramach porozumienia marszałków województw dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

10.  2014-2017 Estymacja pośrednia w zakresie badania niepełnosprawności na podstawie NSP 2011. Grant NCN.

11.  2015 - Prognoza demograficzna Miasta Poznania w podziale na 42 jednostki pomocnicze samorządu lokalnego.