Tematyka prowadzonych seminariów magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia


kierunek Zarządzanie, wszystkie specjalności

  • Zarządzanie ofertą produktową w przedsiębiorstwach
  • Procesy i metody  innowacji produktu
  • Strategie wprowadzania nowych produktów na rynek
  • Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
  • Systemy wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie
  • Badania marketingowe produktu


kierunek Finanse i Rachunkowość Biznesu, wszystkie specjalności

 • Strategie zarządzania produktami finansowymi

 


Wskazówki pomocne przy pisaniu pracy magisterskiej

 Praca naukowa

proces badawczy - całościowy zbiór i schemat działań, które podejmują badacze/naukowcy w celu wytworzenia wiedzy (paradygmat naukowych dociekań)

1.    identyfikowanie luki w wiedzy
2.    formułowanie problemu naukowego
3.    rozwiązywanie problemu naukowego
4.    wskazywanie nowych kierunków badań

 Problem (gr. „problema”)

-  przeszkoda, trudność nieznajomość czegoś, co chcemy zastąpić określoną wiedzą.

 

Praca magisterska

-    praca na ocenę
-    metody badawcze (czy absolwent zna i umie się nimi posługiwać)
-    źródła statystyczne i inne źródła informacji (czy potrafi wykorzystać)
-    czy zna literaturę (ogólna i specjalistyczna)
-    czy umie formułować hipotezy, zweryfikować je logicznie i merytorycznie wnioskować.

Charakter pracy magisterskiej


1.  opisowe – teoretyczne
2.  analityczne – syntetyczne
3.  empiryczne – metodyczne

 
Układ pracy i wymogi formalne

Struktura pracy
-   liczba stron min 75 max 150
-   liczba rozdziałów 3-5 (najlepiej 4)
-   wstęp 5% całości pracy
-   zakończenie 5% całości pracy
-   tabele, tablice, wykresy, schematy, zestawienia, itp.


Wstęp

1)   określenie i uzasadnienie wyboru tematu pracy
2)   sformułowanie celu badawczego, hipotez
3)   określenie zakresów pracy: przedmiotowy, podmiotowy, czasowy i przestrzenny
4)   metodyka badań
5)   ogólna charakterystyka materiałów źródłowych (literatury i danych empirycznych)
6)   określenie koncepcji pracy (teoretyczna, opisowa, empiryczna, metodyczna)
7)   ogólna informacja o układzie – rozdziałach pracy

Spis Treści

Wstęp; Rozdział 1. Rozdział 2 .... n; Zakończenie; Bibliografia; Spis Tabel; Spis Wykresów; Spis Tablic; Aneks