Dlaczego warto studiować Biznes odpowiedzialny społecznie (CSR)?


Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności, pogłębienie kompetencji społecznych oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie celów i metod prowadzenia odpowiedzialnej społecznie działalności gospodarczej oraz kształtowania zgodnej z kulturowymi oczekiwaniami relacji biznesu z interesariuszami.

Teoretyczne i praktyczne treści studiów są dostosowane do trudnych zadań, które stawia przed nami współczesność. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest trendem, który pozwala budować przewagę konkurencyjną firm na rynku i jest odpowiedzią na rosnące wymagania etycznych konsumentów a planowany (zgodnie z Dyrektywą unijną) obowiązek raportowania w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz ujawniania informacji niefinansowych podnosi niewątpliwie rangę praktycznych umiejętności w tym zakresie. 


Proponowane przedmioty przedstawiają poszczególne aspekty dotyczące teoretyczno-aksjologicznych podstaw i praktyki działania przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w dziedzinie budowania relacji z interesariuszami w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi i etyczno-gospodarczymi wyzwaniami współczesnego świata. Studium ukierunkowane jest na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy  interdyscyplinarnych badań dotyczących kulturowej doniosłości działań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz z konkretnymi metodami i narzędziami realizowania idei społecznie odpowiedzialnego biznesu przydatnymi do zastosowania w praktyce.


Cel studiów:


Efektem ukończenia studiów jest tworzenie przez absolwenta dobrej współpracy biznesu z  instytucjami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Celem współpracy  jest harmonizowanie wartości społecznych, ekologicznych i ekonomicznych (People, Planet, Profi)  kształtowanie  wspólnego dobra oraz sprawiedliwego rozwoju społecznego.


Obszary, na których się koncentrujemy to:


- zasady etyczne życia społecznego,
- koncepcje społecznie odpowiedzialnego biznesu,
- CSR w finansach i rachunkowości,
- społecznie odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią i środowiskiem przyrodniczym,
- rola NGO i konsumentów w rozwoju CSR,
- praktyka CSR,
- raportowanie społeczne, 
- marketing społeczny.


Adresaci studiów:Studia przeznaczone są dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych, instytucji administracji publicznej, mediów i organizacji pozarządowych, które w ramach strategii współpracy własnych organizacji z interesariuszami podejmują bądź zamierzają podjąć działania z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

 O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, inżynieryjnych lub  licencjackich. Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studium.