Intensywny rozwój ABSL jako wiodącej organizacji z sektora nowoczesnych usług biznesowych w regionie Europy Środkowo - Wschodniej to rezultat aktywnej współpracy Związku z przedstawicielami rządu, władz lokalnych oraz biznesu.


Kluczowymi Partnerami ABSL są Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Informacji i Inestycji Zagranicznych (PalilZ). Na mocy Deklaracji o Współpracy z 2009 r. kooperanci podejmują działania na rzecz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej kraju oraz promowania i umacniania pozycji sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Treść porozumienia dostępna jest tutaj.


Przedstawiciele ABSL aktywnie współpracują także z największymi polskimi miastami, wspierając je w zakresie zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionów (m.in. w ramach spotkań Okrągłego Stołu ). ABSL intensywnie współpracuje również z ambasadami Polski za granicą i podejmuje działania promujące sektor na arenie międzynarodowej.