Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wynajmie powierzchnię ok. 1 m2 na korytarzu IV piętra budynku „A”, znajdującego się przy al. Niepodległości 10 w Poznaniu z przeznaczeniem na ustawienie automatu vendingowego 

Zainteresowanych współpracą prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie w terminie do 13 września 2019 roku w pokoju nr 016 w budynku B (Kancelaria UEP) z dopiskiem: „Oferta na najem powierzchni przy al. Niepodległości 10”. Przedmiotem najmu jest powierzchnia oznaczona na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
Każdy z oferentów ma możliwość dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Zarządzania Infrastrukturą – Panią mgr Lucyną Jeran (nr tel. 61 839 27 86).
1. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia w wyżej wymienionym terminie oferty zawierającej co najmniej: 
1) nazwę i adres oferenta, dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail; 
2) ogólną prezentację oferenta wraz z opisem dotychczasowej działalności i ewentualnymi referencjami; 
3) aktualny wydruk z właściwego rejestru sądowego albo wydruk wpisu z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej RP – CEIDG; 
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 
5) proponowaną stawkę czynszu najmu – za 1 m2 /miesiąc netto oraz sposób aranżacji powierzchni. 
2. Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. 
3. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań. 
5. Składający ofertę związany jest jej treścią do czasu zawarcia umowy najmu. 

Przewidywane rozpoczęcie działalności – październik 2019 roku. Najemca będzie utrzymywał wynajmowaną powierzchnię w należytym stanie technicznym, a także będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponosił odpowiedzialność z tego tytułu. Przy ocenie ofert Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będzie brał pod uwagę wysokość proponowanego czynszu najmu i proponowany zakres działalności prowadzonej w przedmiocie najmu. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty, unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje oferentowi żadne roszczenie przeciwko Uczelni. 
Kanclerz 
dr Wojciech Zalewski