Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 wynajmie powierzchnię ok. 1 m2 na korytarzu na parterze Domu Studenckiego Dewizka,
znajdującego się przy ul. Dożynkowej 9D w Poznaniu
oraz powierzchnię ok. 1 m2 na parterze Domu Studenckiego Feniks,

znajdującego się przy ul. Dożynkowej 9F w Poznaniu

z przeznaczeniem na ustawienie automatu vendingowego


Zainteresowanych współpracą prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie w terminie do 15 marca 2019 roku w pokoju nr 016 w budynku B (Kancelaria UEP) z dopiskiem: „Oferta na najem powierzchni na parterze w DS Dewizka” lub „Oferta na najem powierzchni na parterze w DS Feniks”.

Każdy z oferentów ma możliwość dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu
zKierownikiem Domów Studenckich Dewizka i Feniks – Panią mgr Dorotą Kubiaczyk (nrtel.61639 27 38). W wyznaczonych miejscach nie ma możliwości podłączenia automatu do bieżącej wody.

 

1. Przystępujący do konkursu zobowiązani są dozłożenia w wyżej wymienionym terminie oferty zawierającej co najmniej:

1)    nazwę i adres oferenta, dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail;

2)    ogólną prezentację oferenta wraz z opisem dotychczasowej działalności i ewentualnymi referencjami;

3)    aktualny wydruk z właściwego rejestru sądowego albo wydruk wpisuz centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej RP – CEIDG;

4)    aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych iUrzędu Skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

5)    proponowaną stawkę czynszu najmu – za 1 m2/miesiąc netto oraz sposób aranżacji powierzchni.

2.   Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 4 mogą być przedłożone w formie oryginału lubkserokopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

3.    Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

4.    Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań.

5.    Składający ofertę związany jest jej treścią do czasu zawarcia umowy najmu.

 

Przewidywane rozpoczęcie działalności – kwiecień 2019 roku.

Najemca będzie utrzymywał wynajmowaną powierzchnię w należytym stanie technicznym, a także będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponosił odpowiedzialność
z tego tytułu.

 

Przy ocenie ofert Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będzie brał pod uwagę wysokość proponowanego czynszu najmu i proponowany zakres działalności prowadzonej w przedmiocie najmu.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty, unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje oferentowi żadne roszczenie przeciwko Uczelni.

 

             Kanclerz          

 

 

 (mgr Wojciech Zalewski)