Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Deklaracja uczestnictwa - PRZEDSIĘBIORSTWO

Deklaracja składa się z 5 części.

 • CZĘŚĆ A – Dane instytucji uczestniczącej w projekcie
 • CZĘŚĆ B – Wielkość, kategoria i status prawny przedsiębiorstwa
 • CZĘŚĆ C – Oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
 • CZĘŚĆ D – Załączniki
 • CZĘŚĆ E – Oświadczenia

Deklaracja uczestnictwa – UCZESTNIK

Deklaracja składa się z 4 części i jest wypełniana dla każdego z pracowników dedykowanych do projektu osobno.
 • CZĘŚĆ A – Dane uczestnika projektu
 • CZĘŚĆ B – Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • CZĘŚĆ C – Oświadczenie uczestnika projektu
 • CZĘŚĆ D – Inne oświadczenia

Załączniki:
 • Załącznik 1 - Formularz informacji
 • Załącznik 2 - Oświadczenie o powiązaniach - załącznik wycofany w 3 edycji projektu, obowiązuje tylko w 2 edycji projektu
 • Załącznik 3 - Informacja o uzyskanej pomocy de minimis
 • Załącznik 4 - Informacja o nie otrzymaniu pomocy de minimis
 • Załącznik 5 - Kopia KRS lub wpisu do CEDiG

Dokumenty zgłoszeniowe (wraz z załącznikami) muszą być podpisane przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa. Prosimy o czytelny podpis wraz z pieczęcią. 

Do dokumentów zgłoszeniowych należy dołączyć kopię KRS lub wpisu do CEIDG.


Dokumenty można składać: osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem maila przesłać skany (zieloneswiatlo@fnc.ue.poznan.pl), a podpisane oryginały przesłać pocztą (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodleglości 10, 61-875 Poznań, Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Biuro Projektu).