1. Frąckowiak W., Wyzwania dla teorii i praktyki w świetle kryzysu ekonomicznego (s. 76-90.), w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, (red.), Jajuga K., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-152-2.
 2. Frąckowiak W., O źródłach wzrostu bogactwa narodów w XXI wieku. Wskazówki dla Polski”, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług, 2011.
 3. Frąckowiak W., Krótki przewodnik po kryzysie, Głos Biznesu – Magazyn gospodarczy, 2/2011.
 4. Zaremba A., Czy eksperci spowodowali kryzys? Efekt autorytetu a decyzje finansowe przedsiębiorstw, w: Świderska G.K., Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-7378-633-2.
 5. Zaremba A., Teoria nieracjonalnych oczekiwań. Znaczenie bazy na rynkach futures, w: Jajuga K.: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynki Finansowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISBN: 978-83-7695-168-3.
 6. Szyszka A., Zaremba A., Długoterminowe stopy zwrotu po ogłoszeniu skupu akcji własnych, w: Jajuga K., Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynki finansowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011. ISBN 978-83-7695-168-3.
 7. Szyszka A., Genesis of the 2008 global financial crisis and challenges to the neoclassical paradigm of finance, Poznań University of Economics Review 2011 nr 1, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 64-72 - Summ. - Bibliogr.
 8. Szyszka A., Systemic Changes in the Financial World and the Search for the New Paradigm of Finance, w: Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, Hummelstown, PA, The International Management Development Association, 2011, s. 474-481- Summ. -Bibliogr. ISBN 1-888624-10-8.
 9. Szyszka A., The Buyback Anomaly on the Polish Capital Market, w: 18th Global Finance Association, Bangkok: Global Finance Association, 2011.  15 s. - Summ. -Bibliogr.
 10. Zaremba A., Sources of Return in the Index Futures Markets, Contemporary Economics, Współczesna Ekonomia, vol 5, nr 2, Warszawa 2011, s. 54-71.
 11. Zaremba A., Teorie krzywych forward na rynku indeksowych kontraktów futures, w: Kopiński A., Bernaś B. (red.) Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISBN: 978-83-7695-128-7.
 12. Zaremba Adam, Zawadka Dariusz, Źródła ryzyka systematycznego w kalkulacji kosztu kapitału w warunkach polskich, w: „Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław – 2011, ISBN: 978-83-7695-128-7.
 13. Zaremba A., Kaminski K., IPOs – not so much Money on the Table. The Cost Compensation Hypothesis, Argumenta Oeconomica 1 (26), 2011, ISSN: 1233-5835.
 14. Zaremba A., Kaminski K., IPOs Abnormal Returns: Evidence from the Polish Market, Economics, Management and Tourism, South-West University „Neofit Rilsky”, Bulgaria 2011, ISSN: 1314-3557.
 15. Szyszka A., Zaremba A., The Buyback Anomaly in the Polish Capital Market, w: Zarzecki D. (red.), Zarządzanie Finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki – Szczecin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 640. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 38, Szczecin 2011, ISSN 1640-6818.
 16. Szyszka A., Systemic Changes in the Financial World and the Search for the New Paradigm of Finance, 2011.
 17. Zaremba A., Indeksowe kontrakty futures: czy oferują premię za ryzyko? , w. Zarzecki D. (red.) Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 37, Szczecin 2011, ISSN: 1640-6818.
 18. Zaremba A., Przyczyny malejącej zyskowności funduszy kontraktów terminowych, Ekonomista, nr 1, Warszawa 2011, ISSN: 0013-3205.
 19. Okoń Sz., Problematyka odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych w związku z tworzeniem spółki akcyjnej, Prawo Spółek, nr 1 (169), styczeń 2011, ISSN: 1426-2878, s.33-40.
 20. Okoń Sz., Klimczak J., Łatwe łączenie ponad granicami, Dziennik Gazeta Prawna, 11 stycznia 2011, ISSN: 2080-6744.
 21. Okoń Sz., Klimczak J., Wierzyciele pod szczególną ochroną, Dziennik Gazeta Prawna, 27 stycznia 2011, ISSN: 2080-6744.
 22. Okoń Sz., Klimczak J., Obowiązek ujawnienia stanu posiadania przez akcjonariusza spółki publicznej, Gazeta Finansowa, nr 3/2011.
 23. Okoń Sz., Prokura jako szczególne pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nr 3(107)/2011, marzec 2011, ISSN:1643-8639, s. 62-63.
 24. Okoń Sz., Pitera J., Wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można wyłączyć, Dziennik Gazeta Prawna, 31 marca 2011 r., ISSN: 2080-6744.
 25. Okoń Sz., Pitera J., Zastaw na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Gazeta Finansowa, nr 7/2011.
 26. Okoń Sz., Mardas P., Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Gazeta Finansowa, nr 20/2011.
 27. Okoń Sz., Kaftańska B., Transgraniczne łączenie się funduszy inwestycyjnych, Gazeta Finansowa, nr 16/2011.
 28. Okoń Sz., Procedura transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nr 5(109)/2011, maj 2011, ISSN:1643-8639, s. 62-63.
 29. Okoń Sz., Mardas P., Jak obniżyć kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? , Dziennik Gazeta Prawna, 26 maja 2011 r., ISSN: 2080-6744.
 30. Okoń Sz., Śmierć wspólnika spółki cywilnej, Prawo Przedsiębiorcy, nr 12/2011, ISSN: 1230-2856, s. 10-13.
 31. Frąckowiak W., Szambelańczyk J., (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomocznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe 144, Poznań 2010. ISBN 978-83-7417-495-4. ISSN 16-7374.
 32. Frąckowiak W., Wstęp w: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach / Frąckowiak Waldemar, Szambelańczyk Jan. / red. Waldemar Frąckowiak, Jan Szambelańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 7-10, Bibliogr. ISBN 978-83-7417-495-4 ISSN 1689-7374.
 33. Frąckowiak W., Od „starych” do „nowych” paradygmatów nauk o finansach, w: Frąckowiak W., Szambelańczyk J., (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe 144, Poznań 2010.
 34. Stradomski M., Wokół paradygmatu celów działalności firmy rodzinnej, w: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Poznań, Wydawnictwo UEP, 2010, s. 116-119, Bibliogr., Zeszyty Naukowe nr 144, ISSN 1689-7374.
 35. Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE Warszawa 2010. ISBN 978-83-208-1896-3.
 36. Frąckowiak W., Kochalski C., (ed) Modern Managerial Finance. New Trends and Reasarch Areas, Poznań University of Economics Press, Poznań 2010. ISBN 978-83-7417-467-1.
 37. Szyszka A., Behavioral Insights into Managerial Finance, w: Modern Managerial Finance: New Trends and Research Areas, red. Frąckowiak W., Kochalski C., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. ISBN 978-83-7417-467-1.
 38. Stradomski M., Agency Costs in Family Firms, w: Modern Managerial Finance: New Trends and Research Areas, red. Frąckowiak W., Kochalski C., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. ISBN 978-83-7417-467-1.
 39. Stradomski M., Kryzys ekonomiczny czy kryzys własności, w: Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, red.  Duraj J., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 40. Stradomski M., Kontrakt dłużny w świetle teorii kontraktowej, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 41. Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Zeszyt nr 586, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin  2010.
 42. Stradomski M., Problem sukcesji i struktury organów w przedsiębiorstwach rodzinnych, w: Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński 2010.
 43. Szyszka A., Preference and Belief Based Models, (red.), H. Kent Baker and John Nofsinger, w: Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets., Hoboken, New Jork: J. Wiley & Sons, 2010., s. 351-372, Summ. - Bibliogr. ISBN 978-0-470-49911-5.
 44. Szyszka A., Behavioral Anatomy of the Financial Crisis, Journal of CENTRUM Cathedra 2010/2, Pontificia Universidad Catolica del Peru, 2010.
 45. Szyszka A., Behavioral Anatomy of Financial Crisis, w: Global Financial Crisis and Future of Capitalism – Fresno, Global Finance Association, 2010.  14 s. - Summ. -Bibliogr.
 46. Szyszka A., Systemowe zmiany na rynkach finansowych a poszukiwanie adekwatnej teorii finansów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 144, s. 98-102, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 47. Zaremba A., Are Managed Futures Indices Telling Truth? Biases in CTA Databases and Proposals of Potential Enhancements, Współczesna ekonomia, nr 4, Warszawa 2010, Współczesna Ekonomia nr 4/2010, ISSN: 1897-9254.
 48. Zaremba A., Obciążenia indeksów managed futures a optymalizacja portfela inwestycyjnego, w: Godlewska M., Szczepankowski P., Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria i praktyka, Vizja Press & IT, Kraków 2010, ISBN: 978-83-61086-77-2.
 49. Zaremba A., Okoń S., Wezwania do sprzedaży akcji – narzędzie służące przejęciu kontroli czy spełnienie formalnego obowiązku, V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2010, ISBN: 978-83-62079-04-9.
 50. Zaremba A., Fundusze kontraktów terminowych: nowa klasa aktywów inwestycyjnych?, Ekonomista, nr 5, Warszawa 2010, ISSN: 0013-3205.
 51. Zaremba A. Smejda O., Inwestowanie w wartość i we wzrost jako determinanty doboru przedsiębiorstw do portfela inwestycyjnego, w: Pietrzak M., Gąsiorowska E. (red.) Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów 2010, ISBN: 978-83-920240-4-0.
 52. Zaremba A., Is mutual fund performance persistent? Evidence from the Polish market?, w: Zarzecki D. (red.) Zarządzanie Finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 586. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 25, Szczecin 2010, ISSN: 1640-6818.
 53. Zaremba A., Efekt autorytetu a problem toksycznych opcji finansowych, w: Orechwa-Maliszewska E., Paszkowski J. (red.), Finanse i zarządzanie w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, 2010, ISBN: 978-83-60432-57-0.
 54. Zaremba A., Zawadka D., Financial Results Fluctuations as a Determinant of a Business Value Increase, w: Frąckowiak W., Kochalski C., Modern managerial finance. New trends and research areas, Poznań University of Economics Press, Poznań, 2010, ISBN: 978-83-7417-467-1.
 55. Zaremba Adam, Giełda papierów wartościowych. Poradnik bez kantów, Septem, Gliwice, 2010.
 56. Zaremba Adam, Giełda. Podstawy inwestowania, Helion, Gliwice, wydanie drugie, 2010.
 57. Okoń Sz., Zaremba A., Efekt autorytetu w relacji instytucji finansowej z klientem, w: Dębniewska M. (red.), Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2010, ISBN: 978-83-7299-679-0.
 58. Okoń Sz., „The investors’ reaction to a mandatory bid on the Warsaw Stock Exchange” - Deal, Listopad 2010, Uniwersytet Łódzki, ISSN: 1897-1075, s. 37-38.
 59. Zaremba A., Zawadka D., Rozpiętość widełek cenowych. Pierwszy krok do niedowartościowania IPO, w: Grzywacz J., Kowalski S., Rozwój przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Redakcja Naczelna Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock, 2010, ISBN: 978-83-61601-52-4.
 60. Okoń Szymon, Zaremba Adam, Psychologiczne uwarunkowania wyceny funduszy inwestycyjnych zamkniętych w okresach dekoniunktury giełdowej, konferencja „Psychologia inwestowania w warunkach kryzysu finansowego”, UMK Toruń, Toruń 2010.
 61. Zaremba Adam, Is mutual fund performance persistent? Evidence from the Polish market, konferencja „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 62. Zaremba AdamPersistence in Mutual Fund Performance: Evidence from the Polish Market,konferencja „Global Financial Conference”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010.
 63. Zaremba AdamEfekt autorytetu w relacji instytucji finansowej z klientem, konferencja, „Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2010.
 64. Zaremba Adam, Czy warto słuchać analityków? Efekt autorytetu na rynku giełdowym, konferencja „Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie.”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 65. Zaremba Adam, Czy eksperci spowodowali kryzys? Efekt autorytetu a decyzje finansowe przedsiębiorstw, konferencja „Kryzysy gospodarcze a ochrona inwestorów”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 66. Zawadka Dariusz,Rola księgowego wyniku finansowego w budowie portfela inwestycyjnego, 2010.
 67. Stradomski M., Przepływy pieniężne vs zysk księgowy jako nośniki wartości przedsiębiorstwa, współautor: Zawadka D., Zeszyt Naukowy nr 534; – Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 68. Frąckowiak W., (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009. ISBN 978-83-208-1786-7.
 69. Stradomski M., Metody opłacenia i finansowania nabycia przedsiębiorstwa, w: Fuzje i przejęcia, red. Frąckowiak W., PWE, Warszawa 2009. ISBN 978-83-208-1786-7.
 70. Szyszka A., Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009. ISBN 978-83-7417-414-5.
 71. Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowegoBANK I KREDYT 2009 nr 4, Warszawa: Narodowy Bank Polski (NBP), s. 5-29.
 72. Szyszka A., Generalized Behavioral Asset Pricing Model, IFCAI Journal of Behavioral Finance, Vol. VI, No. 1, Hyderabad: ICFAI University Press, 2009.
 73. Szyszka A., Zaremba A., Źródła i skutki ograniczeń arbitrażu, w: Tarczyński W., (red.), Zarządzanie Finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 74. Szyszka A., From the Efficient Market Hypothesis to Behavioral Finance, Reader. Special Issue Finance 2008, Hyderabad: ICFAI University Press, 2008.
 75. Szyszka A., Uogólniony behawioralny model wyceny papierów wartościowych, w: Tarczyński W., (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 76. Szyszka A., Zielonka P., The Disposition Effect Demonstrated on IPO Trading Volume, ICFAI Journal of Behavioral Finance, Vol. IV, Number 3, 2007.
 77. Szyszka A., Uogólniony behawioralny model wyceny papierów wartościowych, w: Tarczyński W., (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 78. Frąckowiak W., Przesłanki wyboru momentu uplasowania emisji akcji na giełdzie papierów wartościowych, w: Tarczyński W., (red.), Skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 462, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 79. Szyszka A., Efektywność strategii momentum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, Cz. 1 i 2., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 80. Szyszka A., Zachowania stadne a efektywność informacyjna rynku kapitałowego, Ekonomista, 2007/1.
 81. Szyszka A., Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 82. Stradomski M., Wykorzystanie innowacji finansowych w warunkach niedoskonałego rynku finansowego, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Zeszyt nr 462, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 83. Frąckowiak W., Gryglewicz S., Stobiecki P., Stradomski M., Szyszka A., Strategia kształtowania kapitału stałego jako narzędzie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 84. Szyszka A., Zamin A. A., Ethical Factors in Capital Market. Socially Responsible Investment Versus Unscrupulous Investment, Argumenta Oeconomica nr 1-2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 85. Szyszka A., Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank i Kredyt, 8/2006.
 86. Szyszka A., Zielonka P., Aggregate Level Disposition Effect Documented on the IPO Trading Volume, w: Robinson Ch. (red.) McGoun S., Reiter S., Alternative Perspectives on Finance and Accounting, Bucknell University, USA 2006.
 87. Stradomski M., Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Poznań 2006, publikacja będąca efektem zakończonego projektu badawczego KBN nr 1 H02D 016 26.
 88. Tłuchowski Wł., (red.), Rynek Kapitałowy – Zeszyt Naukowy „Debiuty Ekonomiczne”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2005.
 89. Stradomski M., Determinants of Corporate Long-Term Capital Policy. Poland vs. France, Germany, and Great Britain: Comparative Approach and Panel Analysis, w: 32nd Annual Meeting of European Finance Association: Materiały konferencyjne z 2005 roku – Rochester: Social Science Research Network, 2005.
 90. Frąckowiak W., Gryglewicz S., Stobiecki P., Stradomski M., Szyszka A., Polityka kształtowania struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, w: Ostaszewski J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, Warszawa 2005.
 91. Frąckowiak W., Gryglewicz S., Stobiecki P., Stradomski M., Szyszka A., Rola finansowania długoterminowego w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 92. Szyszka A., Zamin A. A., Are Investors Ethical? Only When They Can Afford It, w: Proceedings of 2005 Australasian Business and Behavioural Sciences Association Conference, Cairns, Australasian Business and Behavioural Sciences Association, 2005.
 93. Szyszka A., Działalność otwartych funduszy emerytalnych a funkcjonowanie rynku kapitałowego, Bank i Kredyt 2005/2, Narodowy Bank Polski (NBP), Warszawa 2005.
 94. Szyszka A., Przejęcie kontroli finansowania z zewnątrz, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 7/8, Kraków 2005.
 95. Szyszka A., Przekształcenia obwarowane paragrafami, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 9, Kraków 2005.
 96. Stradomski M., Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 97. Szyszka A., Szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku kapitałowego? Zeszyty Naukowe BRE-CASE, nr 78, 2004.
 98. Szyszka A., Psychologia inwestora. Czy finanse behawioralne dadzą podstawy do nowej teorii rynku kapitałowego?, Ekonomista 3/2004.
 99. Szyszka A., Zachowania inwestora a teoria rynku kapitałowego, Ekonomista 3/2004.
 100. Szyszka A., Otwarte Fundusze Emerytalne. Szansa, czy zagrożenie dla polskiego rynku kapitałowego?, Zeszyt Naukowy BRE Bank – CASE  nr 74, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Warszawa 2004.
 101. Stradomski M., Zastosowanie innowacji finansowych w warunkach kryzysu finansowego przedsiębiorstwa, w: Krzakiewicz K., (red.), Strategia przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Zeszyty Naukowe AE Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 102. Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski Wł., Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa - Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, wyd. III – 2004.
 103. Kornasiewicz A., Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, Ce De Wu, Warszawa 2004.
 104. Stradomski M., Restrukturyzacja zadłużenia pośredniego i bezpośredniego w warunkach trudności finansowych przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, red. S. Kasiewicz i L. Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa 2003.
 105. Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski Wł., Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, wyd. II – 2003.
 106. Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 107. Stradomski M., Konflikt interesów, Gazeta Bankowa 6/2003
 108. Stradomski M., Restrukturyzacja zadłużenia pośredniego i bezpośredniego w warunkach trudności finansowych przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, red. S. Kasiewicz i L. Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa 2003
 109. Szyszka A., Korzeniowska-Marciniak M., Inwestowanie w sztukę, Gazeta Antykwaryczna 11/2003.
 110. Szyszka A., Ograniczenia arbitrażu a efektywność rynku kapitałowego, Studia Ekonomiczne 3/2003.
 111. Szyszka A., Wykupy kredytowany spółki (LBO) – problemy z długiem, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1, Wydawnictwo UAM, Poznań 2003.
 112. Szyszka A., Informational Efficiency of Emerging Market: Financial Reporting and Stock Price Reaction at the Warsaw Stock Exchange, Working Paper 2003.
 113. Frąckowiak W., Stobiecki P., Stradomski M., The Impact of the Polish Stock Market on Corporate Governance, w: Bostyn F., Boytsun A., (Eds.), Ownership and Privatisation in Poland. Governance Implications of Poland’s Accession to the European Union, Garant Publishers, Antwerpen-Apeldorn, 2002.
 114. Stradomski M., Monitoring a zabezpieczenie wierzytelności długoterminowych, w:  Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym red.  Duraj J., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 115. Frąckowiak W., Gryglewicz S., Makieła P., Stobiecki P., Stradomski M., Szyszka A., Rola państwa w procesie wspierania rynku kapitałowego w Polsce, Nasz Rynek Kapitałowy nr 9, Penetrator 2002.
 116. Stradomski M., Lepiej z bankiem. Korzyści i pułapki restrukturyzacji zadłużenia, Gazeta Bankowa 53/2002.
 117. Szyszka A., Quarterly Financial Reports and the Stock Price Reaction at the Warsaw Stock Exchange, Social Science Research Network www.ssrn.com, 2002.
 118. Szyszka A., Reakcja inwestorów. Prognozy wyników finansowych, Nasz Rynek Kapitałowy  2002/2, PENETRATOR, Kraków 2002.
 119. Szyszka A., Reakcja inwestorów. Kwartalne raporty finansowe, Nasz Rynek Kapitałowy, 2002/1, PENETRATOR, Kraków 2002.
 120. Frąckowiak W., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wobec konsolidacji Giełd Europejskich i członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, w: Duraj J., (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 121. Frąckowiak W., Prywatyzacja jako instrument polityki antyinflacyjnej. Uwagi do polityki ekonomicznej końca XX wieku, w: Tarajkowski J., (red.), Wokół inflacji, Fetysz czy ograniczenie rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 122. Stradomski M., Analiza relacji bank-przedsiębiorstwo jako źródła wartości firmy, w: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady-nowoczesne narzędzia, red. Zarzecki D., Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 123. Stradomski M., Zbieranie i wykorzystywanie informacji o emitentach papierów wartościowych w: Jak skutecznie inwestować na giełdzie?, red. Frąckowiak W., ESKK, Poznań 2002.
 124. Stradomski M., Zasady działania rynku kapitałowego I, współautorzy: Stobiecki P., w: Jak skutecznie inwestować na giełdzie?, red. Frąckowiak W., ESKK, Poznań 2002.
 125. Stradomski M., Zasady działania rynku kapitałowego II, współautorzy: Stobiecki P., w: Jak skutecznie inwestować na giełdzie?, red. Frąckowiak W., ESKK, Poznań 2002.
 126. Stradomski M., Instrumenty finansowe rynku kapitałowego, w: Jak skutecznie inwestować na giełdzie?, red. Frąckowiak W., ESKK, Poznań 2002.
 127. Stradomski M., Analiza papierów wartościowych, w: Jak skutecznie inwestować na giełdzie?, red. Frąckowiak W., ESKK, Poznań 2002.
 128. Tłuchowski Wł., Interakcje przedsiębiorstwa z otoczeniem na przykładzie wybranego obszaru decyzyjnego, w: Wilczyńska K., (red.), Zeszyt Naukowy nr 4 Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2002.
 129. Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski Wł., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Poznań 2002.
 130. Stradomski M., Warunki rozwoju rynku obligacji korporacyjnych jako segmentu GPW w Warszawie, w: Frąckowiak W., (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 131. Stradomski M., Warunki rozwoju rynku obligacji korporacyjnych jako segmentu GPW w Warszawie S.A., w: Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, red. Frąckowiak W. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
 132. Szyszka A., Reakcja inwestorów na ogłoszenia raportów kwartalnych spółek notowanych na GPW w Warszawie, w: Frąckowiak W., (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 133. Szyszka A., CAPM – A Satisfactory Theory of Asset Pricing or an Idealistic Myth, w: Janc A., (red.) Economy in Transition: Problems, Ideas, Solutions. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 134. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-PRESS, Warszawa 2001.
 135. Frąckowiak W., (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 136. Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 137. Stradomski M., Wykorzystanie opcji menedżerskich w programach motywacyjnych, w: Rynek pieniężny i kapitałowy: debiuty ekonomiczne, red. Przybylska-Kapuścińska W., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 138. Stradomski M., Wybrane aspekty polityki zadłużenia polskich przedsiębiorstw, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, red. Zarzecki D., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 139. Stradomski M., Kształtowanie struktury zadłużenia przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, w: Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. Tarczyński W., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000
 140. Szyszka A., Sezonowość stóp zwrotu a efektywność rynku kapitałowego, w. Przybylska-Kapuścińska W., (red.), Rynek Pieniężny i Kapitałowy, Zeszyt II z serii Debiuty Ekonomiczne, 2000.
 141. Szyszka A., Z badań nad efektywnością polskiego rynku kapitałowego, w: Czerwińska E., Denek E., Janc A., Sangowski T., Sobiech J., (red.), Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 142. Szyszka A., Efektywność rynku kapitałowego a motywacja inwestorów do poszukiwania i analizy informacji, Nasz Rynek Kapitałowy 2000/12, PENETRATOR, Kraków 2000.
 143. Szyszka A., Skuteczność reguły filtrów na polskim rynku kapitałowym, Nasz Rynek Kapitałowy 2000/6, PENETRATOR, Kraków 2000.
 144. Frąckowiak W., 7 pytań o prywatyzację, Nasz Rynek Kapitałowy, 1/2000.
 145. Lewandowski M., Nabywanie akcji na rynku publicznym – wezwania do sprzedaży akcji, Nasz Rynek Kapitałowy 2/1999.
 146. Lewandowski M., Globalne koncerny w branży farmaceutycznej – recepta na sukces, Nasz Rynek Kapitałowy 1/1999.
 147. Lewandowski M., Fuzje w polskim przemyśle farmaceutycznym – nieśmiałe początki, Nasz Rynek Kapitałowy 2/1999.
 148. Lewandowski M., Konsolidacja w sektorze budowlanym, Nasz Rynek Kapitałowy 3/1999.
 149. Lewandowski M., Międzynarodowe fuzje i przejęcia, Nasz Rynek Kapitałowy, 6/1999.
 150. Lewandowski M., Przejęcie Zakładów Mięsnych Morliny – Ostróda S.A. jako przykład przejęcia zagranicznego w Polsce, Nasz Rynek Kapitałowy 7/1999.
 151. Lewandowski M., Fuzje i przejęcia a zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Nasz Rynek Kapitałowy 7/1999.
 152. Lewandowski M., Czy korporacja publiczna ma w Polsce przyszłość?, Nasz Rynek Kapitałowy 9/1999.
 153. Lewandowski M., Konglomeraty – zadyszka lokomotyw, Nasz Rynek Kapitałowy 10/1999.
 154. Lewandowski M., Zjawisko synergii w przypadku fuzji i przejęć przedsiębiorstw, Nasz Rynek Kapitałowy 11/1999.
 155. Szyszka A., Czy rynek można przechytrzyć? Rozważania wokół hipotezy o efektywności rynku kapitałowego, Nasz Rynek Kapitałowy 8/1999.
 156. Szyszka A., Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, Nasz Rynek Kapitałowy, 12/1999.
 157. Jaworski T., Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym. Teoria impulsu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 158. Frąckowiak W., (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. PWE Warszawa 1998.
 159. Lewandowski M., Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 160. Frąckowiak W., Zmiany sytuacji różnych grup interesów w wyniku fuzji i akwizycji przedsiębiorstw, w: Kurtys E., (red.), Badania nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jego otoczeniem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 260, Poznań 1998.
 161. Frąckowiak W., Lewandowski M., Metody obrony przed wrogim nabyciem przedsiębiorstwa na rynku kontroli, w: Duraj J., (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.
 162. Frąckowiak W., Obligacje zamienne jako instrument finansowania decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w: Duraj J., (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Łódź 1997.
 163. Frąckowiak W., Wzrost przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał, w: Kurtys E., (red.), Badania nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jego otoczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 164. Michalski M., Lewandowski M., Reakcja polskiego rynku kapitałowego na przejęcia przedsiębiorstw, w: Duraj J., (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 165. Lewandowski M., Analiza porównawcza przyczyn fuzji i przejęć przedsiębiorstw w dojrzałych gospodarkach oraz w gospodarce polskiej. Wyniki badań, w: Glinkowski Cz., (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 166. Frąckowiak W., Strategie pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa a rozwój rynku finansowego w Polsce, w: Moszkowicz M., (red.), Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa – modele i doświadczenia, Wrocław 1997.
 167. Frąckowiak W., Rozwój rynku kapitałowego w Polsce a restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, Poznań 1996.
 168. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S. F., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, PAANPOL, Poznań 1992.
 169. Frąckowiak W., Strategie przedsiębiorstwa w gospodarce nadmiaru i niedoboru, Zeszyty Naukowe – seria II, Prace doktorskie i habilitacyjne, Zeszyt 116, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
 170. Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego (pr. zbior. w tym Frąckowiak W.), Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1992.