Barciński Florian, Perspektywy rozwoju gospodarstwa narodowego Polski w planach 1961-1975.
   Prace Monograficzne nr 1. - Poznań : WSE, 1957
Adamek Marian, Determinanty funkcjonowania sektorów inżynieryjnych w gospodarce komunalnej

  na przykładzie miasta i gminy Pleszew. - Poznań : UE, 2013.


- Adamska Justyna, Wpływ parków technologicznych na konkurencyjność regionów. - Poznań : UE,
  2013.


- Alankiewicz Tomasz P., Skuteczność funkcjonowania gospodarki odpadami na przykładzie jednostek   samorządowych województwa wielkopolskiego. - Poznań : UE, 2009.


- Andrzejczak Katarzyna, Pomoc rozwojowa Francji dla krajów rozwijających się w latach 1981-2007. - Poznań : UE, 2010.


- Andrzejczak Monika, Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania koniunktury giełdowej w Polsce w latach 1991-2010 (Domestic and international factors on polish stock exchange conditions in the years
  1991-2010). - Poznań : UE, 2015.


- Antoszak Paweł, Regionalne różnice płac w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne determinanty /w latach 1994-2004/. - Poznań : UE, 2010.


- Araszkiewicz Krystyna, Innowacje ekologiczne a konkurencyjność gospodarki regionu. - Poznań : UE,
  2012.


- Mizgajski Jan, Zmiany struktury gospodarczej jako czynnik determinujący jakość środowiska na przykładzie
  emisji CO2 w Polsce. - Poznań : UE, 2014.


- Młody Michał, Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej
  w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012. - Poznań : UE, 2014.


- Mroczek Katarzyna Dagmara, Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki
  zagraniczne. - Poznań : UE, 2013.


- Mrozińska Agnieszka, Luka złożoności społeczno-gospodarczych w układzie regionalnym Polski :
  Socioeconomic complexity gap of Polish regions. - Poznań : UE, 2014.


- Mróz Cezary, Wykorzystanie opcji rzeczywistych w podejmowaniu decyzji dotyczących likwidacji zakładów
  górniczych. - Poznań : UE, 2015.


- Murkowski Radosław, Potencjał życiowy ludności państw Unii Europejskiej w latach 1995-2009.
  - Poznań : UE, 2013.


- Muzolf-Panek Małgorzata, Aktywność przeciwutleniająca i proutleniająca katechin występujących 
  w herbacie zielonej. - Poznań : UE, 2009.


- Naskręcka Monika, Równowaga i stabilność gospodarki konkurencyjnej z zapasami. - Poznań : UE, 2015.*


- Nowak Hanna, Determinanty przetrwania nowo tworzonych przedsiębiorstw w województwie
  wielkopolskim - podejście instytucjonalne. - Poznań : UE, 2013.


- Nowak Liliana Gabriela, Zatrudnienie i wynagradzanie pracowników polskiego przemysłu maszynowego w
  warunkach przekształceń własnościowych (w latach 1990 - 2003). - Poznań : UE, 2009.


- Nowak Piotr, Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów
  Europy Zachodniej. - Poznań : UE, 2011.


- Nowicki Jarosław, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w sytuacji braku rozdziału funkcji zarządczych
  od właścicielskich. - Poznań : UE, 2010.


- Okoń Szymon, Wymogi adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo i efektywność domu maklerskiego.
  - Poznań : UE, 2014.


- Olejniczak Tomasz, Innowacja produktowa jako determinanta zachowań konsumentów na rynku
  żywności wygodnej. - Poznań : UE, 2009.