Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Dokumentowanie przebiegu studiów realizowane w oparciu o przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny uczelni
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

przez czas trwania studiów, przy czym dane zawarte w teczkach osobowych będą przechowywane przez okres  50 lat

2.

Realizacja procesu kształcenia, w tym także recenzowanie osiągnięć naukowych

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny uczelni
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

przez czas trwania studiów, przy czym dane zawarte w teczkach osobowych będą przechowywane przez okres  50 lat

3.

Wypłacanie dodatkowych świadczeń (nagrody, stypendia) oraz udzielanie pomocy materialnej, przydzielanie miejsc w domach studenckich

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

przez czas trwania studiów z zachowaniem terminów wskazanych w aktach nadrzędnych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

4.

Nawiązanie kontaktu w sprawach związanych z tokiem kształcenia, działalnością naukową oraz udzielaniem pomocy

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny uczelni
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

przez czas trwania studiów, przy czym dane zawarte w teczkach osobowych będą przechowywane przez okres  50 lat

5.

Udostępnianie zasobów bibliotecznych

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny uczelni
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

przez czas trwania studiów, przy czym dane zawarte w teczkach osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat 

6.

Realizacja studenckich programów mobilności oraz praktyk studenckich


przetwarzanie danych w oparciu o umowę, której strona jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny uczelni
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

przez czas trwania studiów, przy czym dane zawarte w teczkach osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat

7.

Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

10 lat od zakończenia kształcenia