Przebieg pracy naukowej i zatrudnienia

1996-2001 – studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii (kierunek: Finanse i Bankowość, specjalność: Finanse i Polityka Pieniężna)
31.01.2001 – uzyskanie tytułu magistra Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; praca magisterska pt. Znaczenie dystrybucyjne podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Juji
1999-2001 – uczestnictwo w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotów ekonomicznych
od 01.03.2001 do 30.09.2004 – słuchaczka dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, staż w Katedrze Finansów Publicznych
od 17.06.2002 do 12.07.2002 – praktyka studencka w Ministerstwie Finansów w Departamencie Podatków Bezpośrednich
01.10.2004 – publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Znaczenie dystrybucyjne podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w latach 1992-2001; praca napisana w Katedrze Finansów Publicznych AE w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Juji
15.10.2004 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
od 01.02.2005 – adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
15.11.2007 – nagroda indywidualna III stopnia Rektora AE w Poznaniu
14.10.2009 – nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UE w Poznaniu
14.10.2011 – nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UE w Poznaniu
14.10.2011 – nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora UE w Poznaniu
07.06.2013 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie finanse na podstawie pracy habilitacyjnej pt. Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Wydawnictwo UEP, Poznań 2012

10.10.2018 – nagroda indywidualna II stopnia Rektora UE w Poznaniu

Od 1 października 2020 r. – Kierownik Katedry Finansów Publicznych

 

Inicjatorka, organizator i kierownik studiów podyplomowych:

 

Audyt podatkowy

Cła i podatki w procedurach celnych

Rozliczenia kadrowo-płacowe

Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych

Zarządzanie w oświacie


Działalność na rzecz Uczelni

członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Ekonomii ds. studiów niestacjonarnych I i II stopnia (zaocznych i wieczorowych) na r.a. 2006/2007
od 2006 r. do 04.2011 r. administrator strony www Katedry Finansów Publicznych
od 20.10.2006 r. do 30.09.2010 r. opiekun SKN Finansów Samorządowych i Podatków (Tax)
od r. ak. 2006/07 współorganizator i wykładowca Warsztatów podatkowych
członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej „Finanse i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła się 26.10.2006 r. w AE w Poznaniu
członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na I rok studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu rozpoczynających się w roku akademickim 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014;
członek grupy organizacyjnej „Konferencji Katedr Finansów – 2010”

od 04.2016 – Przewodnicząca Rady Programowej czasopisma „Challenger – magazyn Młodych Ekonomistów”

od 08.11.2016 – Członek Komitetu Redakcyjnego internetowego czasopisma Research Papers in Economics and Finance

30.03.2017-31.12.2020 – Członkostwo w Zespole Projektowym ds. Realizacji Strategii HR dla Naukowców (Human Resources Strategy for Researchers Poznan University of Economics and Business)

od 2016 – Członek stałej Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów (na kadencję 2016-2020 i 2020-2024)

 

 

Publikacje od 2014 r.

 

Baza Wiedzy UEP

 

 

Publikacje do 2012 r.

 

 

Monografia naukowa


 • Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej / Małecka-Ziembińska Edyta. - Poznań : Wydaw. AE, 2006, s. 208.
 • Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012, s. 381

 

Publikacje w czasopiśmie


 • Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce / Małecka-Ziembińska Edyta. - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2005 nr 2 - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, s. 133-153.

 

Publikacje w zeszytach naukowych


 • Koszty pracy w Polsce na tle krajów należących do OECD / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 1 i 2. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Katowicach, 2006, s. 113-122.
 • Podatkowe i pozapodatkowe obciążenie dochodów z pracy w Polsce / Małecka-Ziembińska Edyta. - Praca w perspektywie ekonomicznej - Poznań : Wydaw. AE, 2006, s. 277-299.
 • Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych oraz wynagrodzeń w Polsce w latach 90-tych / Małecka-Ziembińska Edyta. - Forum Naukowe / Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu 2001 nr 1 (12) - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu, s. 29-56.

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych


 • Daniny i wydatki publiczne jako instrumenty redystrybucji dochodów / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Racjonalizacja wydatków publicznych - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2005, s. 132-137.
 • Formy opodatkowania dochodu osoby fizycznej z pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Accounting and Taxes after the Czech Republic, Poland and Slovakia admission to the EU : Materiały konferencji z 2005 roku - Ostrava : Vysoka skola bańska (VŠB) -Technical University of Ostrava, 2005, s. 230-236.
 • Formy opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osoby fizycznej a obciążenie podatkowe / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Zarządzanie Finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. 2005 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński (US) - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2005, s. 227-235.
 • Wpływ stawek i ulg podatkowych na progresję podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1993-2002 / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. T. 1-5. 2004 - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Krakowie, 2004, s. 301-310.
 • The nominal and effective burden of the Polish personal income tax in 1995-2001 / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : 4th International Conference of PhD Students : Materiały konferencji z 2003 roku / red. Prof. Gyula Patko - University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003, s. 373-378.
 • Zróżnicowanie obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych. / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego : Materiały konferencji z 2002 roku / red. Alicja Pomorska - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2002, s. 239-251.
 • Czynniki wpływające na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Poznań : Materiały konferencji z 2001 roku / red. Ryszard Orliński - Poznań : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu, 2001, s. 92-97.

 

Rozdział w monografii naukowej


 • Podatek dochodowy od osób fizycznych jako źródło dochodów budżetowych w Polsce w latach 1999-2006 / red. Janusz Ostaszewski. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : O nowy ład podatkowy w Polsce - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, 2007, s. 127-136.
 • Opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych / red. Tadeusz Juja. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Opodatkowanie przedsiębiorców podatkami dochodowymi i pośrednimi : zagadnienia wybrane. - Poznań : Forum Naukowe, 2006, s. 85-113.
 • Ulgi w opodatkowaniu przedsiębiorców podatkiem dochodowym od osób fizycznych / red. Piotr Karpuś. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Finanse przedsiębiorstwa - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2006, s. 372-379.
 • Daniny i wydatki publiczne jako instrumenty redystrybucji dochodów / red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2005, s. 43-53.
 • Dochód osoby fizycznej jako przedmiot opodatkowania / red. Barbara Kobusiewicz. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Zarządzanie finansami i analiza finansowa przedsiębiorstw - Poznań : Forum Naukowe, 2005, s. 161-189.
 • Wysokość i zróżnicowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej / red. Tadeusz Listwan. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Dylematy transformacji systemowej w Polsce - Poznań-Wrocław : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2005, s. 189-200.
 • Wpływ stawek i ulg podatkowych na efektywną stopę podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1995-2001 / red. Alicja Pomorska. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Polski system podatkowy : założenia a praktyka - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2004, s. 365-374.
 • Zróżnicowanie obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2003, s. 239-251.

 

Prowadzone przedmioty


 • Finanse publiczne
 • Ordynacja podatkowa i prawo dewizowe
 • Wspólnotowy system celny
 • Podatki dochodowe
 • Opodatkowanie dochodów osiągniętych za granicą
  
 • wykładowca na Studiach Podyplomowych „Podatki i Skarbowość”
 • wykładowca na Studiach Podyplomowych „Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa”

 

Prowadzone seminaria


 • doktorskie oraz magisterskie i licencjackie na studiach stacjonarnych „Strategie podatkowe”

 

Zainteresowania naukowe


 • podatki i systemy podatkowe w Polsce i na świecie
 • ekonomika opodatkowania oraz optymalizacja podatkowa
 • koszty pracy i klin podatkowy
 • teoria optymalnego opodatkowania oraz koszty opodatkowania
 • ogólne prawo podatkowe
 • administracja podatkowa i skarbowa oraz służba celna
 • cło i system celny
 • rozwiązania oparte na zasobach przyrody (nature based solutions /NBS)