W jaki sposób odbywa się rekrutacja stażystów w firmie/instytucji?

Pracodawca ustala zasady rekrutacji. Może wybrać kandydata wyłącznie na podstawie dokumentów aplikacyjnych przesłanych przez Opiekuna staży. Może też przeprowadzić dodatkową weryfikację kandydatów – np. przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną lub zaproponować rozwiązanie zadania (bezpośrednio/przez telefon/drogą internetową).

 

Ile czasu Opiekun poświęca na opiekę nad stażystą?

Opiekun zleca i nadzoruje zadania powierzone Stażyście. O liczbie godzin poświęconych na opiekę decyduje Opiekun, zawierając dokładne rozliczenie godzin w składanych co miesiąc oświadczeniach
o zaangażowaniu zawodowym.

 

Kto jest odpowiedzialny za opracowanie Harmonogramu stażu?

Za przygotowywanie Harmonogramu odpowiadają Opiekun i Stażysta. Harmonogram powinien zostać opracowany przed lub na samym początku stażu. Wydrukowany dokument podpisany przez opiekuna
i stażystę powinien zostać dostarczony do Opiekuna staży.

Zmiany w harmonogramie powinny zostać zgłaszane z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, już tylko poprzez wysłanie zaktualizowanego pliku harmonogramu na adres mailowy: kompetencje@wige.ue.poznan.pl

W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aktualizacja harmonogramu”.

Uwaga: okres stażu musi obejmować pełne 2 miesiące, a więc staż powinien rozpoczynać się i kończyć zgodnie z datami na umowach Stażysty i Opiekuna.

 

Czy Opiekun powinien być obecny w pracy podczas odbywania stażu przez Stażystę?

Tak. Opiekun ma obowiązek być w zakładzie pracy pod obecność Stażysty, jednak nie musi nadzorować pracy stażysty przez cały czas.

 

Jakie dokumenty Opiekun powinien złożyć na zakończenie stażu?

 

1. Opinia o stażyście 

- powinna zostać przygotowana na listowniku Firmy,

- nagłówek dokumentu: "Opinia o Stażyście",

- dokument powinien zostać podpisany przez przedstawiciela Pracodawcy i opatrzony pieczęcią Firmy.

Pracodawca wystawia Opinię w dwóch egzemplarzach (jeden dla stażysty, drugi do dokumentacji projektowej).

2. Raport końcowy

- powinien zostać przygotowany na listowniku Firmy,

- nagłówek dokumentu: "Raport końcowy",

- dokument powinien zostać podpisany przez przedstawiciela Pracodawcy i opatrzony pieczęcią Firmy.

 

Raport powinien zawierać sformułowanie:

 

"Stażysta ....(tu imię i nazwisko)... w okresie od ... do... odbył staż w ... (tu nazwa Firmy, Dział)....., na który został skierowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach Projektu "Kompetencje studentów WIGE UEP na dobry start!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

 

Raport końcowy powinien zawierać:

- szczegółowy opis przebiegu stażu,

- zakres tematyczny stażu – opis zadań wykonywanych przez Stażystę,

- informacje na temat tego, jakie umiejętności i kompetencje zdobył Stażysta wykonując zlecone zadania.

Jeśli Pracodawca planuje kontynuować współpracę ze Stażystą w postaci zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej, powinien wspomnieć o tym fakcie w Raporcie końcowym.

 

3. Oświadczenia o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym

 

4. Rachunek

Opiekun składa wypełniony druk rachunku w jednym egzemplarzu.

Prawo do wypełnienia druku rachunku przysługuje Opiekunowi najwcześniej 1 dzień po formalnym zakończeniu stażu (zgodnie z zapisami w Umowie). Kwota brutto wynagrodzenia za opiekę nad Stażystą jest podana w Umowie. W polu adresu należy wpisać adres zamieszkania zgłoszony we właściwym Urzędzie Skarbowym. Na rachunku należy podać imię i nazwisko stażysty, za którego opiekę wystawiany jest rachunek. Rachunek należy wypełnić czytelnie, bez poprawek i skreśleń, najlepiej w formacie .doc, wydrukować i podpisać niebieskim długopisem. Wzór druku rachunku jest ustalany na drodze wewnętrznego zarządzenia, dlatego nie wolno usuwać żadnej treści ze wzoru.

 

Oświadczenie o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym – co to jest?

Warunkiem podpisania umowy zarówno z opiekunem, jak i stażystą jest podpisanie oświadczeń o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym. Wymóg ten obowiązuje od dn. 1 maja 2014 roku. W miesiącach, w których odbywa się staż łączne zaangażowanie zawodowe (wynikające z jakiejkolwiek aktywności zawodowej stażysty/opiekuna) nie może przekraczać 240 godzin w miesiącu.

 

Za aktywność zawodową rozumiemy inne aktywne w okresie stażu umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (o dzieło/zlecenia), a także działalność gospodarczą etc.

 

Opiekunowie są zobowiązani do złożenia:

1. Oświadczenia ogólnego przy podpisywaniu umowy-zlecenia,

2. Comiesięcznych oświadczeń o konkretnym zaangażowaniu w danym miesiącu pracy.

 

UWAGA! Jeżeli łączne zaangażowanie zawodowe opiekuna przekroczy 240 godzin w danym miesiącu – będzie to skutkowało zmniejszeniem wynagrodzenia lub całkowitym wstrzymaniem wypłaty.

 

W jaki sposób wypełniać oświadczenia o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym?

Jeśli staż zaczął się np. 10 marca i kończy się 9 maja, to wymagane są 3 oświadczenia – za każdy miesiąc kalendarzowy. Oświadczenie musi dotyczyć całego miesiąca (od pierwszego do ostatniego dnia - nawet jeśli staż rozpoczął/zakończył się w środku miesiąca). Oświadczenie za jeden miesiąc podpisuje się pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego oświadczenie dotyczy.