Dlaczego warto studiować kierunek "Zarządzanie strategiczne i finansami podmiotów leczniczych" 


Studia są praktycznym i teoretycznym przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach kierowniczych w działach organizacyjnych podmiotów leczniczych lub też pogłębiania wiadomości z zakresu zarządzania i finansów. Przez zachodzące zmiany zasad ich funkcjonowania przyjmujemy, że to ekonomiści stanowić będą podstawową kadrę zarządzającą w podmiotach leczniczych. Studia są reakcją na problemy występujące na reformowanym rynku usług medycznych. Przy opracowywaniu programu wzięto pod uwagę diagnozę potrzeb szkoleniowych – sformułowaną na podstawie wyników badań zawartych w raporcie „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Pl” , opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia w 2012 roku.


Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania, wymagane są dla osób zajmujących lub chcących zajmować stanowiska kierownicze, zgodnie z: 

1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 roku, w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej, określonego rodzaju (Dz.U. z 2000 roku, Nr 44, poz. 520, § 1 pkt. 1),

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych, niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011roku, Nr 115, poz. 899)


Cel studiów:


Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Fundacją Akademia Aesculap w Nowym Tomyślu
Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, pod postacią zarządzania strategicznego w tym zarządzania przez jakość i marketingowego, zarządzania finansami podmiotów leczniczych oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych.


Obszary, na których się koncentrujemy to:


- Analiza strategiczna w usługach medycznych,
- Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych,
- Farmakoekonomika,
- Decyzje inwestycyjne w działalności szpitala,
- Zarządzanie ryzykiem


Adresaci studiów:


  • Studia przeznaczone są dla osób prowadzących własną praktykę oraz dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska.