Do kompetencji Dyrektora w zakresie organizacji i realizacji dydaktyki należą:


1) opracowanie projektu programu kształcenia w Szkole Doktorskiej i projektów obsady zajęć,

2) organizacja zajęć zgodnie z programem kształcenia, w tym współpraca z administracją Uczelni w celu zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć,

3) nadzór nad realizacją zajęć,

4) semestralna ocena realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego przez poszczególnych doktorantów na podstawie okresowych sprawozdań składanych przez doktorantów oraz opinii promotora,

5) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym regulaminie.


Do podstawowych zadań Biura Szkoły Doktorskiej należy:

 

1) obsługa organizacyjno-techniczna dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz Rady Szkoły Doktorskiej;

2) obsługa komisji przeprowadzających ocenę śródokresową realizacji indywidualnych planów badawczych przez doktorantów;

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia doktorantów;

4) obsługa procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kształcenia doktorantów do czasu zakończenia procesu kształcenia;

6) bieżąca obsługa doktorantów, w szczególności poprzez udzielanie im niezbędnych informacji i wspieranie ich w toku kształcenia, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i opinii w indywidualnych sprawach doktorantów do dalszego procedowania przez właściwe organy Uczelni;

7) prowadzenie ewidencji doktorantów w systemie informatycznym Uczelni;

8) wystawianie i wydawanie zaświadczeń dotyczących kształcenia doktorantów;

9) wystawianie duplikatów dokumentów dla doktorantów;

10) obsługa w ramach współpracy międzynarodowej Uczelni, w tym w zakresie przyznanych doktorantom świadczeń i rozliczania okresów pobytu doktorantów w uczelni goszczącej;

11) przygotowywanie na posiedzenie Senatu spraw dotyczących doktorantów, w tym przyjmowanie i opracowywanie wniosków wymagających wydania opinii albo podjęcia innej uchwały przez Senat;

12) prowadzenie spraw związanych z obsadą zajęć dydaktycznych, w tym sporządzanie projektów obsady zajęć i przygotowywanie rozkładów zajęć na dany rok akademicki;

13) gospodarowanie majątkiem Biura;

14) współpraca z Radą Awansów Naukowych i innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni;

15) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości;

16) składanie zapotrzebowań dotyczących wyposażenia Biura w środki trwałe, aparaturę, sprzęt, materiały biurowe, środki czystości i inne – zgodnie z procedurami obowiązującymi w ramach zamówień publicznych.