Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się monografia naukowa autorstwa dra Dawida Szutowskiego pt. Management Control Systems, Decision-Making and Innovation Development. The CDI Mode">l (poziom II wg Listy Wydawnictw MNiE, co z uwzględnieniem zwyżki dla dziedziny nauk społecznych oznacza 300 pkt.). 


Niniejsza książka stanowi ukoronowanie 4-letniego projektu naukowego. Monografia zawiera zarówno systematyczne rozważania koncepcyjne, jak i wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych prowadzonych w całej Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Nauki. W publikacji autor prezentuje kompleksowe podejście umożliwiające poprawę efektywności systemów rozwoju innowacji poprzez wykorzystanie systemów kontroli zarządczej. Dr Szutowski w sposób systematyczny konstruuje, a następnie empirycznie weryfikuje model Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja (CDI), który obrazuje skomplikowaną sieć zależności występujących pomiędzy systemami kontroli zarządczej, jakością decyzji oraz efektywnością systemu rozwoju innowacji. Książka w sposób dogłębny wyjaśnia, dlaczego kontrola zarządcza ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania innowacjami, a zaprezentowane w niej wyniki badań przyczyniają się do wzbogacenia wiedzy w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w szczególności w takich jej subdyscyplinach jak: zarządzanie innowacjami, wspomaganie decyzji kierowniczych oraz zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska. 

 

Dr Dawid Szutowski jest pracownikiem Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny w Instytucie Rachunkowości i Zarządzania Finansami.