Studia I stopnia

Opis specjalności

Specjalność analityka usług finansowych oferowana na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w biznesie umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych, aby być skutecznym menedżerem. Student w trakcie studiów na specjalności pozyskuje kompetencje wyróżniające analityka usług finansowych. Nabywa wiedzę o uczestniczących na nim podmiotach biznesowych, a więc zarówno o dostawcach usług finansowych, jak i o klientach korporacyjnych oraz indywidualnych. Studia pozwolą na łączenie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz rynków finansowych z analitycznym podejściem do formułowania oraz realizacji rynkowych strategii działania, zarówno usługodawców (instytucji finansowych), jak i usługobiorców (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe).
Przemiany zachodzące na rynkach finansowych, związane ze zmianami warunków społecznych, ekonomicznych, naukowo-technicznych spowodowały, że zaistniała potrzeba posiadania przez analityka rynków nowego zasobu kompetencji. Kompetencji, które są niezbędne w samodzielnej pracy. W związku z tym, w ramach programu specjalności, szczególny nacisk położony jest na umiejętność podejmowania decyzji, właściwego wyboru działania, rozwijanie odpowiedzialności, samodoskonalenie się studenta, a po studiach – już absolwenta. 


Wiedza i umiejętności

Na specjalności analityka usług finansowych studentom przekazywana jest wiedza o funkcjonowaniu rynków finansowych (m.in. bankowego, ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych). Studenci poznają metody pozyskiwania informacji o rynku, zachodzących na nim procesach i relacjach między jego uczestnikami. Uczą się także praktycznego wykorzystania tych informacji w procesie formułowania oraz realizacji strategii przedsiębiorstwa, także we współpracy z instytucjami rynku finansowego. W kształceniu nacisk położony jest na analizę i prawidłową ocenę zachowań klientów instytucji finansowych, zarówno indywidualnych (gospodarstwa domowe), jak i korporacyjnych (przedsiębiorstwa), przy wykorzystaniu nowoczesnych metod badań ilościowych i jakościowych. Umożliwia to m.in. rozpoznanie potrzeb i preferencji w zakresie usług finansowych oraz procesu decyzyjnego klientów instytucji finansowych. Wiedza ta pozwala podejmować decyzje, z jednej strony w zakresie budowy oferty usługowej instytucji finansowej, z drugiej zaś optymalnie dobierać usługi finansowe zaspokajające potrzeby przedsiębiorstwa.

Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia analiz rynku, metod i technik badania rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług finansowych, zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi w warunkach zmienności otoczenia,
 • podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych, wynikających z sytuacji rynkowej,
 • analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, banku, towarzystw i agencji ubezpieczeniowych,
 • wykorzystywania nowoczesnych pakietów komputerowych do analizy procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa oraz na rynku,
 • rozwiązywania problemów w ramach zaawansowanej rachunkowości, marketingu strategicznego, zarządzania produktami finansowymi
 • sporządzania sprawozdań finansowych, rachunku kosztów, tworzenia systemu informacyjnego rachunkowości,
 • diagnozowania i prognozowania koniunktury na rynku oraz zmian w przedsiębiorstwie,
 • skutecznej komunikacji z klientami i innymi pracownikami,
 • opracowywania strategii przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie kierunków rozwoju, marketingu oraz finansowania działalności. 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

W ramach przedmiotów specjalistycznych przykładowymi są:

 • Analiza rynku usług finansowych,
 • Zarządzanie produktem finansowym,
 • Pakiety statystyczne w analizie rynków finansowych,
 • Kreatywność i innowacje w pracy analityka rynku,
 • Financial marketing,
 • Prognozowanie procesów i zjawisk gospodarczych,
 • Wielowymiarowa analiza rynków finansowych,
 • Zarządzanie firmą doradczo-konsultingową,
 • Quantitative methods in financial market research,
 • Koniunktura na rynkach finansowych.

Program studiów został tak skonstruowany, aby student poznał różne podejścia do problematyki badań i analizy rynku usług finansowych. W szczególności powinien znać cele, zakres, przedmiot, podmiot i mechanizmy badań rynku; powinien wiedzieć, że badania rynkowe i marketingowe wspomagają proces podejmowania decyzji, a uniwersalny charakter metod i technik badań powoduje, że mogą one zostać wykorzystane do pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących rynków finansowych.

Student powinien opanować wiedzę o istocie, obszarach i mechanizmach badań rynku; powinien znać przebieg procesu badawczego; rodzaje i metody badań; źródła pozyskiwania danych; powinien wiedzieć, jak badać postawy i preferencje odbiorców, segmenty rynku oraz produkty i ceny, a także skuteczność i efektywność systemu dystrybucji i komunikacji marketingowej.

Student powinien posiadać umiejętność praktycznego wykorzystania poznanych metod i narzędzi badawczych oraz umiejętność wykorzystania wyników badań w procesach decyzyjnych w przedsiębiorstwie i innych organizacjach. Powinien umieć wykorzystywać różne źródła danych. Powinien umieć budować mapy grup strategicznych, przeprowadzać badania segmentacyjne, ustalać czynniki konkurencyjności produktów i przedsiębiorstw, identyfikować czynniki wpływające na zachowania różnych podmiotów rynku.

Student powinien: zachowywać krytycyzm w wyrażaniu opinii, pracować w grupie, ale także samodzielnie, wykazywać odpowiedzialność za powierzone mu zadania, wykazywać inicjatywę i przedsiębiorczość, dążyć do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

W ramach treści programowych przedmiotów, przekazywana jest wiedza o podstawowych metodach analizy rynku i prognozowania oraz przedstawiane są przykłady ich praktycznego wykorzystania w działalności przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Nabycie przez studentów umiejętności stosowania metod analizy rynku i prognozowania jest rdzeniem programu studiów. Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z metodami analizy danych i informacji rynkowych, wspomagających procesy decyzyjne w organizacjach gospodarczych i innych. Celem praktycznym jest wykształcenie umiejętności analizy danych rynkowych, doboru metod analizy oraz prognozowania zjawisk i procesów rynkowych, a także wykształcenie umiejętności ich prawidłowego wykorzystania w procesie decyzyjnym.

Przedmioty specjalizacyjne prowadzone są przez specjalistów mających bogaty dorobek naukowy, jak również liczne doświadczenia wynikające ze współpracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi. Wykłady oraz ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria komputerowe prowadzane są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, specjalistycznego oprogramowania (Statistica, SPSS), projektów badawczych zespołowych i indywidualnych oraz konsultacji indywidualnych.

 

Profil absolwenta

Odbycie studiów na specjalności analityka usług finansowych pozwoli na pozyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów oraz analizy rynku finansowych. W rezultacie absolwenci będą wysoko wykwalifikowanymi analitykami rynków usług finansowych poszukiwanymi na rynku pracy i to przez instytucje finansowe, jak i przedsiębiorstwa z różnych branż. Ponadto absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:=

 • analityków rynku usług finansowych,
 • specjalistów z zakresu strategii marketingowych instytucji finansowych,
 • menedżerów produktów finansowych,
 • doradców klienta w instytucjach finansowych,
 • analityków sprzedaży,
 • specjalistów ds. zakupu czy sprzedaży usług finansowych,
 • analityków koniunktury gospodarczej,
 • specjalistów zarządzających jakością usług finansowych,
 • a także jako doradcy finansowi.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią założenie i prowadzenie własnej działalności usługowej z zakresu badań rynków finansowych, a także usług doradczo-konsultingowych.

 

Opinie absolwentów

Ewelina Piszczorowicz (Customer Marketing Manager NIVEA Polska Sp. z o.o.)

Pracę magisterską na temat analizy usług na rynku bankowym pisałam z myślą podjęcia pracy w tym sektorze. Moja kariera rozwinęła się w innym kierunku – początkowo na rynku usług medycznych, a następnie w branży kosmetycznej. Bez względu na to, co aktualnie robiłam, umiejętności, które wówczas nabyłam procentowały na każdym etapie rozwoju zawodowego. Analiza, selekcja, właściwa interpretacja danych to podstawa praktycznie każdej decyzji menagera. Dlatego warto wybrać ARUF, bo niezależnie od branży uczy umiejętności podejmowania właściwych wyborów, dobrych decyzji i skutecznych rozwiązań, a to w biznesie jest kluczowe.

Maciej Sieczkowski (Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych ING Bank Śląski)

Badania rynku doskonale rozwijają umiejętności analityczne, uczą kojarzyć fakty i wyciągać na ich podstawie właściwe wnioski. Pokazują też, jak w sposób wielowątkowy postrzegać dziejące się wokół nas zjawiska gospodarcze. Dzięki temu, iż są one prowadzone na organizmie żywym, jakim jest gospodarka, pozwalają lepiej zrozumieć rządzące nią mechanizmy. Taka praktyka to zdecydowanie najlepsze przygotowanie dla młodych ludzi przed rozpoczęciem ich kariery zawodowej.

Arkadiusz Pencarski (Roche Polska)

Istnieje popyt na rynku pracy na ludzi radzących sobie nie tylko w pojedynczej dziedzinie, ale także operujących pojęciami z pokrewnych obszarów. Specjalność Analityka Rynku Usług Finansowych może być lekarstwem na zarwane noce w życiu zawodowym do nadrabiania wiedzy, która powinna być przekazana na studiach. Jako konsultant ds. rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i administrator baz danych wykorzystuję zdobytą wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynków ubezpieczeniowych, metod ilościowych i jakościowych, finansów i rachunkowości oraz działania narzędzi informatycznych we wszystkich fazach projektu, od spotkań z klientem, analizy jego potrzeb i wymagań, projektowania rozwiązań po końcowe wdrożenie produktu. Klienci chcą być rozumiani, a nie da się ich zrozumieć bez operowania szerokim know-how z zakresu rynku usług finansowych, a w moim przypadku także rynku IT. Jeszcze jako student, pracując nad dużym projektem usług leasingowych w firmie Commercial Investment Trust w USA zrozumiałem, jak dużą rolę odgrywa praktyczna wiedza w osiąganiu sukcesu zawodowego.

Dawid Pawlak (Założyciel Centrum Języków Obcych ENGLISH & MORE)

Dobry pomysł, kapitał oraz interesująca strona to nie wszystko… Najważniejsze by wykorzystać swoje umiejętności. Dzisiaj coraz młodsi zakładają firmy. Przewagę mają ci, którzy znają się na analizach. Na początek nie muszą to być wymyślne metody. Zaczyna się od prostej analizy własnych możliwości, na co nas stać, jak szeroko możemy iść… Następnie analiza konkurencji, poznaj produkt – to co na rynku oferowane potraktuj jako produkt podstawowy i go poszerz. Sprawdź ceny i porównaj do swoich cen, analizuj lokalizację pod względem potencjału rynku oraz gęstości i jakości konkurencji. Testuj materiały reklamowe, porównuj je do materiałów konkurencji. Na sam koniec, badaj jakość (swoją i konkurencji) oraz satysfakcję klienta… Od tego właśnie zaczęliśmy zakładając Centrum Języków Obcych ENGLISH & MORE. Staramy się pracować w myśl: zastanów się co, potem to zrób, zbadaj efekt, ulepsz. Polecam studia z analizy rynku usług finansowych!


Studia II stopnia

Opis specjalności

Specjalność analityka usług finansowych oferowana na pierwszym i drugim stopniu studiów na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych, aby być skutecznym menedżerem. Student w trakcie studiów na specjalności pozyskuje kompetencje wyróżniające analityka rynku usług finansowych. Nabywa wiedzę o uczestniczących na nim podmiotach biznesowych, a więc zarówno o dostawcach usług finansowych, jak i o klientach korporacyjnych oraz indywidualnych. Studia pozwolą na łączenie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz rynków finansowych z analitycznym podejściem do formułowania oraz realizacji rynkowych strategii działania, zarówno usługodawców (instytucji finansowych), jak i usługobiorców (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe).

Przemiany zachodzące na rynkach finansowych, związane ze zmianami warunków społecznych, ekonomicznych, naukowo-technicznych spowodowały, że zaistniała potrzeba posiadania przez analityka rynków nowego zasobu kompetencji. Kompetencji, które są niezbędne w samodzielnej pracy. W związku z tym, w ramach programu specjalności, szczególny nacisk położony jest na umiejętność podejmowania decyzji, właściwego wyboru działania, rozwijanie odpowiedzialności, samodoskonalenie się studenta, a po studiach – już absolwenta.

 

Wiedza i umiejętności

Na specjalności analityka usług finansowych studentom przekazywana jest wiedza o funkcjonowaniu rynków finansowych (m.in. bankowego, ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych). Studenci poznają metody pozyskiwania informacji o rynku, zachodzących na nim procesach i relacjach między jego uczestnikami. Uczą się także praktycznego wykorzystania tych informacji w procesie formułowania oraz realizacji strategii przedsiębiorstwa, także we współpracy z instytucjami rynku finansowego. W kształceniu nacisk położony jest na analizę i prawidłową ocenę zachowań klientów instytucji finansowych, zarówno indywidualnych (gospodarstwa domowe), jak i korporacyjnych (przedsiębiorstwa), przy wykorzystaniu nowoczesnych metod badań ilościowych i jakościowych. Umożliwia to m.in. rozpoznanie potrzeb i preferencji w zakresie usług finansowych oraz procesu decyzyjnego klientów instytucji finansowych. Wiedza ta pozwala podejmować decyzje, z jednej strony w zakresie budowy oferty usługowej instytucji finansowej, z drugiej zaś optymalnie dobierać usługi finansowe zaspokajające potrzeby przedsiębiorstwa.


Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia analiz rynku, metod i technik badania rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług finansowych, zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi w warunkach zmienności otoczenia,
 • podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych, wynikających z sytuacji rynkowej,
 • analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, banku, towarzystw i agencji ubezpieczeniowych,
 • wykorzystywania nowoczesnych pakietów komputerowych do analizy procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa oraz na rynku,
 • rozwiązywania problemów w ramach zaawansowanej rachunkowości, marketingu strategicznego, zarządzania produktami finansowymi
 • sporządzania sprawozdań finansowych, rachunku kosztów, tworzenia systemu informacyjnego rachunkowości,
 • diagnozowania i prognozowania koniunktury na rynku oraz zmian w przedsiębiorstwie,
 • skutecznej komunikacji z klientami i innymi pracownikami,
 • opracowywania strategii przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie kierunków rozwoju, marketingu oraz finansowania działalności.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

W ramach przedmiotów specjalistycznych przykładowymi są:

 • Analiza rynku usług finansowych,
 • Zarządzanie produktem finansowym,
 • Pakiety statystyczne w analizie rynków finansowych,
 • Kreatywność i innowacje w pracy analityka rynku,
 • Financial marketing,
 • Prognozowanie procesów i zjawisk gospodarczych,
 • Wielowymiarowa analiza rynków finansowych,
 • Zarządzanie firmą doradczo-konsultingową,
 • Quantitative methods in financial market research,
 • Koniunktura na rynkach finansowych.

Program studiów został tak skonstruowany, aby student poznał różne podejścia do problematyki badań i analizy rynku usług finansowych. W szczególności powinien znać cele, zakres, przedmiot, podmiot i mechanizmy badań rynku; powinien wiedzieć, że badania rynkowe i marketingowe wspomagają proces podejmowania decyzji, a uniwersalny charakter metod i technik badań powoduje, że mogą one zostać wykorzystane do pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących rynków finansowych.

Student powinien opanować wiedzę o istocie, obszarach i mechanizmach badań rynku; powinien znać przebieg procesu badawczego; rodzaje i metody badań; źródła pozyskiwania danych; powinien wiedzieć, jak badać postawy i preferencje odbiorców, segmenty rynku oraz produkty i ceny, a także skuteczność i efektywność systemu dystrybucji i komunikacji marketingowej.

Student powinien posiadać umiejętność praktycznego wykorzystania poznanych metod i narzędzi badawczych oraz umiejętność wykorzystania wyników badań w procesach decyzyjnych w przedsiębiorstwie i innych organizacjach. Powinien umieć wykorzystywać różne źródła danych. Powinien umieć budować mapy grup strategicznych, przeprowadzać badania segmentacyjne, ustalać czynniki konkurencyjności produktów i przedsiębiorstw, identyfikować czynniki wpływające na zachowania różnych podmiotów rynku.

Student powinien: zachowywać krytycyzm w wyrażaniu opinii, pracować w grupie, ale także samodzielnie, wykazywać odpowiedzialność za powierzone mu zadania, wykazywać inicjatywę i przedsiębiorczość, dążyć do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

W ramach treści programowych przedmiotów, przekazywana jest wiedza o podstawowych metodach analizy rynku i prognozowania oraz przedstawiane są przykłady ich praktycznego wykorzystania w działalności przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Nabycie przez studentów umiejętności stosowania metod analizy rynku i prognozowania jest rdzeniem programu studiów. Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z metodami analizy danych i informacji rynkowych, wspomagających procesy decyzyjne w organizacjach gospodarczych i innych. Celem praktycznym jest wykształcenie umiejętności analizy danych rynkowych, doboru metod analizy oraz prognozowania zjawisk i procesów rynkowych, a także wykształcenie umiejętności ich prawidłowego wykorzystania w procesie decyzyjnym.

Przedmioty specjalizacyjne prowadzone są przez specjalistów mających bogaty dorobek naukowy, jak również liczne doświadczenia wynikające ze współpracy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi. Wykłady oraz ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria komputerowe prowadzane są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, specjalistycznego oprogramowania (Statistica, SPSS), projektów badawczych zespołowych i indywidualnych oraz konsultacji indywidualnych.

 

Profil absolwenta

Odbycie studiów na specjalności analityka usług finansowych pozwoli na pozyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów oraz analizy rynku finansowych. W rezultacie absolwenci będą wysoko wykwalifikowanymi analitykami rynków usług finansowych poszukiwanymi na rynku pracy i to przez instytucje finansowe, jak i przedsiębiorstwa z różnych branż. Ponadto absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • analityków rynku usług finansowych,
 • specjalistów z zakresu strategii marketingowych instytucji finansowych,
 • menedżerów produktów finansowych,
 • doradców klienta w instytucjach finansowych,
 • analityków sprzedaży,
 • specjalistów ds. zakupu czy sprzedaży usług finansowych,
 • analityków koniunktury gospodarczej,
 • specjalistów zarządzających jakością usług finansowych,
 • a także jako doradcy finansowi.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią założenie i prowadzenie własnej działalności usługowej z zakresu badań rynków finansowych, a także usług doradczo-konsultingowych.

 

Opinie absolwentów

Ewelina Piszczorowicz (Customer Marketing Manager NIVEA Polska Sp. z o.o.)

Pracę magisterską na temat analizy usług na rynku bankowym pisałam z myślą podjęcia pracy w tym sektorze. Moja kariera rozwinęła się w innym kierunku – początkowo na rynku usług medycznych, a następnie w branży kosmetycznej. Bez względu na to, co aktualnie robiłam, umiejętności, które wówczas nabyłam procentowały na każdym etapie rozwoju zawodowego. Analiza, selekcja, właściwa interpretacja danych to podstawa praktycznie każdej decyzji menagera. Dlatego warto wybrać ARUF, bo niezależnie od branży uczy umiejętności podejmowania właściwych wyborów, dobrych decyzji i skutecznych rozwiązań, a to w biznesie jest kluczowe.

Maciej Sieczkowski (Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych ING Bank Śląski)

Badania rynku doskonale rozwijają umiejętności analityczne, uczą kojarzyć fakty i wyciągać na ich podstawie właściwe wnioski. Pokazują też, jak w sposób wielowątkowy postrzegać dziejące się wokół nas zjawiska gospodarcze. Dzięki temu, iż są one prowadzone na organizmie żywym, jakim jest gospodarka, pozwalają lepiej zrozumieć rządzące nią mechanizmy. Taka praktyka to zdecydowanie najlepsze przygotowanie dla młodych ludzi przed rozpoczęciem ich kariery zawodowej.

Arkadiusz Pencarski (Roche Polska)

Istnieje popyt na rynku pracy na ludzi radzących sobie nie tylko w pojedynczej dziedzinie, ale także operujących pojęciami z pokrewnych obszarów. Specjalność Analiza Rynku Usług Finansowych może być lekarstwem na zarwane noce w życiu zawodowym do nadrabiania wiedzy, która powinna być przekazana na studiach. Jako konsultant ds. rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i administrator baz danych wykorzystuję zdobytą wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynków ubezpieczeniowych, metod ilościowych i jakościowych, finansów i rachunkowości oraz działania narzędzi informatycznych we wszystkich fazach projektu, od spotkań z klientem, analizy jego potrzeb i wymagań, projektowania rozwiązań po końcowe wdrożenie produktu. Klienci chcą być rozumiani, a nie da się ich zrozumieć bez operowania szerokim know-how z zakresu rynku usług finansowych, a w moim przypadku także rynku IT. Jeszcze jako student, pracując nad dużym projektem usług leasingowych w firmie Commercial Investment Trust w USA zrozumiałem, jak dużą rolę odgrywa praktyczna wiedza w osiąganiu sukcesu zawodowego.

Dawid Pawlak (Założyciel Centrum Języków Obcych ENGLISH & MORE)

Dobry pomysł, kapitał oraz interesująca strona to nie wszystko… Najważniejsze by wykorzystać swoje umiejętności. Dzisiaj coraz młodsi zakładają firmy. Przewagę mają ci, którzy znają się na analizach. Na początek nie muszą to być wymyślne metody. Zaczyna się od prostej analizy własnych możliwości, na co nas stać, jak szeroko możemy iść… Następnie analiza konkurencji, poznaj produkt – to co na rynku oferowane potraktuj jako produkt podstawowy i go poszerz. Sprawdź ceny i porównaj do swoich cen, analizuj lokalizację pod względem potencjału rynku oraz gęstości i jakości konkurencji. Testuj materiały reklamowe, porównuj je do materiałów konkurencji. Na sam koniec, badaj jakość (swoją i konkurencji) oraz satysfakcję klienta… Od tego właśnie zaczęliśmy zakładając Centrum Języków Obcych ENGLISH & MORE. Staramy się pracować w myśl: zastanów się co, potem to zrób, zbadaj efekt, ulepsz. Polecam studia z analizy rynku usług finansowych!