Specjalność bankowość i pośrednictwo finansowe poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Obok zagadnień mikroekonomicznych, związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami kredytowymi, a także dotyczących współpracy banku z innymi podmiotami, poruszana jest tematyka systemów bankowych, międzynarodowych stosunków finansowych, systemów pieniężnych i walutowych oraz rynków finansowych. Ponadto, ukończenie specjalności oznacza uzyskanie – po wniosku banku-pracodawcy – stopnia Samodzielnego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, nadawanego przez Związek Banków Polskich. 


Wiedza i umiejętności

Uwzględniamy najnowsze trendy w zakresie funkcjonowania instytucji pośrednictwa finansowego, takie jak: bankowość elektroniczna, nowe usługi bankowe, bankowość inwestycyjna i informatyka bankowa. W szczególności Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych finansowych (m.in. znajomość prawnych podstaw działania, procedur, finansów, organizacji, controllingu),
 • przeprowadzania operacji i czynności bankowych (m.in. zasady współpracy z bankiem i instytucjami parabankowymi, formy rozliczeń, procedury kredytowania, lokowanie nadwyżek finansowych, emisja papierów wartościowych, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych),
 • zarządzania bankiem (w tym zwłaszcza umiejętności szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji i efektywnego wykorzystania środków finansowych),
 • bankowości inwestycyjnej,
 • giełd i obrotu papierami wartościowymi,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w bankowości oraz w kontaktach z bankami, 
 • porównania i wyboru oferty instytucji finansowych (znajomość i umiejętność stosowania kryteriów wyboru banku lub konkretnej oferty, itp.),
 • zagadnień tworzenia i regulacji pieniądza,
 • międzynarodowych stosunków finansowych.

Absolwenci nabywają także wiedzę przydatną w prowadzeniu własnej firmy i dbania o finanse własnego gospodarstwa domowego 


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Funkcjonowanie i zasady działania banków komercyjnych oraz systemu bankowego jako całości (banki komercyjne, bankowość, rynki finansowe, systemy bankowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej, prawo bankowe), 
 • Usługi bankowe (bankowość elektroniczna, nowoczesne usługi bankowe, kredyty i gwarancje bankowe, bankowe papiery wartościowe, obsługa rachunku bankowego), 
 • Zarządzanie bankiem (kapitałowe podstawy banków, controlling bankowy, zarządzanie ryzykiem i płynnością banku, negocjacje bankowe, audyt i kontrola wewnętrzna w banku, zarządzanie instytucjami kredytowymi), 
 • Pieniądz i systemy pieniężne (współczesne systemy pieniężne, międzynarodowe stosunki finansowe, finanse międzynarodowe), 
 • Rynki finansowe i inwestycje (bankowość inwestycyjna, bankowe operacje papierami wartościowymi, międzynarodowe systemy oceny inwestycji, rynek kapitałowy i pieniężny, systemy oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy). 

Profil absolwenta

 • Wysokiej jakości specjalista z dziedziny bankowości – teoretycznie przygotowany z zakresu szeroko rozumianej obsługi bankowej i finansowej klientów indywidualnych, jak i małych i dużych przedsiębiorstw (wybór najlepszej oferty bankowej, ocena i analiza potrzeb finansowych i zdolności kredytowej, znajomość technik sprzedaży oraz negocjacji).
 • Ekonomista dobrze zorientowany w zasadach funkcjonowania banków i innych pośredników finansowych (znajomość prawnych podstaw ich działalności, organizacji, finansów, rachunkowości, controllingu itp.).
 • Pracownik odpowiednio przygotowany do zajmowania stanowisk w pionie finansów każdego rodzaju przedsiębiorstwa, organizacji non-profit oraz administracji państwowej (znajomość zasad współpracy z bankiem, form rozliczeń bankowych, organizowanie zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów, emisji papierów wartościowych, funduszy od organizacji międzynarodowych; ocena i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, racjonalizacja kosztów).
 • Pracownik niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego – firmach leasingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, w firmach doradztwa finansowego i konsultingu.
 • Analityk posiadający umiejętności szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji finansowych oraz sposobów jego ograniczania.
 • Ekonomista cechujący się umiejętnością negocjacji prowadzących do efektywnego wykorzystania środków finansowych.
 • Pracownik wykazujący się przygotowaniem do samodzielnej pracy analitycznej oraz do pracy w zespole.

Opinie absolwentów

Do wyboru specjalności bankowość skłaniają studentów przede wszystkim takie motywy jak: rozwijanie, pogłębianie zainteresowań związanych z finansami i bankowością, znakomita renoma specjalności, porównywana przez absolwentów (i pracodawców!) z SGH w Warszawie, prestiż, wynikający z pracy w banku, bądź innej instytucji finansowej, ciekawe przedmioty tej specjalności. Warto przytoczyć opinie studentów oraz absolwentów na temat specjalności:


Michał (absolwent bankowości / pracownik polskiej centrali międzynarodowego banku)
Szukamy do pracy w uruchamianym projekcie studentów bankowości z naszej Akademii. Ciekawy projekt, bardzo dobre wynagrodzenie.


Julian (absolwent bankowości)

Bardzo ważna jest możliwość godzenia studiów z praktyką w banku i pracą zawodową w instytucji finansowej, która zaproponowała mi ciekawą pracę. Dzięki indywidualnemu trybowi studiów – można pogodzić jedno i drugie.