Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków. Pozwala ona poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy, problematykę harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej, mechanizmy finansów publicznych, w szczególności finansów państwa, samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz metodykę aplikacji o środki unijne. Obejmuje także problematykę rynku pieniężnego i kapitałowego.


Wiedza i umiejętności

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do analizowania zjawisk gospodarczych, finansowych i społecznych, a także sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Pozwala ona również na zdobycie umiejętności w zakresie analizy instrumentów finansowych oraz rozpoznawania i oceny sytuacji na rynkach finansowych, formułowania strategii podatkowych i zarządzania podatkami, inwestowania na giełdzie oraz korzystania z funduszy UE. Umiejętności te są niezbędne dla podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, banków, jednostek sektora finansów publicznych i jednostek świadczących usługi w dziedzinie audytu i doradztwa podatkowego.


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Problematyka specjalności koncentruje się wokół czterech podstawowych bloków tematycznych:

  • Podatki – wybrane przedmioty: podatki bezpośrednie, podatki obrotowe, podatki i opłaty lokalne, rachunkowość podatkowa, polityka podatkowa UE,
  • Sektor finansów publicznych i jego audyt – wybrane przedmioty: audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, zarządzanie długiem publicznym, partnerstwo publiczno-prywatne, finanse samorządu terytorialnego,
  • Rynki finansowe – wybrane przedmioty: analizy giełdowe, nowe usługi finansowe, euro jako waluta międzynarodowa, 
  • Finanse Unii Europejskiej – wybrane przedmioty: finanse UE, aplikacja o środki UE.

Profil absolwenta

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

  • działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych,
  • biura rachunkowe, firmy konsultingowe oraz zajmujące się audytem, doradztwem podatkowym i inwestycyjnym,
  • banki i inne instytucje finansowe, np. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Giełda Papierów Wartościowych, banki komercyjne, domy maklerskie, fundusze (inwestycyjne, powiernicze, emerytalne, poręczeniowe),
  • urzędy i izby skarbowe, urzędy i izby celne, urzędy kontroli skarbowej, urzędy samorządowe, agencje wykonawcze.