Uczymy już od 34 677 dni
Biuro Obsługi Studenta

Psychologiczny Konsultant ds. Procesu Studiowania

W okresie wakacyjnym istnieje możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych w ramach projektu „Dostosowanie budynków oraz oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do potrzeb studentów z niepełnosprawnością”. Informacje znajdują się tutaj.


Studentów, którzy chcieliby skorzystać z psychologicznych konsultacji zapraszamy na odbywające się raz lub dwa razy w tygodniu dyżury Psychologicznego Konsultanta ds. Procesu Studiowania dla Studentów UEP lub prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.


Dyżury on-line Psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie studiowania dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w miesiącu czerwcu 2021 r. odbędą się w następujących terminach:

 

czwartek, 11.06.2020, godz. 16:00-17:00

sobota, 12.06.2021, godz. 11:00-12:00

czwartek, 17.06.2021, godz. 17:00-18:00

sobota, 19.06.2021, godz. 11:00-12:00

środa, 23.06.2021, godz. 17:00-18:00

 

Ze względu na duże zainteresowanie kontaktem z Psychologicznym Konsultantem ds. Procesu Studiowania, w pierwszej kolejności pomoc będzie udzielana osobom w kryzysie psychicznym i z poważnymi trudnościami w studiowaniu.


Konsultacje mogą odbywać się przez tel. 730 591 791, (można poprosić o oddzwonienie, w przypadku ponoszenia wysokich kosztów rozmowy), oraz przez komunikator internetowy Skype

Na Skype'ie można znaleźć pana Szymona Hejmanowskiego w godzinach dyżurów lub w terminach ustalonych konsultacji.


Nazwy:   live:.cid.91e676a6a6f4dbe5

              Szymon Hejmanowski - UAM i UEP


Można też kontaktować się i ustalać termin rozmowy przez adres: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl


Zachęcamy do kontaktu i indywidualnego ustalenia dogodnego terminu spotkania. 


Pisząc maila w sprawie konsultacji proszę podać imię i nazwisko, numer albumu, kierunek i rok studiów oraz wyraźnie zaznaczyć, że są Państwo studentami UEP. 

Dla studentów UEP powyższe konsultacje są bezpłatne.


Zapraszamy studentów naszej Uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie psychologiczne nakierowane na:
  • efektywne uczenie się i studiowanie,
  • nadrabianie ew. zaległości w studiach,
  • pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
  • skuteczne zarządzanie własnym czasem,
  • radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
  • podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych,
  • satysfakcjonujące spełnianie się w relacjach z innymi ludźmi.

W trakcie konsultacji studenci mogą lepiej rozpoznać swoje preferencje i predyspozycje w zakresie efektywnego uczenia się. Studenci z pomocą konsultanta mają okazję wypracować odpowiednie, dostosowane do ich potrzeb metody opanowywania obowiązującego ich materiału studiów. Mogą też zapoznać się z wybranymi technikami uczenia się i wypróbować je w praktyce.


W ramach konsultacji mają okazję rozwiązać testy psychologiczne lub skorzystać z eksperymentalnych metod diagnostycznych służących uzyskaniu informacji na temat funkcjonowania poznawczego w określonych obszarach, co umożliwia rozpoznanie ew. deficytów poznawczych studentów, mogących utrudniać im osiąganie sukcesu edukacyjnego na studiach. Dzięki pozyskanym w ten sposób informacjom możliwe jest poszukiwanie odpowiedniej strategii przezwyciężania trudności w uczeniu się oraz poszukiwanie efektywnych form wsparcia.


W uzasadnionych przypadkach Psychologiczny konsultant przygotowuje po konsultacjach ze studentami pisma adresowane do Władz Uczelni oraz Wykładowców. Pisma takie zawierają informację np. o poparciu dla udzielenia studentom adekwatnych względem specjalnych potrzeb studentów form wsparcia w ramach zajęć na studiach.


Konsultacje służą również budowaniu motywacji do studiowania, zarządzaniu czasem, rozwijaniu umiejętności, zdawania egzaminów, radzeniu sobie ze stresem w sytuacji egzaminów i kolokwiów oraz w sytuacji nawarstwienia się zaległości w studiach, a także w innych sytuacjach życiowych na Uczelni i poza nią.


Konsultacje mogą też być poświęcone rozpoznawaniu swoich mocnych stron i priorytetów życiowych oraz dróg ich realizacji, poprawie funkcjonowania psychospołecznego na uczelni i poza nią, m.in. poprzez odnajdywanie ważnych dla siebie obszarów zaangażowania, rozwijanie umiejętności rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętności stwarzania sobie i innym sprzyjających okoliczności społecznych opartych na wzajemnej życzliwości, zaufaniu i współpracy.


W niektórych przypadkach konsultacje dotyczą też pracy licencjackiej bądź magisterskiej, a także planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego studenta po zakończeniu aktualnego etapu studiów.

Psychologiczny Konsultant ds. Procesu Studiowania dla Studentów UEP

mgr Szymon Hejmanowski

e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

tel.: 730 591 791