Specjalność bankowość i ubezpieczenia łączy ciągłość oraz wieloletnią tradycję badań i edukacji w zakresie bankowości i ubezpieczeń w UEP. Obejmuje ona naukowe i praktyczne aspekty bankowości i ubezpieczeń, zgodnie z panującymi w systemach finansowych krajów rozwiniętych tendencjami do łączenia obu tych sfer aktywności w ramach tzw. bancassurance i assurebanking. Przez to specjalność wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców (zwłaszcza banków i instytucji ubezpieczeniowych), zgłaszających popyt na pracowników ze specjalistyczną wiedzą w zakresie obu tych obszarów.

Specjalność bankowość i ubezpieczenia poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji ubezpieczeniowych. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, ubezpieczeniami jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, a także rynkiem ubezpieczeniowym oraz jego instytucjami i produktami.


Wiedza i umiejętności

Absolwenci nabywają wiedzę finansową przydatną w prowadzeniu własnej firmy i dbaniu o finanse własnego gospodarstwa domowego. Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu m.in.:

 • funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych finansowych,
 • przeprowadzania operacji i czynności bankowych (formy rozliczeń, procedury kredytowania, lokowanie nadwyżek finansowych, emisja papierów wartościowych),
 • zarządzania bankiem (w tym zwłaszcza umiejętności szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji i efektywnego wykorzystania środków finansowych),
 • charakterystyki wyodrębnionych grup ubezpieczeń,
 • interpretacji i oceny ogólnych warunków ubezpieczeń z punktu widzenia ochrony interesów ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń,
 • pośrednictwa ubezpieczeniowego,
 • bankowości inwestycyjnej,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w bankowości oraz w kontaktach z bankami,
 • porównania i wyboru oferty instytucji finansowych (znajomość i umiejętność stosowania kryteriów wyboru banku lub konkretnej oferty, itp.),
 • procedur likwidacji szkód z punktu widzenia zarówno zakładu ubezpieczeń, jak i poszkodowanego.
 • zagadnień tworzenia i regulacji pieniądza,
 • międzynarodowych stosunków finansowych. rozróżniania ubezpieczeń ze względu na rodzaj zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • ewidencji operacji księgowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w zakładach ubezpieczeń i firmach brokerskich, przy wykorzystaniu programów funkcjonujących na rynku.

Absolwenci nabywają także wiedzę przydatną w prowadzeniu własnej firmy i dbania o finanse własnego gospodarstwa domowego 


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Funkcjonowanie i zasady działania banków komercyjnych i systemu bankowego jako całości (bankowość, rynki finansowe, systemy bankowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej, prawo bankowe),

Usługi bankowe (bankowość elektroniczna, nowoczesne usługi bankowe, kredyty i gwarancje bankowe, bankowe papiery wartościowe, obsługa rachunku bankowego),

Zarządzanie bankiem (kapitałowe podstawy banków, controlling bankowy, zarządzanie ryzykiem i płynnością banku, audyt i kontrola wewnętrzna w banku, zarządzanie instytucjami kredytowymi),

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem (wybrane przedmioty: zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe, umowa ubezpieczenia);

Zasady funkcjonowania zakładów ubezpieczeń (organizacja rynku ubezpieczeniowego, podstawy gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń, zarządzanie zakładem ubezpieczeń, podstawy analizy finansowej ubezpieczyciela, podstawy kontroli i audytu, dystrybucja usług ubezpieczeniowych);

Rola ubezpieczeń na rynkach finansowych (wybrane przedmioty: ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia katastroficzne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenia środowiskowe, inwestycje emerytalne)    

Pieniądz i systemy pieniężne (współczesne systemy pieniężne, międzynarodowe stosunki finansowe, ekonomia i geopolityka współczesnego pieniądza),

Rynki finansowe i inwestycje (bankowość inwestycyjna, międzynarodowe systemy oceny inwestycji, rynek kapitałowy i pieniężny, systemy oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy).

Profil absolwenta

  Wysokiej jakości specjalista z dziedziny bankowości – teoretycznie przygotowany z zakresu szeroko rozumianej obsługi bankowej i finansowej klientów indywidualnych, jak i małych i dużych przedsiębiorstw (wybór najlepszej oferty bankowej, ocena i analiza potrzeb finansowych i zdolności kredytowej, znajomość technik sprzedaży oraz negocjacji).


  Ekonomista posiadający głęboką znajomość podstawowych produktów ubezpieczeniowych (dział I – ubezpieczenia na życie; dział II – ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe), podstaw rachunkowości i finansów zakładu ubezpieczeń.


  Pracownik zakładu ubezpieczeń zdolny do wykonywania działań operacyjnych we wszystkich sferach związanych z obsługą klienta indywidualnego i instytucjonalnego, znający proces likwidacji szkód.


  Pracownik odpowiednio przygotowany do zajmowania stanowisk w pionie finansów każdego rodzaju przedsiębiorstwa, organizacji non-profit oraz administracji państwowej (znajomość zasad współpracy z bankiem i ubezpieczycielem, form rozliczeń bankowych, oferty w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, organizowanie zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów, emisji papierów wartościowych, funduszy od organizacji międzynarodowych; ocena i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, racjonalizacja kosztów).


  Pracownik niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego – firmach leasingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, w firmach doradztwa finansowego i konsultingu.