Terminy ubiegania się o stypendia w roku akademickim 2021/2022


Przypominamy WNIOSKI O ŚWIADCZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ W SYSTEMIE USOSweb,
Następnie, podpisaną i zarejestrowaną w USOSweb PAPIEROWĄ WERSJĘ PRZEKAZAĆ DO UEP.

W
niosek wraz z załączoną dokumentacją można przesłać pocztą, złożyć w biurze ZSSiS, a także umieścić we wrzutni znajdującej się w holu głównego budynku UEP (bud. A, parter, al. Niepodległości 10)

Przed przystąpieniem do składania wniosków należy zapoznać się z:
- Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów UEP
- instrukcjami wypełniania formularzy elektronicznych o świadczenia
- harmonogramem wnioskowania


Studenci kierunku LOGISTYKA   -  ze względów technicznych  - mogą ubiegać się o świadczenia socjalne od 01.10.2021 r. 

STYPENDIA SOCJALNE I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 


Elektroniczna rejestracja wniosku w systemie USOSweb - pierwsza TURA trwa:  24.09.2021 r. godz. 10:00 - 15.10.2021 r. 
                                                                                                                                                                                                                   
godz. 14:00
                                                                                                                              - druga TURA trwa: 15.11.2021 r. - 30.06.2022 r.

Przekazanie papierowej wersji wniosku do UEP, uprzednio zarejestrowanego w USOSweb - wydrukowany i podpisany wniosek
                                                                                                                wraz z  załącznikami, w tym dokumentami potwierdzającymi sytuację
                                                                                                                materialną, należy przekazać niezwłocznie do UEP
Świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia w Uczelni kompletu dokumentów.

Wniosek o ZAPOMOGĘ można składać przez cały rok akademicki
 

STYPENDIA REKTORA

Do 27.10.2021 r. studenci 1 roku II stopnia, którzy ukończyli I stopień studiów na innej uczelni, składają w Zespole Spraw Studenckich BOS (bud.  A pokoje 115-147 - odpowiedniego kierunku ) zaświadczenia o średniej ocen (arytmetycznej) uzyskanej na ostatnim roku studiów I stopnia wraz z informacją o  stosowanej na tej uczelni skali ocen.  Wykaz informacji, które student jest zobowiązany przedłożyć są w zakładce - ZAŚWIADCZENIE średnia ocen.  


Elektroniczna rejestracja wniosków w USOSweb - rozpoczyna się  25.10.2021 r. o godz. 10:00 i kończy 8.11.2021 r. o godzinie 14:00.
                                                                                                  Niezarejestrowanie  wniosku w tym terminie w USOSweb jest  równoznaczne z rezygnacją
                                                                                                   z przystąpienia do rankingu najlepszych studentów.

Przekazanie papierowej wersji wniosku do UEP, uprzednio zarejestrowanego w USOSweb  - w terminie od 25.10.2021 r. do 9.11.2021 r.
                                                                                Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia sportowe, artystyczne
                                                                                 i naukowe należy przekazać do Uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się w § 4 Regulaminu świadczeń.


UWAGA! zmiany średniej ocen oraz wpisu na bieżący roku studiów, może dokonać tylko pracownik Zespołu Spraw Studenckich BOS odpowiedniego kierunku.