Wnioski o stypendia na rok akademicki 2018/2019 


Wnioski o stypendia socjalne, socjalne zwiększone i specjalne dla osób niepełnosprawnych można składać do czerwca 2019 roku.

Prosimy zwrócić uwagę, że otrzymanie świadczenia zależy od dostępności środków w Funduszu Pomocy Materialnej - wnioski złożone po
8 października 2018
roku ze względu na wyczerpanie środków mogą zostać rozpatrzone negatywnie - prosimy nie zwlekać ze złożeniem kompletnej dokumentacji.

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 26 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. 
UWAGA, nastąpiły zmiany w Regulaminie pomocy materialnej.
Studenci, którzy ubiegają się o stypendium rektora z tytułu uzyskania osiągnięć naukowych (publikacji artykułu, wygłoszenia referatu itp.), z tytułu osiągnięć artystycznych lub sportowych nie muszą spełniać warunku uzyskania minimalnej średniej ocen odpowiednio 4,00 lub 3,20.                       

Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok akademicki.

Miejsce składania : Dział Spraw Studenckich, bud. B, pok. 221 i 223 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00.


Studenci UEP mogą ubiegać się o następujące świadczenia:
  • stypendium socjalne, o ile znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł),
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o ile spełniają powyższy warunek oraz są zakwaterowani w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki,
  • stypendium specjalne, jeżeli posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • zapomogę, jeśli z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium rektora, jeżeli uzyskali wysoką średnią ocen, bądź posiadają osiągnięcia naukowe lub sportowe lub artystyczne.
Szczegółowe zasady składania wniosków, obliczania dochodu, przyznawania i wypłaty świadczeń oraz wzory formularzy zawiera Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia UEP - dostępne są także poniżej.
 

Ponadto informujemy, że maturzyści z roku 2019 mogą się również ubiegać o świadczenia stypendialne na rok akademicki 2019/2020 realizowane przez inne jednostki krajowe.   

Więcej informacji pod adresem : www.stypendia-pomostowe.pl