Wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020 


Wnioski o stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz dla osób niepełnosprawnych można składać do czerwca 2020 r., jednakże z uwagi na ograniczone środki Funduszu Stypendialnego - wnioski złożone przez studentów rozpoczynających studia od semestru letniego po terminie wskazanym w Zarządzeniu Rektora (28.02.2020 r.), mogą zostać rozpatrzone negatywnie - prosimy nie zwlekać ze złożeniem kompletnej dokumentacji.

Studenci, którzy rozpoczęli studia od semestru letniego mogą składać wnioski o stypendium rektora w terminie do 28 lutego 2020

UWAGA, nastąpiły zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów doktoranckich UEP
Studenci ubiegający się o stypendium socjalne, których średni dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł są zobowiązani dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny. Niezłożenie zaświadczenia skutkuje nieprzyznaniem stypendium socjalnego.    

Natomiast w przypadku przedstawienia zaświadczenia, z którego jednak nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się, np. jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania ze świadczeń przyznanych na podstawie odrębnych przepisów, uznaje się jako niespełnienie warunku, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektor w takiej sytuacji odmawia przyznania świadczenia.

 

Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok akademicki. 

Miejsce składania : Zespół Spraw Socjalnych i Stypendialnych Biura Obsługi Studenta (do 30.09.2019 r. Dział Spraw Studenckich), bud. B, pok. 221 i 223 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00.

Studenci UEP mogą ubiegać się o następujące świadczenia:
  • stypendium socjalne, o ile znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł),
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o ile spełniają powyższy warunek oraz są zakwaterowani w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki, a ich miejsce stałego zamieszkania leży poza obszarem gminy: Buk,  Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem i Tarnowo Podgórne;
  • stypendium specjalne, jeżeli posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • zapomogę, jeśli z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;
  • stypendium rektora, jeżeli uzyskali wysoką średnią ocen, bądź posiadają osiągnięcia naukowe lub sportowe lub artystyczne.
Szczegółowe zasady składania wniosków, obliczania dochodu, przyznawania i wypłaty świadczeń oraz wzory formularzy zawiera Regulamin świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów doktoranckich UEP (także poniżej).