Uczymy już od 35 183 dni
Pomoc materialna - stypendia i zapomogi

ZAŚWIADCZENIE średnia ocen - obowiązkowe informacje

Student, który ukończył studia licencjackie na innej uczelni,
lub studiował w zeszłym roku na innej uczelni i będzie kontynuował studia na UEP, chcąc ubiegać się o stypendium rektora jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o uzyskanej średniej ocen (średniej arytmetycznej) na ostatnim roku studiów, zawierające wszystkie informacje wymagane Regulaminem świadczeń.

Miejsce składania: Zespół Spraw Socjalnych i Stypendialnych, bud. A pok. 118-119, w dni robocze w godzinach 11:00 - 14:00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem ZSSiS).

Termin składania:   23.09.- 27.10.2022 r.